Wat is de betekenis van document?

2019
2021-05-11
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

document

document - Zelfstandignaamwoord 1. een papier met belangrijke gegevens Door de brand waren de documenten verloren gegaan. 2. (informatica) een tekstbestand Ik kan het .docx-document niet openen omdat ik nog een oude versie van Office heb. S...

Lees verder
2018
2021-05-11
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

document

document - zelfstandig naamwoord uitspraak: do-cu-ment 1. belangrijk papier, geschreven bewijsstuk ♢ in dat document staat dat hij de eigenaar is Zelfstandig naamwoord: do-cu-ment het document ...

Lees verder
1994
2021-05-11
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Document

[Lat. documentum = toonbeeld, bewijs, van docere, zie doceren] 1 oorkonde, schriftstuk als bewijs; mv ook.: bescheiden; 2 (comp.) bestand in computerprogramma: een nieuw document aanmaken.

Lees verder
1993
2021-05-11
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Document

(dokument) schriftelijk bewijsstuk

1985
2021-05-11
Woordenboek automatisering

Henk Biemond - 1985

Document

Document (1) Een gegevensmedium en de gegevens, die hierop zijn vastgelegd, die over het algemeen een blijvend karakter hebben en die zowel door de mens als door de machine kunnen worden gelezen. (2) Een uniforme verzameling gegevens, die betrekking hebben op een bepaald onderwerp of daarmee verband houdende onderwerpen. (3) Bij het verwerken van...

Lees verder
1955
2021-05-11
vreemd

Vreemde woordenboek

Document

o., geschrift, bewijsstuk; oorkonde.

1950
2021-05-11
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Document

(<Lat.), o. (-en), oorkonde, ieder (geschreven of gedrukt) bewijsstuk, bescheid : iets met de documenten staven; kostbare documenten voor de kennis onzer geschiedenis (bij uitbr. ook van andere voorwerpen gebr.).

1949
2021-05-11
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Document

schriftelijk bewijsstuk, oorkonde, stuk.

1948
2021-05-11
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

document

o. oorkonde, schriftelljk bewijsstuk, stuk; de ~en, ook: de bescheiden; ~ humain, (Fr.) trek uit het menselijk leven, in de letteren weergegeven.

1928
2021-05-11
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Document

is een oorkonde, een gedrukt of geschreven bewijsstuk. Men noemt een betoog goed gedocumenteerd, als het met redenen van wetenschap omkleed is, als het goed gebaseerd is op een bepaald (al of niet schriftelijk) bewijs van de juistheid der aangevoerde feiten. In den handel noemt men de stukken, die op het vervoer van een partij goederen betrekking h...

Lees verder
1910
2021-05-11
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Document

Document - oorkonde, acte, geschrift. Elk geschrift, dat in rechten of daarbuiten strekken kan tot bewijsstuk, ter staving van een gebeurtenis, eene vordering, een verplichting, leverantie, dienstbetooning, enz. Daarom zijn ook alle contracten, hypotheek- en andere obligatiën, wissels, quitantiën, assignatiën, cessiën en andere overdrachten, ook ko...

Lees verder
1898
2021-05-11
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Document

DOCUMENT, o. (-en), oorkonde, ieder (geschreven of gedrukt) bewijsstuk iets met de documenten staven; kostbare documenten voor de kennis onzer geschiedenis (bij uitbr. ook van andere voorwerpen gebruikt).

1870
2021-05-11
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Document

Document, zie Oirkonde. Dodd (William) Dodd (William), een Engelsch schrijver, geboren in 1729 te Bourn in het graafschap Lincoln, wijdde zich te Cambridge aan de studie der godgeleerdheid. Bij zijne uitstekende talenten voegde hij eene groote mate van ligtzinnigheid. Reeds op zijn 18de jaar trad hij op als schrijver en dichter, zoowel uit ijdelhe...

Lees verder
1864
2021-05-11
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

document

document - o. (documenten), oorkonde, ieder (geschreven of gedrukt) stuk