Synoniemen van Doelstelling

2020-04-07

Doelstelling

Een doelstelling is een van tevoren vastgelegd doel of streven dat men probeert te behalen. Doelstellingen worden vaak met behulp van het SMART-principe vastgelegd. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel/Ambitieus, Realistisch/Relevant en Tijdsgebonden. Het SMART-principe is ontwikkeld om een doelstelling eenvoudig vast te leggen en om deze op een simpele manier te controleren. Daarnaast werken SMART-doelen goed bij het beoordelen van de prestaties van werknemers. De daadwerkelijk resu...

2020-04-07

Doelstelling

In de tijd verondersteld haalbaar doel, dat iemand (een handelende persoon of groep = actor) wil of wenst te bereiken, met daarbij aangegeven welke middelen noodzakelijk of vereist zijn om dit doel te kunnen realiseren. Doelstellingen kunnen worden onderscheiden naar hoofddoelstellingen, subdoelstellingen, operationele dan wel geoperationaliseerde doelstellingen. Zie verder Doel.

2020-04-07

Doelstelling

Aan de hand van het speelveld, de ambitie en positionering wordt de strategische doelstelling van de beoogde nieuwe activiteit geformuleerd. Dit zijn de resultaten die het nieuwe bedrijfsonderdeel moet realiseren. Een doelstelling stimuleert de betrokkenen, geeft richting aan activiteiten en biedt een raamwerk voor evaluatie en controle. De strategische doelstelling heeft een lange houdbaarheidsdatum en expliciteert wat het management met de geplande bedrijfsinvestering wil bereiken. Veel bedrij...

2020-04-07

Doelstelling

Een doelstelling is een formulering van het resultaat dat men binnen een bepaalde tijd wil bereiken bij een doelgroep. De nagestreefde doelstelling moet in meetbare termen geformuleerd worden.

2020-04-07

Doelstelling

Antwoord op de vraag waarom je het onderzoek doet.

2020-04-07

Doelstelling

Doelstelling het begrip wordt omschreven als doelstelling voor een uit te voeren sanering of een te realiseren saneringsresultaat.

2020-04-07

doelstelling

doelstelling - Zelfstandignaamwoord 1. een gewenste situatie die van te voren is vastgesteld waar naar toe gewerkt wordt Het ministerie zegt de doelstelling van de klimaatverdragen te gaan halen. Woordherkomst samenstelling van doel en stelling Synoniemen streefdoel

2020-04-07

doelstelling

doelstelling - zelfstandig naamwoord uitspraak: doel-stel-ling 1. waar je naar streeft, wat je wilt bereiken ♢ een doelstelling van het onderwijs is: opvoeden tot zelfstandigheid Zelfstandig naamwoord: doel-stel-ling de doelstelling de doelstellingen