Wat is de betekenis van Differentiatie?

2019
2021-06-13
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

differentiatie

differentiatie - Zelfstandignaamwoord 1. (medisch) ontwikkeling in een bepaalde richting, het zich ontwikkelen van cellen, weefsels etc. tot eenheden met bepaalde eigenschappen en eigen karakter Woordherkomst Naamwoord van handeling van differentiëren met het achtervoegsel -atie

Lees verder
2018
2021-06-13
Clipit media monitoring

Media monitoring

Differentiatie

Onder differentiatie wordt het proces verstaan waarbij een bedrijf zichzelf als uniek in de markt wil positioneren, om zo een voordeel te behalen ten opzichte van de concurrentie. Door zich te specialiseren op een bepaald gebied kan een bedrijf een ‘uniek’ product aanbieden, waar ze weinig tot geen directe concurrentie hebben. Doordat er geen direc...

Lees verder
2018
2021-06-13
Algemene economische basisprincipes

Algemene economische basisprincipes

Differentiatie

Het afstoten van delen van het productieproces naar bedrijven in andere schakels van de bedrijfskolom.

2018
2021-06-13
Anneke van Schie

Voormalig eigenaar/directeur Uitgeverij Kavanah

Differentiatie

Die fase van een opleiding waarin de student, ter verbreding en/of verdieping, bepaalde keuzes kan maken voor zijn afstudeerprofiel.

2018
2021-06-13
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

differentiatie

differentiatie - zelfstandig naamwoord uitspraak: dif-fe-ren-ti-a-tie 1. het splitsen van wat eerst een geheel was ♢ niet iedereen verdient even veel: er is differentiatie naar leeftijd 2. het ontstaan van verschillende talen of...

Lees verder
2017
2021-06-13
WizWijs

Inzicht voor leerling en leerkracht

differentiatie

Differentiatie is het inspelen op niveauverschillen en verschillen in leertempo tussen leerlingen. Dit gebeurt door het aanbieden van de leerstof op een hoger of lager handelingsniveau. Het houdt in dat de leerlingen niet alleen een stapje verder of terug doen in het getalgebied, maar ook in de abstrahering. In Wizwijs kan differentiatie naar boven...

Lees verder
2004
2021-06-13
Medische Basiskennis

Begrippenlijst Medische Basiskennis

Differentiatie

De ontwikkeling van cellen (en weefsels) uit een oorspronkelijk homogeen geheel (kiemcellen, stamcellen) tot nieuwe cellen (en weefsels) met specifieke kenmerken.

1999
2021-06-13
Begrippen over beroep en opleiding

Begrippen over beroep en opleiding

Differentiatie

Een verbijzondering van een initiële of een post-initiële beroepsopleiding die leidt tot een bijzondere deskundigheid voor het functioneren op een deelgebied van het beroep, zonder dat er een verzelfstandiging van die deskundigheid plaatsvindt (Nationale Raad voor de Volksgezondheid, 1989).

1994
2021-06-13
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Differentiatie

[Fr. différentation] het verschillend maken of worden.

1993
2021-06-13
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Differentiatie

het ontstaan van verscheidenheid in oorspronkelijke eenvormigheid

1993
2021-06-13
NIMA

Nima marketing lexicon

differentiatie

Proces waarbij organisaties die oorspronkelijk functies in verschillende opeenvolgende geledingen van de bedrijfskolom vervulden, één of meer van deze functies afstoten naar onafhankelijk werkende organisaties.

1991
2021-06-13
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Differentiatie

Zich toeleggen op een bepaalde fase in de bedrijfskolom, zoals importeur, grossier, fabrikant enzovoort. Het is een verbijzondering op een activiteit. Binnen de organisatie zelf kent de differentiatie twee richtingen. In de eerste plaats de verticale differentiatie - de verbijzondering op gelijkwaardige activiteiten. Deze doet de lijn van de organi...

Lees verder
1974
2021-06-13
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

differentiatie

(L., differentia = onderscheid, verschil), toename in ingewikkeldheid en organisatie. Ontwikkelingsproces waarbij organismen met verschillende functies ontstaan. Meercellige organismen: uit één bevruchte cel ontstaan cellen die zich in verschillende richtingen ontwikkelen in bepaalde volgorde.

Lees verder
1973
2021-06-13
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

differentiatie

[Lat.], v. (-s), 1. in het algemeen het ontstaan of doen ontstaan van een grote verscheidenheid; 2. toename van het aantal geledingen van de bedrijfskolom ; 3. ontstaan van verschillende gesteenten uit magma ; 4. ontstaan van afzonderlijke functies (beroepen, ambten) en groepen (klassen, beroepskringen) in een samenleving ; 5. klankverandering...

Lees verder
1965
2021-06-13
Lexicon van de Psychologie

N.Sillamy

DIFFERENTIATIE

het geleidelijk zichtbaar worden van verschillen. Dit psychologisch proces wordt op nagenoeg alle terreinen waarop zich activiteiten afspelen, waargenomen.

1955
2021-06-13
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Differentiatie

het uiteengaan, splitsing van een samenhangend geheel in delen met een eigen karakter.

1954
2021-06-13
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Differentiatie

het ontstaan van veelvormigheid uit één oorspronkelijk ding respectievelijk het herkennen daarvan.

1950
2021-06-13
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Differentiatie

(<Lat.), v. (-s), het uiteenlopen; splitsing van een oorspr. homogeen geheel in delen, organen enz. met een eigen karakter en samenstelling; — (taalk.) betekenisontwikkeling in afwijkende richting.

1949
2021-06-13
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Differentiatie

(bedrijfsleven) als gevolg van vooruitgang der techniek en evolutie op economisch gebied: specialisatie en massaproductie, waardoor de kostprijs kon worden verlaagd.

1925
2021-06-13
Wijsgeerige kunsttermen

Dr. C.J. Wijnaendts Francken

differentiatie

Vervorming eener gelijkheid tot eene verscheidenheid van onderdeelen, hetzij dan stoffelijke, hetzij functioneele. Een groote rol speelt dit begrip bij Spencer, volgens wiens leer de evolutie gepaard gaat met eene omvorming van aanvankelijk homogene onsamenhangendheid tot heterogene samenhangendheid.