Wat is de betekenis van Drama?

2019
2021-12-05
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

drama

drama - Zelfstandignaamwoord 1. een droevige of aangrijpende gebeurtenis De gebeurtenis op de Konningedag van 2009 wordt beschouwd als een drama. 2. een bepaald soort film of toneelstuk Het drama werd in 1994 geschreven. Woordherkomst A...

Lees verder
2018
2021-12-05
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

drama

drama - zelfstandig naamwoord uitspraak: dra-ma 1. spel dat op het toneel wordt opgevoerd ♢ ze speelde in een drama van Shakespeare 2. droevige gebeurtenis ♢ dat ongeluk was een drama ...

Lees verder
2002
2021-12-05
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

drama

Drama is: 1) het actief weergeven van een reële of verzonnen situatie; 2) een theaterstuk, film- of videoopnamen waarin d.m.v. woord, gebaar en mimiek een verzonnen menselijke conflictsituatie voor een publiek wordt opgevoerd in een omgeving die geënsceneerd (zie ensceneren) is, de teksten en beelden (zie beeld) liggen van tevoren vast; 3) een verz...

Lees verder
2001
2021-12-05
Begrippenlijst drama

Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Drama

a. in handeling weergeven van reële of verzonnen situaties; b. theaterstuk = toneelstuk als kunstvorm, waarbij door middel van woord, en/of gebaar en mimiek een gefingeerde menselijke conflictsituatie in een (meestal) sluitend causaal handelingsverloop, door één of meer handelende personen voor een publiek wordt opgevoerd; c. als verzamelnaam voor...

Lees verder
1994
2021-12-05
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Drama

[Gr. drama, dramatos= handeling, van dran = doen] treurspel, toneelstuk van ernstige inhoud; droevig voorval.

1993
2021-12-05
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Drama

treurspel; de gezamenlijke toneelstukken

1981
2021-12-05
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Drama

(Gr.: handeling), toneelstuk dat of kijkspel of blijspel (komedie) is of treurspel (tragedie). Het drama werd reeds vóór Christus door de Grieken tot ontwikkeling gebracht.

1973
2021-12-05
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Drama

[Gr., handeling], o. (-’s), 1. in het algemeen toneelspel, toneelstuk ; de historische drama’s van Shakespeare; een Middelnederlands drama; dramatis personae, de personages in een toneelstuk; (fig.) handelende personen; 2. treurspel, m.n. in toepassing op de oude klassieke treurspelen; vandaar fig. voor een reeks aangrijpende gebeurten...

Lees verder
1955
2021-12-05
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Drama

o., handeling; toneelspel, meestal van ernstige aard; droevige gebeurtenis.

1955
2021-12-05
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

DRAMA

als uitbeelding van menselijke handelingen of karakters door woord en gebaar tegenover een publiek, is een vorm van letterkunde, maar tegelijk is het een kunstvorm met volstrekt eigen karakter: toneelkunst. Wij verstaan hier deze term als aanduiding van iedere soort van toneelkunst: treurspel, blijspel, melodrama, opera enz. Tweemaal is in Europa d...

Lees verder
1952
2021-12-05
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Drama

s.n., drama (it).

1950
2021-12-05
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Drama

(<Gr.), o. (-’s), 1. (eig. handeling); in ’t alg.: toneelspel, toneelstuk : de historische drama’s van Shakespeare; een middelnederlands drama; — dramatis personae, de personages in een toneelstuk; ook fig.: handelende personen; 2. treurspel, in ’t bijz. in toepassing op de oude klassieke treurspelen...

Lees verder
1949
2021-12-05
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Drama

(Gr.), handeling, voorstelling van een handeling, spec. naam voor een toneelstuk waarin het comische met het tragische is verenigd. Lyrisch D.: opera, toneelstuk op muziek, ook drama met zang. Met het epos heeft het D. gemeen, dat het een reeks van handelingen voorstelt; het D. verhaalt deze echter niet als in een verleden tijd maar ontvouwt ze voo...

Lees verder
1948
2021-12-05
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

drama

(Gr.) o. handeling; toneelspel, inz. treurspel.

1937
2021-12-05
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

drama

o. drama’s, dramaatje (Gr.-Lat. handeling: een door dialoog, gebaren en mimiek weergegeven handeling; toneelstuk, -spel, blijspel inz. treurspel; tig.treffende, droevige gebeurtenis[senreeks als een treurspel]): een — opvoeren; fig. een veldslag is een bloedig —.

1933
2021-12-05
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Drama

→ Tragedie.

1933
2021-12-05
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Drama

(Gr., = handeling). A) In de Oudheid. 1° Bij de Grieken beteekent drama eigenlijk een gespeelde vertooning, waarin het thema wordt uitgebeeld door handelende personen, acteurs, in tegenstelling bijv. met een epische voordracht of een zuiver lyrische opvoering. D. is dus een generische term, die zoowel de tragedie als de comedie en het satersp...

Lees verder
1928
2021-12-05
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Drama

Er is misschien geen woord, dat zo dikwijls in een onjuiste betekenis wordt gebruikt als dit woord: drama. Hoe vaak zeggen we in het dagelijks leven niet „lach niet, ’t is een drama!” en dan bedoelen we hiermee, dat de gebeurtenis hoogst ernstig en treurig is. Toch betekent het eigenlijke woord drama niets van dit alles, maar een...

Lees verder
1926
2021-12-05
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Drama

is een Grieksch woord, dat handeling beteekent en dat in gebruik is gekomen voor die soort van liederen, waarin verschillende personen een doorloopend gesprek voeren en handelend optreden, waarbij dan al of niet z.g. koorliederen kunnen komen. Het drama bedoelt echter niet die handeling of dat gesprek weer te geven zonder meer, maar wil in dichterl...

Lees verder
1922
2021-12-05
Wetenswaardig Allerlei

Wetenswaardig Allerlei door T. Pluim, uitgave 1922

Drama

In de epische poëzie (zie Epos) draagt de dichter zijn „verhalende" poëzie zelf voor; laat hij echter de handelende personen zelf optreden en spreken, zelf zó handelen, alsof alles voor onze oogen geschiedt, dan ontstaat een drama of handeling. („Dramatische" bewerking der leerstof in de school is dus: de kinderen als 't ware zelf laten optreden.)...

Lees verder