Wat is de betekenis van doleantie?

2019
2022-05-16
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

doleantie

doleantie - Zelfstandignaamwoord 1. klacht 2. bezwaarschrift 3. (religie) (geschiedenis) beweging die brak met het bestuur van de Nederlandse Hervormde Kerk Woordherkomst afgeleid van het Franse doléance (met het achtervoegsel -antie)

Lees verder
2002
2022-05-16
XYZ van Amsterdam

Geschreven door J. Kruizinga Gerrit Vermeer, 2002

Doleantie

Doleantie - Beweging die zich in 1886 onder leiding van Abraham Kuyper* verzette tegen de belijdenisvrijheid en synodale organisatie van de Ned.-herv. Kerk en zich na schorsing van 80 kerkenraadsleden te A. organiseerde als "Nederduits Gereformeerde Kerken". In 1892 verenigden deze kerken zich met het merendeel van de kerken uit de Afscheiding tot...

Lees verder
1999
2022-05-16
Encyclopedie Groningen

Nieuwe Groninger Encyclopedie

Doleantie

De Doleantie van 1886 is de naam van de protestbeweging van predikanten en gemeenteleden in de Hervormde Kerk tegen de toenmalige Algemene Synode, die weigerde te waken over het traditioneel gereformeerde belijden en zich slechts bezighield met formele bestuurlijk-organisatorische zaken. In 1834 was een beperkt aantal hervormden meegegaan met de A...

Lees verder
1994
2022-05-16
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Doleantie

[v. VLat. dolium = klacht; vgl. Lat. dolor, doloris = smart; dolere = smart Iijden] bezwaarschrift, klacht; de Doleantie, afscheiding van de dolerenden, [i]z.a. [/i]

Lees verder
1994
2022-05-16
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Doleantie

Doleantie [Lat. dolere, smart lijden], de kerkelijke beweging die in 1886 onder leiding van Abraham → Kuyper verzet aantekende tegen de synodale inrichting van de → Nederlandse Hervormde Kerk en de daar heersende belijdenisvrijheid. Kuyper had onenigheid met de Hervormde Synode over het beheer van de goederen van de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Nadat...

Lees verder
1993
2022-05-16
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Doleantie

klacht; afscheiding van de Nederlandse Hervormde Kerk (1886)

1982
2022-05-16
Encyclopedie van Zeeland

Alles over Zeeland

DOLEANTIE

(van Lat. dolere = klagen, treuren). Naam gewoonlijk gegeven aan een richtingstrijd in de N.H.Kerk; in 1886 leidde dit conflict tot de stichting van de Nederduits Gereformeerde Kerken, thans Gereformeerde Kerken in Nederland. De term werd overigens reeds gebruikt in 1612, toen de Contra-Remonstrantse predikant Geselius in Rotterdam werd afgezet en...

Lees verder
1981
2022-05-16
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Doleantie

[<Lat. dolere, smart lijden], de kerkelijke beweging die 1886 onder leiding van A.→ Kuyper verzet aantekende tegen de synodale inrichting der Ned. Hervormde Kerk en de daar heersende belijdenisvrijheid. Kuyper had onenigheid met de Synode over het beheer van de goederen der Nieuwe Kerk te Amsterdam. Nadat het classicaal bestuur 80 kerkcraad...

Lees verder
1973
2022-05-16
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Doleantie

[Lat. dolere, zich beklagen], v., 1. klacht, bezwaarschrift; 2. in Nederland de kerkelijke beweging die in 1886 onder leiding van A.Kuyper verzet aantekende tegen de synodale inrichting van de Ned. Hervormde Kerk en de daar heersende belijdenisvrijheid . De doleantie begon eigenlijk met het verzet tegen de Hoger-Onderwijswet van 1876, waardoor de...

