2020-01-27

De Herv. kerk in De Rijp

(tegenover Grote Dam 3), oorspronkelijk gewijd aan St. Bavo, is een ruime kruiskerk met vijfzijdig gesloten koor en een toren van drie geledingen met kleine houten bekroning met wijzerplaten en ranke spits. Deze laat-gotische kerk werd in 1529-'38 gebouwd en kreeg in 1635-'38 een koor en transept in gotische trant naar ontwerp van Jan Adriaansz Leeghwater. De herbouw na de dorpsbrand in 1654 werd afgesloten met de voltooiing van de gotiserende toren (1661). Daarin bevinden zich twee d...

2019-01-17

Rijp (de)

Rijp (de) - gem. in N.-Holl. ; 371 H.A., meest laagveen, overigens kleigrond (in de drooggelegde meren). De gem. telt 1400 inw. Zij bevat alleen het dorp de Rijp, 6 K.M. ten N.W.van Purmerend. Oudtijds was het een buurtschap, tot Graft behoorende, maar door de walvisch- en haringvangst nam het snel in bloei toe en werd in 1607 zelfstandig. Het dorp had veel van groote branden te lijden (o. a. in 1654), maar herstelde zich telkens. Het is nog een aanzienlijke plaats, met 1200 inw.; scheepsbouw, h...

2019-10-14

De Rijp

Gem. en dorp in het laagveengebied van de prov. N. Holland, tusschen de droogmakerijen Beemster en Schermer; opp. 370 ha; ca. 1 350 inw. (1937), waarvan 45 % Prot., 41 % Kath. en 13 % onkerkelijk. Tot de Kath. parochie De R. behooren ook gedeelten van de gem. Zuid- en Noord-Schermer en Graft. Er is land- en tuinbouw. De vele wateren brachten er watersport. De R. bloeide vroeger door koopvaardij en zeevisscherij. Bezienswaardigheden: o.a. het Raadhuis (1630), gebouwd door den molenmaker en ing...

2020-01-02

De Herv. kerk in De Knipe

De Herv. kerk (Meyerweg 74) is een gepleisterde eenbeukige kerk uit 1661 met dakruiter en driezijdig gesloten koor. De kerk bevat een door Bakker & Timmenga gebouwd orgel (1918).

2020-01-02

De Herv. kerk in De Lier

De Herv. kerk (Hoofdstraat 51), oorspronkelijk gewijd aan St. Joris, is een forse driebeukige pseudo-basilicale kerk met een driezijdig gesloten koor geflankeerd door twee kapellen en met een toren van drie geledingen voorzien van smalle spitsboognissen. Deze laat-gotische kerk verrees waarschijnlijk midden 15de eeuw, evenals de later scheefgezakte zware toren (zonder steunberen). Na een brand in 1572 volgde herstel in fasen; het koor in 1590, de toren in 1630 en het schip pas in 1658 (jaartalst...

2020-01-02

De Herv. kerk in Budel

De Herv. kerk (Dr. A. Mathijsenstraat 7) is een eenvoudige zaalkerk uit 1812 met driezijdige sluiting, spitsboogvensters en een dakruiter boven de voorgevel. In de kerk staat een 17de-eeuwse preekstoel met koperen lezenaar uit omstreeks 1735, vervaardigd door Claude Demeny.

2020-01-02

De Herv. kerk in Schiermonnikoog

De Herv. kerk (Ds. H.W. Hundlingiuspad 8) is een recht gesloten zaalkerk met geveltoren, gebouwd in 1866 ter plaatse van een voorganger uit 1762. De torenopbouw met naaldspits werd in 1908 toegevoegd. Hierin hangt een door Jacob Noteman gegoten klok (1649). Het interieur is in 1967 vernieuwd. Tot de inventaris behoren een preekstoel uit 1866, een orgel uit circa 1895 en een uit Musselkanaal (Gr.) afkomstig doopvont. Op het kerkhof ligt een uit de oude kerk afkomstige zerk (1658) voor Gertie C...

