Wat is de betekenis van Corpus?

2019
2021-10-16
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

corpus

corpus - Zelfstandignaamwoord 1. alle verzamelde werken die bekend zijn op een bepaald gebied     ♢ Dit is het corpus van het Middelnederlands van de dertiende eeuw. Woordherkomst van het Latijnse #Latijn|corpus (lichaam)

Lees verder
2018
2021-10-16
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

corpus

corpus - zelfstandig naamwoord uitspraak: cor-pus 1. geheel van botten, organen, spieren waaruit een mens bestaat ♢ aan de muur hing een kruis zonder corpus 2. verzameling woorden of teksten voor onderzoek ...

Lees verder
2013
2021-10-16
Aegon

Premium schrijver bij Ensie

Corpus

Corpus is de aflossingswaarde van een obligatie exclusief de rente.

2007
2021-10-16
logopedie

Logopedisch Lexicon

Corpus

(o.), syn. soma; lichaam.

2003
2021-10-16
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

corpus

corpus - Ander woord voor de mantel van een obligatie, dat deel dat alleen recht geeft op aflossing van de hoofdsom en niet op rentebetalingen.

1994
2021-10-16
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Corpus

[Lat.] 1 lichaam; 2 (jur.): - delicti, het voorwerp waarmee het misdrijf is gepleegd; 3 Corpus Juris Canonici (afk. C.I.C.), kerkelijk Wetboek; 4 (taalk.) verzameling teksten of citaten, vooral voor linguïstisch onderzoek. Zie ook korpus.

Lees verder
1993
2021-10-16
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Corpus

lichaam; verzameling teksten

1973
2021-10-16
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Corpus

[Lat.], o. (-pora), 1. lichaam in diverse benamingen en samenstellingen;korpus; 2. documentenverzameling, b.v. Corpus Iuris Civilis enCorpus Iuris Canonici; 3. aanduiding van een verbond.

Lees verder
1958
2021-10-16
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

CORPUS

Deel van het grondbezit van een klooster, dat in eigen beheer gehouden werd, soms onvoldoende voor het onderhoud der kloosterlingen, soms ook zeer groot. Barraconvent had in 1511 met 647% pondemaat (180 ha) het grootste C. van alle. In 1580 werd het C. soms dorp. De naam komt, meestal vervormd, nog voor als landnaam.Zie: B. VIII (1946), 11-21.

Lees verder
1955
2021-10-16
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Corpus

lichaam; corpus delicti: voorwerp waarmee een misdaad is gepleegd; corpus juris (civilis) : wetboek of wetgeving van Romeinse keizer Justinianus

1955
2021-10-16
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

CORPUS

is een Latijns woord, dat „lichaam” betekent. In ons spraakgebruik duidt het aan: 1.het Christusbeeld dat op de kruisbalk is vastgehecht; 2. in de samenstelling Corpus Domini betekent het Christus, tegenwoordig in de H. Eucharistie. Plet feest van Sacramentsdag wordt daarom ook wel Corpus Domini genoemd; 3. een verzameling van wetten,...

Lees verder
1954
2021-10-16
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Corpus

Lat. voor lichaam.

1950
2021-10-16
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Corpus

(Lat.), o., 1. lichaam: iem. op zijn corpus komen, geven, hem slaan; — in ’t bijz.: dik, log lichaam; 2. (boekdr.) corps (3.). 3. corpus delicti, voorwerp van het misdrijf, voorwerp waarmede het misdrijf is gepleegd. 4. corpus juris civilis, de codificatie van het Romeinse recht onder keizer Justinianus; — ...

Lees verder
1948
2021-10-16
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

corpus

(Lat.) o. lichaam; het gezamenlijke, geheel; gezelschap; grootte v. e. (druk)letter; ƒ romp v. e. strijkinstrument; ~ delic, voorwerp, waaraan or waarmede een misdaad is begaan; ~ juris, boek, waarin alle Rom. wetten verzameld zijn, wetboek van het Rom. recht door keizer Justinianus in de 6de eeuw bijeengebracht; — sine pectore, lichaam...

Lees verder
1937
2021-10-16
Scholastiek Lexicon

Latijns-Nederlandsch

CORPUS

Lichaam. Corpus ... est in potentia respectu animae. S. THOMAS, COMM. IN II DE ANIMA LECT. 4, Het lichaam is in verhouding tot de ziel in aanleg.Sicut corpus habet esse per animam sicut per formam, ita et unitur animae immediate, in quantum anima est forma corporis, S. THOMAS, COMMENT. IN II DE ANIMA LECT. I, Evenal...

Lees verder
1933
2021-10-16
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Corpus

hoogte van een druk → letter.

1933
2021-10-16
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Corpus

Corpus - (Lat., = lichaam). Corpus of Christus-corpus noemt men het Christusbeeld op een kruis. Corpus als verzamelwerk: 1° Corpus inscriptionum, een verzamelwerk van inscripties of opschriften, waaronder volgens A. Boeckh behooren: litteraire gedenkstukken, die op duurzaam materiaal, als hout of steen, geschreven zijn. → Epigraphie. Ree...

Lees verder
1923
2021-10-16
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Córpus

meerv. corpora (lat.), lichaam. C. adipósum buccae, vetlichamen van de wang, de vetmassa, die de ronding der wang veroorzaakt. C. a I b i c a n s, witwordend lichaam, het laatste overblijfsel van een C. luteum (zie ald.), in de vorm van een wit bindweefsellitteken. C. aliénum, vreemd lichaam. C. amylacea (amylum, zetmeel), zetmeelacht...

Lees verder
1922
2021-10-16
Wetenswaardig Allerlei

Wetenswaardig Allerlei door T. Pluim, uitgave 1922

Corpus

Corpus is het Latijnse woord voor lichaam, bij uitbreiding ook voor voorwerp ; o. a. corpus delicti = voorwerp der misdaad, bijv. het mes, waarmee de moord werd gepleegd; corpus juris: het voorwerp, nl. boek, der wetten; aldus heette het beroemd geworden wetboek der Romeinen; het was een verzameling van wetten, die in opdracht van keizer Justinianu...

Lees verder
1916
2021-10-16
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Corpus

Corpus (Lat.), lichaam, ook elk als een lichaam samengesteld geheel van geschriften, ook verzameling b.v. corpus juris, de verzameling van Rom. wetboeken; corpus inscriptionum Latinarum, de verzameling van alle opschriften uit den Rom. tijd. — In Noord-Duitschland en in de Noordsche landen de naam eener boekdrukletter met een corps van 10 punten, w...

Lees verder