Wat is de betekenis van Decretum horribile?

2024-02-27
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Decretum horribile

(eig. verschrikkelijk besluit) of decretum absolutum (volstrekt besluit), Calvijns leerstelling over Gods besluit tot eeuwig heil of eeuwige verdoemenis, de predestinatie

2024-02-27
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Decretum horribile

(Lat., vreselijk besluit) noemt Calvijn Gods raadsbesluit, waardoor hij Adams kinderen tot eeuwige ellende heeft voorbeschikt. Men moet dit besluit aanvaarden, omdat God het gewild heeft en door de ellende van de verdoemden evenzeer wordt verheerlijkt als door de zaligheid van de uitverkorenen.

2024-02-27
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Decretum horribile

Decretum horribile - (Lat.), huiveringwekkend besluit. Zoo noemt Calvijn (Instit. III, 23 : 7) het besluit van God in zake het eeuwig wèl of wee van den mensch. Het betreft dus de praedestinatie of voorbeschikking. Tegenover hen, die deze ontkennen en alleen van Gods voor-kennis, maar niet van zijne voor-beschikking willen weten, stelt Calvijn, dat...

2024-02-27
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Decretum horribile

[Lat. huiveringwekkend besluit], ben. gegeven door Calvijn aan Gods besluit inzake de eeuwige verkiezing of verwerping van de mens. predestinatie.