2020-01-02

De Herv. kerk in Adorp

De Herv. kerk (Torenweg 4) is een kleine, recht gesloten zaalkerk met dakruiter. De kerk werd gebouwd in 1667. In de dakruiter hangt een klok uit 1618, van Henrick Wegewaert. Tot de 17de-eeuwse kerkinventaris behoren een preekstoel (tweede helft 17de eeuw), een doophek, een avondmaalstafel en een aantal banken. De kerk bevat verder een door M. Eerdtman met ouder pijpwerk gebouwd orgel (1898).

2020-01-02

De Herv. kerk in Velp

De Herv. kerk in Velp (Kerkstraat 32) is een neoclassicistische kerk op T-vormige plattegrond, gebouwd in 1839-'41 naar plannen van E. Jeni. Voor de gezwenkte voorgevel staat een portico met fronton; de kerk wordt geleed door gepleisterde halfzuilen en pilasters.Het interieur wordt gedekt door een gestuct tongewelf. De kerk bevat een uit Utrecht afkomstig orgel, gebouwd in 1771 door H.H. Hess en geplaatst op een orgeltribune uit 1878. De vroeg-19de-eeuwse preekstoel komt uit de Herv. kerk...

2020-01-02

De Herv. kerk in Made

De Herv. kerk (Patronaatsweg 27) is een zaalgebouw, dat oorspronkelijk het driezijdig gesloten koor van de in 1512 gestichte kerk vormde. Bij de verkleining in 1778 werden de laat-gotische vensters gedicht. Het resterende deel van de kerk werd met twee traveeën verlengd en kreeg steunberen en nieuwe vensters aan de westzijde, ter plaatse van het verdwenen schip. In 1952 heeft men de in 1944 opgelopen oorlogsschade hersteld. De kerk bevat een doophek uit 1657, een orgel van de Antwerpse orge...

2020-01-02

De Herv. kerk in Rotterdam

De Herv. kerk van Charlois (Charloisse Kerksingel 35) werd in 1467 gesticht. De toren met brede onderbouw, vierkante tweede geleding en naaldspits dateert echter uit 1660 en bevat een door Steven Butendiic gegoten klok (circa 1400). Het huidige driebeukige schip in Willem II-gotiek verrees in 1867-'68 naar ontwerp van J. Visser. De kerk is gerestaureerd in 1960-'61. Het interieur heeft slanke gietijzeren zuilen en bevat rouwborden voor Cornelis Westduel († 1741) en Wilhelmina d...

2020-01-02

De Herv. kerk in Willemstad

De Herv. kerk (Kerkring 1) is een centraalbouw op achthoekige plattegrond. Het achtzijdige tentdak draagt een open dakruiter met koepeldakje; aan de zuidwestzijde staat een onvoltooide toren. De kerk verrees in 1597-1607 naar plannen van Adriaan de Muyr, Coenraet van Norenburg en Andries de Roy, maar het is niet bekend wie het definitieve ontwerp heeft geleverd. Aan de zuidoostzijde bouwde men in 1657 nog een consistoriekamer. Het gebouw leed in 1944 zware oorlogsschade. In 1950, daags voordat d...

2020-01-02

De Herv. Kerk in Hellendoorn

De Herv. Kerk (Dorpsstraat 39), oorspronkelijk gewijd aan St. Sebastianus, is een kerk bestaand uit een eenbeukig romaans schip, een laatgotisch schip met driezijdig gesloten koor en een gedrongen toren van drie geledingen en een tentdak. De kerk werd midden 12de eeuw gebouwd en had behalve een eenbeukig schip een smaller, rechtgesloten koor. Het schip, gefundeerd op veldkeien en opgetrokken in ijzeroer met daarboven tufsteen, is bewaard gebleven. Oorspronkelijk zijn de buitenmuren gepleisterd...

2020-01-02

De Herv. kerk in Stiens

De Herv. kerk (P. Jellessingel 1), oorspronkelijk gewijd aan St. Vitus, is een brede eenbeukige kerk met smaller, vijfzijdig gesloten koor en een zadeldaktoren van vier geledingen. Rond 1100 verrees het brede romaanse tufstenen schip met inmiddels verdwenen gereduceerd westwerk. De muren hebben brede rondbogige spaarvelden met smalle, later dichtgezette, rondboogvensters. Het schip kreeg bij een verhoging in de tweede helft van de 15de eeuw een nieuwe kap met trekbalken en korbeelstellen. Het...

