Wat is de betekenis van Democratie?

2020
2020-11-24
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Democratie

Democratie is een bestuursvorm waarbij het volk zelf stemt over de wetten, of de vertegenwoordigers kiest die de wetten maken. Hierbij is het volk dus baas in eigen gebied, en kunnen er geen maatregelen en wetten opgelegd worden als de meerderheid van de bevolking het er niet mee eens is. Van democratie was als eerste sprake in de Griekse oudheid,...

Lees verder
2019
2020-11-24
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

democratie

democratie - Zelfstandignaamwoord 1. (politiek) staatsvorm waarin wordt geregeerd door uit het volk verkozen vertegenwoordigers     ♢ In Tunesië daarentegen is de dictatuur van Zine al-Abidine Ben Ali omgevormd in een democratie, met vrije verkiezingen en een grondwet, „die een van de beste is ter wereld”...

Lees verder
2018
2020-11-24
Paul Cliteur

Professor of Jurisprudence, University of Leiden.

Democratie

Democratie is de regering van het volk door zichzelf. Of iets bloemrijker geformuleerd, het is een regering ‘of the people, by the people, for the people’ (Abraham Lincoln). Dat is een op het eerste gehoor wat paradoxale formulering, maar die paradox lost zich op wanneer men dat iets verder specificeert. Een democratie is een regeringsvorm waarbij...

Lees verder
2018
2020-11-24
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

democratie

democratie - zelfstandig naamwoord uitspraak: de-mo-craat-sie 1. het volk heeft invloed op de regering ♢ in dat land heeft men geen democratie Zelfstandig naamwoord: de-mo-craat-sie de democratie ...

Lees verder
2017
2020-11-24
Jules Grandgagnage

Leraar, schrijver

Democratie

Een staatsvorm waarbij het volk zelf via verkiezingen vertegenwoordigers kiest die mogen besturen. Er is ook een bestuursvorm mogelijk waarbij het volk 'direct' betrokken is bij beslissingen, wat directe democratie genoemd wordt.

2007
2020-11-24
Lexicon van de Ethiek

Verklarend lexicon van de meest gebruikte begrippen uit de hedendaagse ethiek.

Democratie

Het begrip ‘democratie’ komt van het Griekse ‘heerschappij van het volk (dèmos)'. In de Oudheid werden de regimes geclassificeerd naargelang alle burgers samen (democratie), één persoon (monarchie) of een groep (oligarchie) de macht uitoefenden. Het begrip was dus oorspronkelijk kwantitatief-beschrijvend bedoeld en bevatte geen ethisch-positieve co...

Lees verder
2004
2020-11-24
lesmethode Memo

Geschiedenisles voor bovenbouw

Democratie

Een vorm van bestuur waarbij het volk, demos, via stemming beslist wie de bestuurders zijn. In Athene mochten alleen mannen met burgerrecht deelnemen aan de democratie.

2001
2020-11-24
Filosofisch woordenboek

Paul Frentrop - Voor rede vatbaar

Democratie

Veel mensen denken bij democratie allereerst aan verkiezingen, al noemde H.L. Mencken verkiezingen ‘simpelweg een strijd tussen charlatans voor de stemmen van idioten’ en analyseerde Aristoteles reeds dat verkiezingen geen democratisch, maar een aristocratisch instrument zijn. Verkiezingen veronderstellen immers dat sommige mensen meer...

Lees verder
1992
2020-11-24
Staatsinrichting

Staatsinrichting begrippen omschreven

Democratie

Een democratie is een regeringsvorm waarbij het volk zichzelf regeert. Dit kan direct of indirect via vertegenwoordigers. Een regering van, voor en door het volk.

1990
2020-11-24
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

democratie

democratie - Een regeringsvorm waarbij het volk zichzelf regeert of vertegenwoordigers kiest die zijn belangen behartigt. Democratische verkiezingen moeten regelmatig plaatsvinden, anoniem zijn en er moeten verschillende kandidaten zijn. Het gekozen parlement moet bovendien vrij zijn om wetten uit te vaardigen en het regeringsbeleid te bekritiseren...

Lees verder
1958
2020-11-24
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

DEMOCRATIE

Een staatkundig principe, dat leidt tot een vrije volksregering, was in Frl. grondslag voor het staatkundig leven in de M.E.; ook nog daarna, maar zo, dat niet het gehele volk stemrecht had, doch de eigenerfden (eigenaars van hoeven van een bepaalde omvang), en dat voor de waarneming van overheidsambten slechts lieden in aanmerking kwamen wier stat...

Lees verder
1955
2020-11-24
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

DEMOCRATIE

betekent letterlijk: volksheerschappij. Men onderscheide democratie van volkssouvereiniteit. De volkssouvereiniteit der gangbare katholieke maatschappij-leer heeft met staatsvorm en dus met democratie niets uitstaande. Zij betekent, dat rechtsvorming en ordening op het algemeen welzijn allereerst toekomen aan de menselijke gemeenschap en speciaal d...

Lees verder
1949
2020-11-24
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Democratie

letterlijk: volksheerschappij. Wordt in de politiek gebruikt voor die staatsvorm, waarin de hoogste macht aan het volk behoort. In de Oudheid oefende het volk die macht ook zelf uit in de Volksvergadering. In de moderne tijd is echter het vertegenwoordigend stelsel algemeen, waarbij de aan het volk toekomende macht wordt uitgeoefend door een gekoze...

Lees verder
1948
2020-11-24
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

democratie

v. volksregering, heerschappij des volks.

1933
2020-11-24
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Democratie

Democratie - (Grieksch dèmos = volk, kratein = regeeren). Begrip. Democratie beteekent in de politiek volksregeering. Het woord wordt door Aristoteles in zijn staatsleer in ongunstigen zin gebruikt als aanduidende (in tegenstelling tot ➝ aristocratie) regeering van de menigte, van de bezitslooze en de ongequalificeerde massa. Verondersteld...

Lees verder
1928
2020-11-24
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Democratie

betekent volksregering. Het is afgeleid van het Griekse woord demos (volk). Zoals we onder het woord Aristocratie reeds vertelden, wordt onder een democratischen regeringsvorm verstaan, de regeringsvorm, waarbij de macht, althans voor een deel, berust bij het volk.Door de eeuwen heen zijn de staten afwisselend door allerlei verschillende regeringen...

Lees verder
1922
2020-11-24
Wetenswaardig Allerlei

Wetenswaardig Allerlei door T. Pluim, uitgave 1922

Democratie

Onder het woord dêmos verstonden de Grieken het volk als staatsburgers, in tegenstelling met ethnos, dat is het volk als aardbewoners, dus dat door afstamming één geheel vormt. Het tweede lid van 't woord democratie is afgeleid van kratos: d.i. heerschappij, macht. Democratie wil dus zeggen: volksheerschappij ; het was de regeringsvorm van Athene,...

Lees verder
1916
2020-11-24
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Democratie

Democratie, volksregeering; regeeringsvorm, waarbij zoo veel mogelijk aan alle lagen der maatschappij een aandeel in, althans invloed op, de regeering is toegekend. De Grieksche schrijvers, zooals Aristoteles (in Politica), onderscheiden drie grondvormen van staatsbestuur: de monarchie, bij welke een enkel mensch, de aristocratie, bij welke een bev...

Lees verder
1914
2020-11-24
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

democratie

democratie, - v., volksregeering ; heerschappij des volks.

1898
2020-11-24
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Democratie

DEMOCRATIE, v. volksregeering, heerschappij, (ook) een staat waarin het volk regeert.