Wat is de betekenis van Curator?

2020
2021-02-27
Onze Taal

Genootschap Onze Taal | Woordpost

curator

betekenis tentoonstellingsmaker; beheerder uitspraak [ku-ra-tor] citaat "Jan Hoet is overleden. De Vlaamse kunstpaus en curator van het SMAK overleed in het Gentse UZ, waar hij sinds een tweetal weken was opgenomen." Bron: Jan Hoet is overleden (Stijn Van Osch en Jan Antonissen, Humo.be, 27 februari 2014) woordfeit Curator is een Latij...

Lees verder
2019
2021-02-27
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

curator

curator - Zelfstandignaamwoord 1. (juridisch) (beroep) iemand die door de rechter is aangewezen om het beheer te voeren over de bezittingen van een natuurlijk persoon of van een rechtspersoon (curatele, faillissement)     ♢ De curator regelde snel een vlotte doorstart van het bedrijf. 2. lid van de ra...

Lees verder
2018
2021-02-27
Anneke van Schie

Voormalig eigenaar/directeur Uitgeverij Kavanah

Curator

Bewindvoerder, degene die de materiële belangen en financiën behartigt van een zorgvrager die daartoe zelf niet in staat is.

2018
2021-02-27
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

curator

curator - zelfstandig naamwoord uitspraak: cu-ra-tor 1. iemand die toezicht moet houden op een persoon of instelling ♢ de curator heeft bepaald dat dit verkocht mag worden Zelfstandig naamwoord: cu-ra-tor de curator...

Lees verder
2017
2021-02-27
Grieks-Romeinse Oudheid

XYZ van de Grieks-Romeinse Oudheid

Curator

Curator - Aanduiding, in algemene zin, voor iemand die een cura uitoefent, b.v. zorg draagt voor de goede zeden (curator morum). In het bijzonder was het de titel van bepaalde ondergeschikte beambten als: curatores aquarum, cloacarum, viarum, monumentorum publicorum tuendorum. Dezen hadden respectievelijk te zorgen voor het ond...

Lees verder
2012
2021-02-27
Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Curator

Een curator wordt bij rechterlijke uitspraak benoemd om namens iemand op te treden die onder curatele is gesteld. Onder curatele gestelden zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die niet meer in staat zijn over het eigen vermogen te beheren. De curator wordt benoemd bij faillissementen. Wanneer een natuurlijk persoon of een rechtspersoon veel...

Lees verder
2005
2021-02-27
Mens en recht

Mens en recht

curator

Wettelijke vertegenwoordiger van iemand die onder curatele is geplaatst.

2005
2021-02-27
Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Curator

Functionaris die door de rechter-commissaris wordt aangesteld en belast is met het beheer en de vereffening van de failliete boedel.

2003
2021-02-27
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

curator

curator - Iemand die door de rechtbank wordt benoemd om een faillissement af te handelen of om de zaken van iemand die onder curatele is gesteld te behandelen.

2000
2021-02-27
Basisboek Recht

Basisboek Recht

Curator

Wettelijk vertegenwoordiger van de onder curatele gestelde.

1993
2021-02-27
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Curator

boedelredder; beheerder

1950
2021-02-27
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Curator

(Lat.), m. (-s, -en), 1. beheerder; (rechtst.) hij die (na benoeming daartoe door de kantonrechter) belast is met de zorg voor een onder curatele gestelde ofwel voor de belangen van een ongeboren vrucht; — curator in een faillissement, door de rechtbank, bij het vonnis van faillietverklaring, benoemde persoon die, onder toezicht van de...

Lees verder
1949
2021-02-27
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Curator

(1) persoon, belast met beheer of vereffening van een vermogen, en met toezicht op persoon, die zelf zijn belangen niet kan behartigen. Volgens Ned. recht kent men een C. 1. over onder curatele gestelde personen; 2. in een faillissement; 3. over een onbeheerde nalatenschap (als er nl. geen erfgenamen bekend zijn) ; 4. over een ongeboren vrucht, al...

Lees verder
1948
2021-02-27
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

curator

m. toeziener op iemand, die zijn eigen zaken niet kan beheren; bezorger, door de rechtbank benoemde boedelredder; toeziener van een Inrichting van hoger onderwijs.

1933
2021-02-27
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Curator

Curator - (Lat. cura = zorg), verzorger. 1° Bij de Romeinen de benaming van verschillende magistraten; o.a. curatores viarum, die het beheer hadden der groote verkeerswegen. Davids. 2° → Curator ventris. 3° → Curateele. 4° (Ned. en Belg. Faillissementsrecht). Op een faillieten boedel mogen de schuldeischers van den...

Lees verder
1926
2021-02-27
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Curator

Opzichter, verzorger; lid van een commissie van toezicht (curatorium) op een gymnasium of hoogeschool.

1916
2021-02-27
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Curator

Curator - door de wet worden als zoodanig aangeduid verschillende personen, aan wie de zorg voor bepaalde belangen is toevertrouwd. De wet gebruikt de aanduiding in de volgende gevallen: a. Curator over iemand, die onder curateele is gesteld. Hij wordt door den kantonrechter benoemd (art. 503 B. W.). Hij heeft zoowel over den persoon als over he...

Lees verder
1914
2021-02-27
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

curator

curator, - m., voogd of toeziener op iemand, die zelf zijn zaken niet kan beheeren; boedelberedder; toeziener van een inrichting van hooger onderwijs.

1910
2021-02-27
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Curator

Curator - hij, die door de openbare macht benoemd en aangesteld is als bewindvoerder, wiens rechten en verplichtingen door de wet zijn voorgeschreven. Ook bestuurders bij universiteiten, gymnasiën, enz. Curator over onder curateele gestelde personen. B. W. art. 503. Curators in failliete boedels.

Lees verder
1910
2021-02-27
Grieksche en Romeinsche Oudheid

Woordenboek der Grieksche en Romeinsche Oudheid

Curātor

Curātor - is in het algemeen hij, die eene cura uitoefent. Curatores noemde men ook zekere ondergeschikte beambten, opzieners, b.v. curatores aquarum, cloacarum, viarum, monumentorum publicorum tuendorum, enz. Zoo was o.a. Q. Catulus curator restituendi Capitolii.

Lees verder