2020-01-22

De voorm. commandobunker in Hilversum

(Doodweg 1), gelegen ten noorden van Hilversum, kwam in 1943 tot stand in het kader van de Atlantikwall, als onderkomen van de hoogste militaire bevelhebber in Nederland, generaal J. Blaskowitz. Deze langgerekte dubbele bunker met verbindend tussenstuk werd gebouwd volgens een niet-gestandaardiseerd ontwerp. Vanaf 1952 tot circa 1990 is de bunker in gebruik geweest bij de Koninklijke Landmacht.

2020-01-02

De commandobunker in Venlo

De commandobunker en verkeerstoren (Postweg 1), gelegen ten oosten van Venlo, behoorden bij het in 1940-'41 op het plateau van Venlo aangelegde militaire Duitse vliegveld ‘Fliegerhorst Herungen’. De in gewapend beton uitgevoerde verkeerstoren had oorspronkelijk een glazen koepel.

2020-01-02

De voorm. elektriciteitscentrale in Hilversum

(Jonkerweg 15-15a) werd in 1899-1900 gebouwd in opdracht van de Hollandse Electriciteits Maatschappij (H.E.M.) naar een ontwerp met rationalistische elementen. De lage aanbouw links dateert uit 1909 en bevatte de accukamer.

2020-01-02

De voorm. politiepost in Hilversum

(Kleine Drift 17) , een door siermetselwerk opvallend gebouw met hoge schoorstenen en een paraboolvormige ingang, werd in 1919 gebouwd naar een expressionistisch ontwerp van W.M. Dudok. Het was tot 1934 als zodanig in gebruik.

2020-01-02

Hilversum

Hoofdplaats van het Gooi, ontstaan in de 10de eeuw en voor het eerst vermeld in 1305. In 1424 werd Hilversum als zelfstandig dorp afgesplitst van Laren. De driehoekige vorm van dit tot 1840 bescheiden esdorp werd bepaald door de Groest, Langestraat en Kerkstraat, met daaraan aansluitend enkele driehoekige brinken.In de 16de eeuw werd de wolspinnerij belangrijk voor Hilversum als huisnijverheid. Via de als Gooisevaart verlengde 's-Gravenlandse Vaart kreeg Hilversum vanaf circa 1650 verbindin...

2019-01-24

Hilversum

Hilversum - gem. in N.-Holland (Gooiland), groot 4869 H.A., alles diluviaal zand, met verscheidene heuvels, zooals de Trompenberg, de Zwaluwberg, de Boomberg, enz. De bodem is deels met heide en bosch bedekt, deels tot bouwland gemaakt, waarvan een gedeelte nog in gemeenschappelijk bezit is, de z.g. Hilversumsche Meent (aan het Naardermeer). De gem. telt 35.000 inw., waarvan 33.000 in het dorp zelf. De plaats is sedert de opening van den spoorweg (1874), toen zij nog maar 7000 zielen telde, met...

2018-07-30

Hilversum

Geen stad in Nederland is zo duidelijk door de hand van één architect gevormd als Hilversum. Gemeentearchitect Willem Marinus Dudok, de 'componist van versteende muziek', ontwierp bijna honderd projecten, waaronder twintig scholen, villa's, het Sportpark, vijvers, wegen en twee complete woonwijken. In de Vogelbuurt en de Bloemenbuurt verwezenlijkte hij zijn ideaal om voor de laagstbetaalden praktische en hygiënische woningen te bouwen. Dudoks beroemdste ontwerp is het raadhuis van Hilversum....

2018-03-26

Hilversum

Hoofdplaats van het Gooi, which originated in the 10th century and first mentioned in 1305. In 1424 Hilversum was separated from Laren as an independent village. The triangular form of this - to 1840 modest - esdorp was determined by the Groest, Langestraat and Kerkstraat, followed by a few triangular greens. In the 16th century the wool spinning became important for Hilversum as a cottage industry. Via the 's-Gravenlandse Vaart extended as Gooisevaart, Hilversum got connected to Amsterdam from...

2017-10-17

Hilversum

Hilversum - Eigennaam 1. (toponiem) stad in Nederland in het Gooi, 24 km ten zuidoosten van Amsterdam

2020-01-02

Scholen in Hilversum

De voorm. Hogere Burger School (Jonkerweg 31), nu ‘A. Roland Holst College’, verrees in 1903 naar een neorenaissance-ontwerp van P. Andriessen met rationalistische elementen en tegeltableaus (gerestaureerd na brand in 1993). Uit 1903 dateert ook de in neoromaanse stijl ontworpen R.K. Aloysiusmavo (Pr. Bernhardstraat 160).In opdracht van de dames N.E. Mulert en G.J. Thomassen kwam in 1904 de bijzondere lagere Godelindeschool (Mozartlaan 6) tot stand naar een ontwerp in ‘Um 180...

