Wat is de betekenis van congregatie?

2024-02-28
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

congregatie

congregatie - Zelfstandignaamwoord 1. kloostercongregatie 2. (religie) kerkelijke vereniging van leken, tot het houden van godsdienstoefeningen 3. bestuurscollege binnen de Romeinse curie met een bepaalde taak Woordherkomst afgeleid van het Franse congrégation afgeleid van het Latijnse grex (kudde, gezelschap) met het voorvoe...

2024-02-28
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Congregatie

[Lat. congregatio] vereniging van kloosterlingen zonder plechtige geloften (zoals een orde wel heeft); vrome lekenvereniging; samenkomst daarvan.

2024-02-28
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Congregatie

(kongregatie) geestelijke orde; godsdienstige vereniging van leken; groep kardinalen met een bepaalde taak belast

2024-02-28
Kerkelijk woordenboek

Professor mag. dr. J.B. Kors o.p. (1967)

Congregatie

(= verzameling, officieele naam: Sodali’tium, Sodaliteit’), een bijzonder soort vrome vereeniging, met als doel het verrichten van godvruchtige of liefdadige werken. De congregatie onderscheidt zich van de gewone vrome vereeniging, doordat zij als organieke corporatie is ingericht, d.w.z. dat de leden (congreganisten) stemrecht o...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-28
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Congregatie

gemeenschap van kloosterlingen die eenvoudige belofte hebben afgelegd; blijvende commissie van kardinalen te Rome; vereniging van kloosters van eenzelfde orde; vereniging van leken ter beoefening van de godsvrucht.

2024-02-28
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

CONGREGATIE

(Lat.: congregare) is een verzameling of vereniging. In kerkelijke zin heeft het woord de volgende betekenissen: 1.Religieuze congregatie is een kloostergenootschap, waarin alleen eenvoudige geloften worden afgelegd, hetzij eeuwige, hetzij tijdelijke. De juridische consequentie van deze geloften gaat niet zover als die van de plechtige geloften wel...

2024-02-28
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Congregatie

(Fr.-Lat.), v. (-s, ...tiën). 1. (R.-K.) vereniging van personen die zekere geloften hebben afgelegd en overeenkomstig bepaalde, door de paus goedgekeurde regelen leven. 2. groep van kardinalen door de paus aangewezen om bepaalde kerkelijke zaken te regelen. 3. vereniging van leken, kerkelijk goedgekeurd, tot het houden van godsdienstoefeninge...

2024-02-28
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Congregatie

(1) vrome R.K. vereniging met eigen statuten; (2) een der 11 Heilige Congregaties van de Pauselijke Curie, een soort van Pauselijk ministerie.

2024-02-28
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

congregatie

v. geestelijke orde; godsdienstige vereniging van leken of bijeenkomst der leden v. e. zodanige vereniging in de kerk; ~ van het Oratorium, een uit de Orde der Heilige Drievuldigheid voortgekomen geestelijke orde.

2024-02-28
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

CONGREGATIE

(Lat. congregare = bijeenbrengen) betekent in het algemeen: vrome vereniging met eigen statuten, in de schoot van de Katholieke kerk. a. Onder de Katholieke leden heeft men de congregatie van de H. Maagd Maria en die van de H. Familie,wier algemeen doel is: de opwekking tot godsvrucht en broederliefde, in de wereld. b. Klooste...

2024-02-28
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

congregatie

v. -s, congregatiën (Fr. [Lat. congregatio): R.-K. 1 geestelijke orde; vereniging van kloosterlingen met eenvoudige geloften; 2 godsdienstige broederschap van leken; bijeenkomst van een de tijd der bijeenkomst; 3 door den paus benoemde en samengestelde permanente commissie voor kerkelijke zaken): 1 de - van het arme Kind Jezus; 2 de (jongenhe...

2024-02-28
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

congregatie

v. geestelijke orde.

2024-02-28
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Congregatie

i/d R.K. Kerk: 1) vereeniging v. kloosterlingen, die slechts eenvoudige geloften hebben afgelegd; 2) vereeniging v. leeken met godvruchtig doel; 3) door den paus benoemde kardinalencommissie met bepaalde opdracht.

2024-02-28
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Congregatie

Congregatie - (Lat. congregatio = verzameling, vereeniging ; zie ook → Congregaties). In de Kath. Kerk kent men: 1° religieuze c., een kloostergenootschap, waarin enkel eenvoudige geloften (hetzij uitsluitend tijdelijke, hetzij ook eeuwige) worden afgelegd, en niet, zooals in een eigenlijke orde, plechtige geloften (C.I.C. can. 488, 2°...

2024-02-28
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Congregatie

is een woord, dat uitsluitend in de R.K. kerk gebruikt wordt. Het is afgeleid van het Latijnse woord congregatio, dat gezellig samenzijn betekent. Een congregatie, of eigenlijk „congregatio religiosa” is een vereniging van kloosterlingen, die slechts eenvoudige geloften hebben afgelegd, maar wier streven verder veel gelijkt op dat der g...

2024-02-28
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Congregatie

Congregatie - (Lat.), vereeniging; in de Kath. Kerk: 1) een Congregatie, eene vereeniging van verscheidene mannen of vrouwen, die dezelfde regels volgen; onderscheidt zich van de eigenlijke kloosterorden daardoor, dat slechts eenvoudige (vota simplicia), wanneer dan ook levenslange geloften worden afgelegd (b.v. de Jezuïeten). Er ontstonden n.l. si...

2024-02-28
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Congregatie

[Lat.], v. (-s, -tiën), 1. vereniging van personen in de Rooms-Katholieke Kerk, die eenvoudige geloften hebben af gelegd (e); 2.vereniging van diverse kloosters onder een gemeenschappelijke overste, de abt-primaat, b.v. bij de benedictijnen (e); 3. een vrome vereniging die voor een of ander godsdienstig of liefdadig doel is opgericht, b.v. Ma...

2024-02-28
De vreemde woorden

Fokko Bos (1914)

congregatie

congregatie, - v., geestelijke orde ; godsdienstige vereeniging van leeken ; vereeniging van kloosters der zelfde orde ; bijeenkomst eener godsdienstige vereeniging ; „congregationisten” : leden van een congregatie.

2024-02-28
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Congregatie

lat. Vereeniging; in deKath. Kerk de vereeniging van meerdere mannen of vrouwen, welke dezelfde regels volgen; ook de naam van afdeelingen der colleges van kardinalen

2024-02-28
Wink's vreemde woordenboek

dr. Jan Romein (1906)

Congregatie

vr., vereeniging onder priesterlijke leiding; de ultramontaansche partij in Frankrijk.