Synoniemen van Dilemma

2019-12-11

Dilemma

Dilemma (van het Grieks di-lambanein: uiteen-nemen) is in algemene zin een keuzesituatie waarin de actor wordt geconfronteerd met twee handelingsmogelijkheden A en B, die hij beide op grond van goede redenen als wenselijk, verplichtend dan wel ontoelaatbaar ervaart. Redenen om een keuze voor A dan wel B te maken ontbreken. Paradoxaal genoeg krijgt een feitelijke beslissing waarvoor goede redenen te geven zijn, door de confrontatie met de andere handelingsoptie, iets willekeurigs. Een dilemma kan...

2019-12-11

Dilemma

een keuze moeten maken uit twee even goede of even slechte opties.

2019-12-11

Dilemma

Dilemma - een keuze moeten maken uit twee even goede of even slechte opties.

2019-12-11

Dilemma

Dilemma - een keuze moeten maken uit twee even goede of even slechte opties.

2019-12-11

dilemma

dilemma - zelfstandig naamwoord uitspraak: di-lem-ma 1. moeilijke keuze tussen twee dingen ♢ hij stond voor een dilemma: moest hij gaan schaatsen of gaan kaarten? Zelfstandig naamwoord: di-lem-ma het dilemma de dilemma's Synoniemen tweestrijd

2019-12-11

dilemma

dilemma - Zelfstandignaamwoord 1. moeilijke keuze waarbij iedere keus die je kunt maken voordelen én nadelen heeft De Republikeinen staan voor een tactisch dilemma. Ze kunnen iedere kandidaat tegenhouden, en hopen dat een volgende president een Republikein zal zijn. Dat is niet per se gunstig, want de huidige 4-4-stand in het Hof is ook weinig aantrekkelijk. Als in het Hooggerechtshof de stemmen staken, dan geldt de uitspraak van een lager rech...

2019-12-11

Dilemma

DILEMMA, o. (-’s), toestand waarin tusschen twee wegen eene keuze moet worden gedaan; netelig vraagstuk: voor een dilemma staan; iem. voor een dilemma stellen. (bij uitbr.) iem. die slechts oppervlakkige kennis van een vak, eene kunst of wetenschap bezit.

2019-12-11

Dilemma

Dilemma - (di, twee; lemma, bewering), een gecompliceerd hypothetisch-disjunctief syllogisme of sluitrede. Bv.: als A : B zijn zal, zou óf C : D, óf E : F moeten wezen. Nu is echter nóch C : D nóch E : F. Derhalve kan A niet B zijn. — Het is moeilijk eene alle gevallen omvattende bepaling van het dilemma te geven. Handige debaters bedienen zich vaak van zulk een disjunctie, welke óf onzuiver óf onvolledig zijn kan, om den tegenstander tot de erkenning van de onhoudbaarheid zijner positie...

2019-12-11

Dilemma

Dilemma noemt men in de redeneerkunde eene tweevoudige stelling, waarvan men ééne als waar dient te erkennen. Het dilemma wordt op die wijze tot bewijsvoering gebruikt doordien de tegenpartij door eene dier voorgehouden twee stellingen aan te nemen den steller van het dilemma van het verder bewijs dier stelling ontslaat. De tegenpartij dient echter op hare hoede te wezen en naauwgezet te onderzoeken, of welligt de beide stellingen van het dilemma ook onwaar zijn.

2019-12-11

dilemma

dilemma - o. (dilemmaas). toestand waarin tusschen twee wegen eene keuze moet worden gedaan, netelig vraagstuk

2019-12-11

Dilemma

Als je in een bos langs een pad wandelt, dat zich opeens in tweeën splitst, en je weet niet, of je rechts of links moet gaan, dan sta je voor een dilemma. Hoogstwaarschijnlijk voert slechts een der beide richtingen je naar het gewenste doel, maar welke? Je moet nu zien aan dit dilemma, aan deze keus tussen twee mogelijkheden, te ontkomen, b.v. door op de kaart te kijken of een kompas te raadplegen of den weg te vragen. Zo kunnen zich op allerlei gebied dilemma’s voordoen. Je weet b.v....

2019-12-11

Dilemma

Dilemma heet in de logica de redeneering, welke tot major een → disjunctief oordeel heeft, en tot minor twee of meer voorwaardelijke oordeelen, die ieder één van de leden van den major tot voorwaarde hebben, zoodat in alle veronderstellingen tot dezelfde conclusie kan worden besloten. Bekend is het d. van Tertullianus tegenover het decreet van keizer Trajanus, dat verbood de Christenen op te sporen, maar beval hen te straffen, zoo ze werden aangebracht: De Christenen zijn schu...

2019-12-11

dilemma

dilemma, - o., tweeledige sluitrede; keuze tusschen twee dingen; netelige toestand.

2019-12-11

dilemma

o. dubbele sluitrede; keus tussen twee onaangename dingen; netelige toestand.