Lees verder
1958
2022-05-16
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

DOLEANTIE

De kerkelijke beweging, in 1886 ontstaan, die tot een tweede breuk in de herv. kerk leidde. De geref. richting werd ca. 1880 o.l.v. A. Kuyperc.s. actief, vooral na de stichting van de Vrije Univ. te Amsterdam. Reeds in 1883, na een geref. congres, namen de conflicten toe, toen besloten werd ‘dat het plichtmatig was het synodale juk af te werp...

Lees verder
1955
2022-05-16
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Doleantie

kerkelijke beweging onder Dr. Abraham Kuyper die zich in 1886 van de Ned. Herv. Kerk afscheidde en de Dolerende Kerken stichtte; in 1892 met de Christelijk Geref. Kerken verenigd tot de Geref. Kerken in Ned.

Lees verder
1955
2022-05-16
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

DOLEANTIE

is de naam van het conflict binnen de Ned. Herv. Kerk, dat in 1886 tot een scheuring leidde. Het ging daarbij om een verzet tegen de weinig principiële houding der synode tegenover vrijzinnigen. In dit verband weigerde de Kerkeraad van Amsterdam medewerking te verlenen aan het aannemen van leerlingen van moderne predikanten tot lidmaten der K...

Lees verder
1950
2022-05-16
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Doleantie

(<Fr.), v. (...tien), klacht, klaagschrift, bezwaarschrift; inz. de kerkelijke beweging der dolerenden; in doleantie gaan, gaan doleren.

1949
2022-05-16
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Doleantie

(Lat.: dolere = smart hebben, klagen), de beweging in 1886 in de Hervormde Kerk, waarbij een aantal kerken, die stonden op het strikt handhaven van de door de Dordtse Synode van 1618 vastgestelde 3 formulieren van Enigheid en front gemaakt wensten te zien tegen het modernisme, zich uit de synodale kerkordening van 1816 losmaakten. De geestelijke le...

Lees verder
1948
2022-05-16
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

doleantie

v. bezwaar, klacht; de afscheiding van de Ned. Herv. Kerk ln 1886.

Lees verder
1947
2022-05-16
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

DOLEANTIE

is een in de Gereformeerde kerkelijke taal een enkele maal gebruikt woord, waarmee men aanduidt het doleren (Lat.: dolere = o.a. zich beklagen, m.n. bij de rechter), het klagen over door kerkbestuur of overheid aangedaan onrecht. Het woord wordt speciaal gebezigd voor de beweging van 1886 in de Ned. Herv. Kerk, waarbij een aantal kerkeraden en geme...

Lees verder
1937
2022-05-16
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

Doleantie

v. (Fr. doléance; zie doleren: klacht; bezwaar[schrift]; Prot. afscheiding in de Ned. Herv. kerk van 1886).

1926
2022-05-16
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Doleantie

Bij de Afscheiding in 1834 waren er in de Nederlandsch Hervormde kerk een groot aantal belijders achtergebleven, die evenmin als de gescheidenen met de kerkelijke toestanden vrede konden hebben, al hadden ze ook bezwaren tegen de Afscheiding. Vanaf 1841 dagteekent hun strijd voor vrijmaking der kerken van de organisatie van 1816; eerst onder leidin...

Lees verder
1916
2022-05-16
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Doleantie

Doleantie - Bezwaar, klacht; een kerkelijk verschijnsel, dat in de Ned. Herv. kerk ontstond in de tachtiger jaren van de 19de eeuw, toen vele leden dier kerk zich van haar afscheidden, omdat de Synode de vrijheid in de leer huns inziens te ver uitstrekte; een verschijnsel, dat evenals de Afscheiding in de dertiger jaren voortkwam uit de ontwaking v...

Lees verder
1898
2022-05-16
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Doleantie

DOLEANTIE, v. (...tiën), klacht, klaagschrift, bezwaarschrift; inz. de kerkelijke beweging der doleerenden; — in doleantie gaan, gaan doleeren.

Lees verder