2020-01-02

De Herv. kerk in Ezinge

De Herv. kerk (Torenstraat 46) is een eenbeukige, vijfzijdig gesloten kerk met vrijstaande toren. De kerk dateert uit de 13de eeuw. Bij een ingrijpende restauratie in 1959 heeft men de oorspronkelijke toestand van de buitenmuren aan de hand van bouwsporen gereconstrueerd. Het interieur wordt gedekt door een balkenzoldering. Tot de inventaris behoren een rijk versierde preekstoel en doophek, beide vervaardigd door Jan de Rijk (1711) en een herenbank met het wapen van Van Swinderen (18de eeuw)....

2020-01-02

De Herv. kerk in Oosternieland

De Herv. kerk (Oosternielandsterweg 12) is een eenbeukige kerk met vijfzijdig gesloten koor en dakruiter. De kerk werd gebouwd in het midden van de 13de eeuw. De westgevel met overhoekse steunberen is in 1843 vernieuwd. Bij een restauratie in 1985-'87 heeft men de dakruiter uit 1823 vervangen door een kopie. In de dakruiter hangt een klok uit 1949, gegoten door J. van Bergen. Het interieur wordt overdekt door meloenvormige koepelgewelven met acht in ronde rozetten samenkomende ribben. De...

2020-01-02

De Herv. kerk in Oirschot

De Herv. kerk (Vrijthof 1) is een vroeg-12de-eeuwse romaanse zaalkerk, opgetrokken in tufsteen. Als O.L. Vrouwekerk was ze de eerste parochiekerk van Oirschot. Vanaf 1648 deed ze dienst als Boterwaag en in 1801 werd ze Herv. kerk. Het romaanse koor verving men vermoedelijk in het begin van de 15de eeuw door een gotisch koor, dat in 1880 op één travee na werd gesloopt. De westgevel, waarvan de oorspronkelijke top is verdwenen, heeft vier spaarvelden met rondboogfriezen. Het met leie...

2020-01-02

De Herv. kerk in Woldendorp

De Herv. kerk (A.E. Gorterweg 11), oorspronkelijk gewijd aan St. Petrus, is een eenbeukige kerk met recht gesloten koor en lage geveltoren. Het huidige gebouw is het schip van een romanogotische kruiskerk uit het derde kwart van de 13de eeuw. De muur wordt geleed door enkele hoge nissen met gedrukte spitsbogen, waarin smalle rondboogvensters zijn opgenomen. Het koor en het transept van de kerk zijn al vóór 1700 gesloopt. In 1855 kreeg de kerk aan de westzijde een aanbouw met dak...

2020-01-02

De Herv. kerk in Nieuwpoort

De Herv. kerk (Binnenhaven 21) is een driebeukige pseudo-basilicale kerk met vijfzijdig gesloten koor en kooromgang. De oorspronkelijk in 1420 gebouwde kerk werd waarschijnlijk na een brand in 1524 herbouwd. In 1774 heeft men de toren en een deel van het schip gesloopt en vervangen door een nieuwe westgevel met achtzijdige houten dakruiter. Daarin hangt een door Henricus Meurs gegoten klok (1605). De kerk onderging reparaties in 1842 en een restauratie in 1972-'74.Het interieur wordt gede...

2020-01-02

De Herv. kerk in Grijpskerk

De Herv. kerk (Kerkplein 11) is een gepleisterde eenbeukige kerk met een achtkante houten dakruiter. Nadat de 15de-eeuwse kerk in 1582 was verwoest, volgde herbouw in de jaren 1605-'12. In de dakruiter hangt een klok uit 1787, gegoten door Mammaeus Fremy. De kerk werd in 1856 naar het oosten verlengd en voorzien van een representatieve oostgevel met tweede ingang.Tevens werd het gebouw gepleisterd. Tot de inventaris behoren een 17de-eeuwse preekstoel met het wapen van Grijpskerk en een org...