Wat is de betekenis van dispensatie?

2019
2021-08-02
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

dispensatie

dispensatie - Zelfstandignaamwoord 1. vrijstelling (ontheffing) van een gebod of voorschrift Woordherkomst Naamwoord van handeling van dispenseren met het achtervoegsel -atie

Lees verder
2009
2021-08-02
Golfsportwoordenboek

Golfsportwoordenboek door Jan Luitzen

dispensatie

(de; -s) 1 - door het bestuur van de NGF verleende toestemming om aan de competitie deel te nemen indien een club, door uitbreiding of veranderingen aan de baan, tijdelijk niet kan voldoen aan de criteria zoals in de statuten en reglementen van de NGF gesteld. 2 (NGF-dopingreglement) - geldige schriftelijke verklaring inzake het tijdelijk en onder...

Lees verder
2009
2021-08-02
Wielersportwoordenboek

Wielersportwoordenboek door Jan Luitzen ©

dispensatie

→ TUE

2003
2021-08-02
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

dispensatie

dispensatie - Term uit de pensioenwereld en de cao-wereld: ander woord voor vrijstelling van deelneming.

1994
2021-08-02
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Dispensatie

[Lat. dispensatio] ontheffing van algemene verplichting in bijzonder geval.

1993
2021-08-02
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Dispensatie

vrijstelling

1973
2021-08-02
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

dispensatie

[Lat. dispensare, nauwkeurig afwegen, verdelen, regelen], v. (-s), 1. ontheffing, vrijstelling van een gebod, wet of voorschrift. KERKELIJK RECHT. In de Rooms-Katholieke Kerk is dispensatie de door de bevoegde kerkelijke overheid gegeven ontheffing van een wettelijke verplichting in een speciaal geval. Het protestantisme kent dergelijke dispensati...

Lees verder
1955
2021-08-02
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Dispensatie

vrijstelling, ontheffing, inzonderheid van het opvolgen van een regel of bijzondere verplichting.

1955
2021-08-02
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

DISPENSATIE

is de opheffing van een kerkrechtelijk voorschrift voor een particulier geval; de wettelijke bepaling blijft dus bestaan voor alle andere gevallen. Krachtens haar maatschappelijke macht kan de Kerk alleen dispenseren in kerkrechtelijke voorschriften, niet in die van de natuurwet of van positieve goddelijke wetten. Nochtans heeft de paus de bevoegdh...

Lees verder
1950
2021-08-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Dispensatie

(<Lat.), v. (-s, ...tien), ontheffing, vrijstelling (van een gebod of voorschrift): dispensatie aanvragen, verlenen.

1949
2021-08-02
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Dispensatie

vrijstelling van het naleven ener wettelijke of kerkelijke bepaling. In Ned. kan de Koning alleen D. van een wet verlenen, als hij daartoe door de wet is gemachtigd. Van een Alg. Maatr. v. Best. kan hij D. verlenen, indien hij zich daartoe de bevoegdheid heeft voorbehouden bij deze maatregel. Van provinciale en gemeentelijke verordeningen kan D. wo...

Lees verder
1948
2021-08-02
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

dispensatie

v. ontheffing, vrijstelling, van een verplichting, (bv. om te vasten).

1933
2021-08-02
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Dispensatie

ontheffing v. zekere wettelijke verplichtingen; b/d R.K. Kerk: d. v/e kerkelijk voorschrift door de kerkelijke overheid.

1933
2021-08-02
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Dispensatie

Dispensatie is, in het algemeen, de ontheffing van een verplichting voor een afzonderlijk geval. In het Kerkelijk Recht is d. de opheffing van een wet in een bijzonder geval (C.I.C. can. 80). De paus kan van alle menschelijke wetten der Kerk dispenseeren; bij goddelijke wetten kan hij enkel verklaren, dat een afzonderlijk geval niet onder de positi...

Lees verder
1928
2021-08-02
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Dispensatie

betekent vrijstelling of ontheffing. Wanneer dispensatie verleend wordt, wil dat zeggen, dat men vergunning geeft om in een bizonder, bepaald genoemd geval af te wijken van wat als regel is vastgesteld. Zo kent men in de Rooms-Katholieke leerk de dispensatie. De Paus kan dispensatie verlenen van alle kerkelijke wetten. Een bisschop kan weer dispen...

Lees verder
1926
2021-08-02
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Dispensatie

Onder dispensatie verstaat men de uitdrukkelijke ontheffing van een algemeene rechtsbepaling in een bepaald geval van de zijde van de bevoegde macht. Het kan zijn dat de strenge uitvoering van een rechtsbepaling niet alleen onverstandig, maar ook voor een bepaald persoon onbillijk en hard zou zijn. In zulk een geval wordt een uitweg geschapen of hu...

Lees verder
1923
2021-08-02
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Dispensatie

het gereedmaken van een geneesmiddel voor de aflevering.

1916
2021-08-02
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Dispensatie

Dispensatie - 1) (rechtsterm), ontheffing, vergunning voor een bijzonder geval af te wijken van een algemeenen regel. In het algemeen behoort het recht, d. te verleenen, aan het gezag, dat den regel heeft vastgesteld, tenzij een ander daarvoor is aangewezen. In een dergelijke aanwijzing wordt echter somtijds (ook door den Hoogen Raad) een ongeoorlo...

Lees verder
1898
2021-08-02
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Dispensatie

DISPENSATIE, v. (-s, ...tiën), ontheffing, vrijstelling (van een gebod of voorschrift), dispensatie aanvragen, verleenen.

1870
2021-08-02
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Dispensatie

Dispensatie beteekent ontheffing. Het regt van dispensatie is het regt om in een bepaald aangewezen enkel geval de werking eener verbindende wet op te heffen of te wijzigen. Wordt de werking van eene reeds gebeurde handeling in hare gevolgen opgeheven of gewijzigd, dan is er eigenlijk absolatie: door dispensatie, in den engeren, eigenlijken zin des...

Lees verder