Wat is de betekenis van DOCETEN?

2024-05-21
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

DOCETEN

of doketen (Gr.: dokein, schijnen) leerden reeds in de iste eeuw, dat Christus niet werkelijk mens geworden is, omdat de materie onrein zou zijn en de menswording van God een bevlekking van de godheid zou betekenen; Christus heeft dus volgens hen slechts een schijnlichaam aangenomen (doketisme), is niet werkelijk geboren, niet werkelijk gekruisigd...

2024-05-21
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Doceten

(van Gr. dokein, schijnen) heten in het oude Christendom degenen, die aannemen, dat Christus alleen maar in schijn een menselijk lichaam heeft aangenomen en dat hij dus niet kan zijn gekruisigd.

2024-05-21
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

DOCETEN

komt van het Griekse werkwoord δοκείν, dokein, dat o.m. „schijnen” (als tegenstelling van „zijn”) betekent. Het is niet de naam van een secte. Aanhangers van het „docetisme” vond men nl. in de Oudheid zowel onder de gnostici als elders. Docetisme is nl. die Christologi...

2024-05-21
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Doceten

Doceten of doketen (<( Gr. dokein = schijnen) leerden reeds in de 1e eeuw, dat Christus slechts een schijnlichaam had aangenomen. Hij was dan niet waarlijk geboren uit de Maagd doch slechts door haar lichaam heengegaan, Maria was dan niet waarlijk Moeder van God, Christus had niet werkelijk geleden, was niet gestorven. Die opvatting kwam ook in...

2024-05-21
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Doceten

Met dezen naam worden in de oude Christelijke Kerk de aanhangers bestempeld van zoodanige leer, welke in een of ander opzigt de menschheid van Christus ontkent. Men verklaarde de verschijning van goden en engelen in ouden tijd door de meening, dat de hemelsche geesten tijdelijk of schijnbaar een menschelijke gedaante konden aannemen, en men paste d...

Gerelateerde zoekopdrachten