Wat is de betekenis van Dwingend recht?

2024-07-25
Praktisch Burgerlijk Procesrecht

J.P.H. Timmermans & N.H.P.G. Sommers (2014)

dwingend recht

Imperatief voorgeschreven wetsbepaling.

2024-07-25
Mens en recht Lexicon

Mr. A. Bunthof & Mr. Y.M. Visscher (2005)

dwingend recht

Rechtsregels waarvan de partijen niet mogen afwijken.

2024-07-25
Basisboek Recht

O.A.P. van der Roest (2000)

Dwingend recht

Rechtsregels waar partijen niet van mogen afwijken, op straffe van nietigheid/vernietigbaarheid.

2024-07-25
Hoofdlijnen Nederlands Recht

Prof. mr. C.J Loonstra (1992)

dwingend recht

Recht waarvan de burgers niet mogen afwijken. Doen zij dit toch dan zijn gewoon de wettelijke regels van toepassing.

2024-07-25
Management begrippenlijst

Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg (1991)

Dwingend recht

Regels waarvan nooit, of alleen onder bepaalde, beperkende, voorwaarden mag worden afgeweken. Bijvoorbeeld: afwijking is alleen mogelijk indien schriftelijk, of bij reglement of bij cao overeengekomen. Zie verder Recht.

2024-07-25
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Dwingend recht

de wettelijke bepalingen waarvan men bij het sluiten van overeenkomsten niet mag afwijken; zie ook regelend recht.

2024-07-25
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Dwingend recht

die rechtsregels, die door belanghebbenden niet bij onderlinge overeenkomst buiten werking kunnen worden gesteld, in tegenstelling met aanvullend of regelend recht, waarbij deze mogelijkheid wel bestaat. Vb.; volgens de wet bestaat tussen echtgenoten gemeenschap van goederen; dit is echter regelend recht, daar partijen bij huwelijkse voorwaarden de...

2024-07-25
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

dwingend recht

o. (rechtsvoorschriften, waarvan niet mag worden afgeweken op straffe van nietigheid); zie aanvullend recht.

Wil je toegang tot alle 10 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-25
Woordenboek voor praktische kennis

Dr. L.M. Metz (1937)

Dwingend recht

Men onderscheidt dwingend en aanvullend recht. Dwingend is het recht, waarvan men bij een overeenkomst niet mag afwijken. Dat zijn bepalingen omtrent de openbare orde, de goede zeden, bepalingen inzake minderjarigen en dergelijke. Aanvullend recht geldt alleen, wanneer partijen bij .hun overeenkomst niets anders hebben bepaald. Zoo geldt aanvullend...