Wat is de betekenis van conventie?

2019
2021-05-16
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

conventie

conventie - Zelfstandignaamwoord 1. internationale overeenkomst     ♢ De conventie van Geneve uit 1951 betreft de status van vluchtelingen. 2. vergadering 3. partijcongres in de Verenigde Staten waarop de kandidaat voor het presidentschap wordt gekozen 4. regel voor maatschappelijke omgang, afspraak,...

Lees verder
2018
2021-05-16
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

conventie

conventie - zelfstandig naamwoord uitspraak: con-ven-sie 1. wat men gewoonlijk doet of moet ♢ het hoort tot de conventies van dit land om de doden meteen te begraven 2. officiële overeenkomst tussen twee of meer landen...

Lees verder
2009
2021-05-16
Juridische methoden

Begrippenlijst Juridische methoden.

Conventie

aanduiding vordering eiser in civiel proces. Zie ook: Reconventie.

1998
2021-05-16
drs. Toine van Hoof

AUTEUR VAN HET BRIDGE WOORDENBOEK - "BRIDGE OPZOEKBOEK" (UITGAVE 1998)

conventie

Ook: biedconventie Een bod of een stelsel van biedingen met een specifieke, kunstmatige betekenis. Ongebruikelijk is om specifieke afspraken met betrekking tot het tegenspel als conventie te bestempelen. Zie ook: onder andere Blackwood; Stayman

Lees verder
1994
2021-05-16
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Conventie

[Lat. conventio = samenkomst; ook: overeenkomst, afspraak, verdrag] 1 verdrag, overeenkomst; 2 etiquetteregel; vormelijkheid.

Lees verder
1973
2021-05-16
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Conventie

➝Nationale Conventie.

1955
2021-05-16
vreemd

Vreemde woordenboek

Conventie

samenkomst; de wetgevende macht in de Franse revolutie van 1792—1795; overeenkomst, verdrag; traditioneel gebruik, gewoonte,

1952
2021-05-16
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Conventie

s., konvinsje.

1950
2021-05-16
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Conventie

(<Fr.), v. (-s, ...tiën), 1. vergadering, alleen als hist. term: de Nationale Conventie, naam die de nationale vergadering in Frankrijk na 10 Aug. 1792 aannam. 2. overeenkomst omtrent zekere wederzijds in acht te nemen regelen, verdrag: de Berner Conventie, naam van verschilt internationale overeenkomsten. 3. (rechtst.) eis...

Lees verder
1949
2021-05-16
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Conventie

(1), niet-politiek verdrag tussen verschillende mogendheden, bv. Berner conventie ter bescherming van auteursrechten ; (2) Constituerende vergadering in de V.S. van Amerika; (3) in het burgerlijk proces benaming voor het geding, voortvloeiende uit de vordering van de oorspronkelijke eiser. Staat tegenover de reconventie, het geding, dat ontstaat d...

Lees verder
1948
2021-05-16
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

conventie

v. overeenkomst, verdrag; eis.

1940
2021-05-16
Economische encyclopedie 1940

Economische encyclopedie (1940), samengesteld door D.C. van der Poel. Gepubliceerd door Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V. Utrecht.

Conventie

zie: Kartel

1933
2021-05-16
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Conventie

Conventie - 1° afspraak, overeenkomst, hetzij in het privaatrecht, hetzij in het internationaal recht, bijv. Conventie van ➝ Genève (1884), Luxemburgsche Conventie (➝ Luxemburg), Conventie van ➝ Londen, Conventie van ➝ Petersburg, e.a. 2° Volksvertegenwoordiging, die op eigen gezag bijeenkomt, vooral om te voorzien in plotselinge ver...

Lees verder
1928
2021-05-16
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Conventie

wil eigenlijk zeggen samenkomst of overeenstemming. Als je dit weet, kun je de hier volgende betekenissen van het woord conventie gemakkelijk begrijpen. Ten eerste denken wij aan een vertegenwoordigend lichaam, dat alleen of met andere de regering van een land vormt. De bekende „Nationale Conventie” was b.v. de vergadering, die van 1792...

Lees verder
1916
2021-05-16
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Conventie

Conventie - (Lat. conventio, van convenire = samenkomen, overeenkomen) 1) samenkomst 2) overeenkomst. 1) Samenkomst van de vertegenwoordigers van een volk of partij, vaak gebruikt in tegenstelling met de geordende bijeenkomsten. In de Engelsche geschiedenis verstaat men onder Conventie een zonder koninklijk bevelschrift bijeengekomen parlement, zoo...

Lees verder
1910
2021-05-16
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Conventie

Conventie - overeenkomst, verdrag, afspraak.

1898
2021-05-16
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Conventie

CONVENTIE, v. (-s, ...tiën), overeenkomst, verdrag; zekere aangenomen vormen in de kunst; geijkte opvatting omtrent hetgeen in den maatschappelijken omgang gepast, voegzaam is. Zie ook CONVENT.

1864
2021-05-16
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

conventie

conventie - v. (conventiën), overeenkomt, verdrag