Wat is de betekenis van Duurzaamheid?

2024-07-25
Klankschaal ABC

Geert Verbeke (2000)

duurzaamheid

Himalaya klankschalen zijn duurzaam en kunnen tegen een stootje, waardoor de zorgbehoevende ook letterlijk zelf aan de slag kan. Een flinke stoot kan toch een luchtbelletje of een haarscheurtje in de gegoten mantel laten knappen waardoor zelfs de mooist klinkende klankschaal aan het neuzelen slaat. Duurzaamheid is niet alleen een kwestie van oplett...

2024-07-25
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

Duurzaamheid

Duurzaamheid is het vermogen van een systeem om op een manier te functioneren die toekomstige generaties niet in gevaar brengt. Dit kan op verschillende gebieden van toepassing zijn, zoals de economie, de ecologie, de sociale sfeer of de politiek. In de context van de ecologie gaat duurzaamheid over het behoud van de natuurlijke hulpbronnen en het...

2024-07-25
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Duurzaamheid

Duurzaamheid is het bestendig omgaan met de hulpbronnen waarmee de welvaart wordt voortgebracht. Grondstoffen kunnen namelijk opraken, en zowel de opnamecapaciteit van de atmosfeer als de natuur zelf kent haar grenzen. In de ecologie komt de term duurzaamheid ook veel voor. Hier wordt bedoeld dat men grondstoffen duurzaam moet gebruiken en er niet...

2024-07-25
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

duurzaamheid

duurzaamheid - Zelfstandignaamwoord 1. het vermogen lang mee te gaan De duurzaamheid van dit materiaal is spreekwoordelijk. 2. (milieukunde) het vermogen niet tot uitputting of vervuiling te voeren De duurzaamheid van zonne-energie is een aantrekkelijke z...

2024-07-25
Historische collectie Nederland

Rijksdienst voor het cultureel erfgoed (2019)

duurzaamheid

De mate waarin informatie gedurende de geldende bewaartermijn aan de kwaliteitscriteria blijft voldoen zonder dat noemenswaardige achteruitgang is te constateren.

2024-07-25
Max Huitema

bioloog/ecoloog, student watermanagement

duurzaamheid

duurzaamheid is het voorzien in de behoeftes van de huidige generatie zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid voor toekomstige generaties om in hun behoeftes te voorzien. Een systematische weergave van duurzaamheid kent vier voorwaarden: Geen toename in het onttrekken van stoffen uit de aarde zoals mineralen, metalen en fossiele brandstoffen. D...

2024-07-25
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

duurzaamheid

duurzaamheid - zelfstandig naamwoord uitspraak: duur-zaam-heid 1. het geschikt of bestemd zijn om lang te bestaan ♢ de duurzaamheid van dit hout is niet geweldig Zelfstandig naamwoord: duur-zaam-heid de duurzaamheid...

2024-07-25
Remco Dijkstra

Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Duurzaamheid

Duurzaamheid is de balans tussen een goede omgang met het milieu en natuurlijke hulpbronnen enerzijds en economische activiteit anderzijds, zodanig dat mensen niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst in een schone en prettige omgeving kunnen leven. Met duurzaamheid streeft men naar zo schoon mogelijke lucht, water en bodem. Dit betekent ook dat...

Wil je toegang tot alle 14 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-25
Filosofisch woordenboek

Paul Frentrop (2001)

Duurzaamheid

Het geschiedde in die dagen dat de oudsten van alle stammen van het volk bijeenkwamen en daar op de plaats waar zij tezamen waren, verscheen de Here God en Hij schonk hun de vier heilige geboden, in steen gehouwen: -De aard wordt warmer -Door toedoen van de mens -Staakt uw wild geraas -Verminder de CO2 -uitstoot De oudsten van de stammen waren bed...