2019-10-18

D-majeurtoonladder

D-majeurtoonladder - Zelfstandignaamwoord 1. (muziek) een grotetertstoonladder met "d" als grondtoon Stijgend zijn de tonen van de D-majeurtoonladder: d, e, fis, g, a, b, cis, d en dalend: d, cis, b, a, g, fis, e, d. Woordherkomst samenstelling van D-majeur en toonladder Synoniemen D-grotetertstoonaard, D-grotetertstoonladder, D-grotetertstoonschaal, D-grotetertstoonsoort, D-majeurtoonaard, D-majeurtoonschaal, D-majeu...