Wat is de betekenis van Dichotomie?

2023-03-29
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

dichotomie

Dichotomie is een woord uit het Grieks en betekent letterlijk: "in twee delen verdelen". Het wordt vaak gebruikt in verschillende contexten zoals de wetenschap, filosofie, logica, taalkunde en andere gebieden. In algemene zin verwijst een dichotomie naar een scheiding of het onderscheid tussen twee tegengestelde termen of categorieën...

Lees verder
2023-03-29
Onze Taal Woordpost

Genootschap Onze Taal (2020)

DICHOTOMIE

UIT: De stille revolutie (Dennis Schep, Joop.nl, 14 augustus 2013) CONTEXT: Zoals elke DICHOTOMIE is ook die tussen confrontatie en exodus een grove simplificatie van de realiteit. : tweedeling, onderscheid UITSPRAAK: [die-cho-to-mie] WOORDFEIT: Dichotomie was oorspronkelijk een filosofische term om een tweedeling binnen één begri...

Lees verder
2023-03-29
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

dichotomie

dichotomie - Zelfstandignaamwoord 1. opdeling in twee elkaar niet-overlappende structuren of begrippen Nog een maand in Galerie Gabriel Rolt: One for All All for One, met werk van Aukje Dekker. De tentoonstelling is „gebaseerd op de dichotomie ‘enkelvoud en meervoud’”; alle werken zijn het resultaat...

Lees verder
2023-03-29
Cijfers spreken

Joep Brinkman & Hilbrand Oldenhuis (2016)

dichotomie

Tweedeling; (nominale) variabele die slechts twee mogelijke meetwaarden kent.

2023-03-29
Lexicon antroposofie

Henk van Oort (2010)

Dichotomie

Tweedeling, verwijzend naar de opvatting dat de mens uit twee delen bestaat: het lichaam en de ziel. Rudolf Steiner verwijst naar het Concilie van Constantinopel in 869 n. Chr., waar besloten werd dat de mens uit twee en niet uit drie delen bestaat. Deze driedeling, of trichotomie, verwijst naar lichaam, ziel en geest. In de antroposofie wordt uitg...

Lees verder
2023-03-29
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Dichotomie

[Gr., van dicho = in tweeën, en tomos = het gesnedene] tweedeling; tweedelige classificatie; (plk.) gaffel- of vorkvormig.

2023-03-29
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Dichotomie

tweedeling; vertakking in twee stengels (plantk.)

2023-03-29
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

dichotomie

zie: bifurcatie.

2023-03-29
Biologische encyclopedie

G. Th. van Kempen (1974)

dichotomie

(G., dicha = in tweeën; temnoo = snijden) of topsplitsing, deling van as in twee nieuwe, meestal gelijkwaardige assen, vooral bij lagere planten. Komt tot stand doordat het vegetatiepunt in gelijke helften splitst. Er ontstaan twee nieuwe vegetatiepunten. Dichotomie beschouwt men als een primitief kenmerk, fossiele varens vertonen het.

Lees verder
2023-03-29
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Dichotomie

vertakking van planten, waarbij een spruit zich verdeelt in twee gelijkwaardige|delen

2023-03-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Dichotomie

(<Gr.), (plantk.) vertakking waarbij een stengel zich in twee gelijk waardige stengels verdeelt.

2023-03-29
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

dichotomie

v. tweedeling; tweedelige Indeling; gaffelvormige verdeling v. takken.

2023-03-29
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

DICHOTOMIE

betekent in de filosofie: indeling in twee delen, in het bijzonder in de logica wanneer een geslachtsbegrip (bijv.: mens) naar zijn omvang in twee soortbegrippen (man en vrouw) uiteenvalt. Dichotomisme noemt men verder de mening, dat de mens bestaat uit ziel en lichaam, terwijl trichotomisme dan de opvatting is, dat hij bestaat uit ge...

Lees verder
2023-03-29
Vreemde woorden in de Sterrenkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer (1942)

Dichotomie

(< Gr. dichotomia = het halveren, het stuksnijden; < dicha = in tweeën, + temnein = snijden). Bij de maan worden eerste en laatste kwartier zo genoemd, omdat in die fasen de maan gehalveerd is. Eveneens wordt deze naam gebruikt voor de standen van grootste elongatie bij Mercurius en Venus.

Lees verder
2023-03-29
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis (1939)

Dichotomie

(< Gr. = in twee delen; = snijden). Math. Verdeling in twee gelijke delen.

Lees verder
2023-03-29
Encyclopedie voor Ziel- en Opvoedkunde

Drs. P. Wijkema (1936)

Dichotomie

groepering in tweeën van het geestesvermogen in 1. kenvermogen en 2. streefvermogen.

2023-03-29
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Dichotomie

Dichotomie - (plank.) of vorkvormige vertakking van een deel van een plant is een vertakking, waarbij elke tak zich in twee volkomen gelijke deelen splitst. D. komt zeldzaam voor bij hoogere planten, bijv. bij sommige Pteridophyta (varenplanten). Dichotoom is de vertakking van den waaiervormigen thallus van het bruine zeewier Dictyota dichotoma. Da...

Lees verder
2023-03-29
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Dichotomie

In de logica wordt een indeeling met twee leden of naar twee gezichtpunten met een van het Grieksch afgeleid woord een dichotomie genoemd. Zoo zijn b.v. indeelingen als theoretisch en practisch, voorwerpelijk en onderwerpelijk, uitwendig en inwendig, dichotomische indeelingen. Ook in de psychologie spreekt men van dichotomie en verstaat er onder, d...

Lees verder
2023-03-29
Wijsgeerigekunsttermen

Dr. C.J. Wijnaendts Francken (1925)

dichotomie

(Gr. ,snijden). Tweeledige verdeeling. Zoo b.v. die van Schopenhauer van de wereld in wil en voorstelling.

Lees verder
2023-03-29
Pinkhof geneeskundig woordenboek

Herman Pinkhof (1923)

Dichotomie

(διχότομος, in tweeën gesneden), deeling in twee gelijkwaardige deelen, bijv. takken; in de geneeskundige gedragsleer, een misbruik, dat in sommige landen voorkomt, waarbij de operateur en de arts, die hem een patiënt toewijst, in het geheim het loon voor de operatie samen deelen (Fee-sp...

Lees verder