2020-01-02

De kiosk in Hilversum

's-Gravelandseweg 8b , gebouwd in 1931 naar een functionalistisch ontwerp van B.H. en C.M. Bakker, heeft transparante wanden van staal en glas, blauw geglazuurde tegels en een betonplaatafdekking (gerestaureerd 1996).

2020-01-02

Begraafplaatsen in Hilversum

De voorm. Oude begraafplaats ‘Gedenkt te Sterven’ (Oude Torenstraat ong.) werd als een van de eerste Nederlandse buitenbegraafplaatsen gesticht in 1792 en daarna vergroot in 1813 (gesloten 1943). Er staat nog een grafteken voor dr. Tresling (circa 1895). Van de Oude R.K. begraafplaats (Schapenkamp 250) resteert het neoclassicistische baarhuisje uit 1856, mogelijk ontworpen door Th.Molkenboer.De Nieuwe Alg. begraafplaats (Bosdrift 12) werd in 1890 aangelegd naar plannen van L.A. Spri...

2020-01-02

Omroepgebouwen in Hilversum

Hilversum is de bakermat van de Nederlandse radioomroepen geworden dankzij de vestiging van de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek (1918) en dankzij de eerste uitzendingen in 1923 van de ‘Hilversumsche Draadlooze Omroep’ (voorloper van de AVRO). De oudste radiostudio's waren gevestigd in villa's, zoals villa De Lindenheuvel ('s-Gravelandseweg 65; 1893, J.W. Meijer) , die in 1931 in gebruik werd genomen door de Vrijzinnige Protestantse Radio Omroep (VPRO; tot 1997).De...

2020-01-02

De watertoren in Hilversum

op de Trompenberg (J. Pennweg 16) verrees in 1893 voor de Utrechtse Waterleiding-Maatschappij naar plannen van de Compagnie Centrale des Conduites d'Eau te Luik. Deze ronde bakstenen toren met pilasters, rondbogen en neoromaanse details heeft inwendig een staalskelet als drager van het Intze-reservoir (constructie firma F.A. Neuman te Eschweiler).

2020-01-02

Volkswoningbouw in Hilversum

Vroege voorbeelden van planmatige arbeiderswoningbouw in Hilversum zijn Bosdrift 28-32 (1905, P. Andriessen) en de kleine woningbouwcomplexen aan de Egelantierstraat (1912-'15, E. Verschuyl) en de Larenseweg (1914-'15, J.H. Slot). Tussen 1915 en 1935 maakte W.M. Dudok de gemeentelijk uitbreidingsplannen, en hij ontwierp het eerste gemeentelijke woningbouwcomplex in de Bloemenbuurt aan de Neuweg, Leliestraat en Bosdrift (1916-'19).In het poortgebouw van het complex aan de Neuweg (...

2020-01-02

Boerderijen in Hilversum

Van de oorspronkelijke agrarische bebouwing van Hilversum is weinig overgebleven. De Boerderij van Houtman (Langestraat 103), eertijds ‘Erve Hooiberg’ genoemd, werd in 1768 na de dorpsbrand herbouwd en heeft een klokgevel met hardstenen hoekvoluten en een rondboogfronton. Een vergelijkbare hoofdvorm en gezwenkte geveltop bezit Herenstraat 65 (circa 1820).Van de verspreid liggende boerderijen zijn verder noemenswaardig de Corvershof (Corverslaan 1; 1780-'90), de mogelijk in 1826...

2018-03-26

Farms in Hilversum

Little remains of the original agricultural buildings in Hilversum. De Boerderij van Houtman (Langestraat 103), formerly known as 'Erve Hooiberg', was rebuilt in 1768 after the village fire and has a bell-gable with bluestone corner fences and a round arch fronton. A similar main shape and pivoted gable end is located at Herenstraat 65 (circa 1820). Of the scattered farms are also worth mentioning the Corvershof (Corverslaan 1, 1780-'90), the possibly in 1826 after fire rebuilt stool house farm...

2020-01-02

Bedrijfsgebouwen in Hilversum

De voorm. stoomzuivelfabriek (Herenstraat 4) werd in 1903-'04 gebouwd naar ontwerp van J.H. Slot. Een tegeltableau op de jugendstil-gevel herinnert aan de vroegere functie. De in 1954-'57 naar een functionalistisch ontwerp van M. Breebaart gebouwde Gooise melkfabriek (Oude Larenseweg 34) bestaat uit een kantoorgebouw met betonskelet, vier bedrijfshallen met schaaldaken en een hoge bakstenen fabrieksschoorsteen.

2020-01-02

Het voorm. tramstation in Hilversum

van de Gooische Stroomtram (Larenseweg 1) is een in 1901 in gele baksteen opgetrokken pand met jugendstil-elementen, ontworpen door C.J. Kruisweg.

2020-01-02

Het voorm. badhuis in Hilversum

(Meidoornstraat 2) kwam in 1920-'21 tot stand naar een zakelijk-expressionistisch ontwerp van W.M. Dudok. Het gebouw is symmetrisch gescheiden in gedeelten voor mannen en vrouwen.