Synoniemen van Drainage

2020-02-25

Drainage

Het versneld afvoeren van overtollig grondwater door het aanleggen van bijvoorbeeld greppels of buizen.

2020-02-25

drainage

drainage - Zelfstandignaamwoord 1. vochtafvoering Woordherkomst Naamwoord van handeling van draineren met het achtervoegsel -age

2020-02-25

Drainage

DRAINAGE, v. het draineeren.

2020-02-25

drainage

drainage - Het verwijderen van grond- of oppervlaktewater met kunstmatige of natuurlijke middelen.

2020-02-25

Drainage

1° in de landbouwk. het afvoeren van het overtollige water uit den grond naar de slooten door ondergrondsche leidingen. Geschiedenis. Drainage was reeds bij de Romeinen bekend in den vorm van ten deele met steenen, grint of takkenbossen en voor de rest met aarde gevulde greppels. Deze methode, waarbij als vulmateriaal voor de greppels ook wel turf en slootriet gebruikt worden, vindt nog wel toepassing bij het draineeren van boomgaarden en terreinen met slappen ondergrond. De eigenlijke drain...

2020-02-25

drainage

(Fr.) drainering, v. drooglegging v. landerijen door onderaardse buizen; afkeren v. vloeistoffen meestal door buizen (drains); fig. doen wegvloeien v. winst.

2020-02-25

DRAINAGE

Men draineert een perceel als men het overtollige grondwater kunstmatig afvoert naar een belendende sloot. Vanouds gebeurde dit door greppels. Door de beperkte diepte der greppels daalt het grondwater echter onvoldoende; het gewas groeit slecht, het land is in voor- en najaar moeilijk te bewerken, en geeft steeds slechtere oogsten. Het grondwater moet liefst 40-50 cm onder de opp. staan. Daartoe legt men in de grond reeksen draineerbuizen, die uitmonden in de slootkant boven het waterpeil. De d...

2020-02-25

drainage

drainage, systeem van onderaardse gangen of sleuven, opgevuld met grof materiaal, aangelegd ter verbetering van de afwatering.