2020-01-22

Conflict

CONFLICT, o. (-en), verschil van meening, botsing, strijd: in conflict komen met; conflicten konden niet uitblijven.

2020-01-22

Conflict

Een conflict is een botsing tussen groeperingen met tegengestelde doeleinden, waarbij ieder door middel van macht probeert de eigen waarden of belangen aan de ander op te leggen.

2020-01-22

Conflict

Het verschijnsel conflict kan vanuit psychologische als vanuit politieke en sociologische aspecten worden bekeken.

2020-01-22

conflict

conflict, - o., botsing, strijd; werking ; tegenwerking.

2017-06-14

Conflict

A conflict is a difference of opinion where two or more persons / parties pursue a goal or adhere to a value that appears to be incompatible and thereby collide . Conflicts can occur both in people, organizations and countries. Organizations do not specifically talk about a conflict, but rather about a trade war, for example. In countries, conflict often leads to war. When there is a conflict with people, there is often a quarrel. Such an argument can range from scandal to physical violence. H...

2020-01-22

conflict

Een conflict is tegenstelling tussen personages of binnen één personage over eenzelfde gebeurtenis of situatie; wordt beschouwd als de grondslag voor de traditionele dramastructuur; zie ook dramaturgie (1) en drama (2).

2020-01-22

conflict

conflict - v. (conflicten), samenstooting, botsing, strijd

2020-01-22

conflict

Gewapend conflict, letterlijk: stevig meningsverschil; als eufemisme erg populair in de zin van oorlog; soms ook burgeroorlog. Dit woord, dat ontleend werd aan het Latijnse ‘conflictus’, betekent eigenlijk: botsing. Ietwat explicieter is ‘gewapend conflict’. Tijdens de oorlog om Kosovo in 1999 gebruikte NAVO-woordvoerder Jamie Shea consequent het woord ‘conflict’ in plaats van ‘oorlog’. Veel eerder, in de jaren vijftig, hadden politici en militairen het reeds over het Korea-confl...

2020-01-22

conflict

conflict - zelfstandig naamwoord uitspraak: con-flict 1. toestand van kwaad zijn op elkaar ♢ hij praat niet meer met zijn broer, ze hebben een conflict Zelfstandig naamwoord: con-flict het conflict de conflicten het conflictje Synoniemen bonje, geschil, heibel, meningsverschil, onenigheid...

2020-01-22

Conflict

Een conflict is een verschil van mening waarbij twee of meerdere personen/partijen een doelstelling nastreven of een waarde aanhangen die onverenigbaar blijken te zijn en daardoor in botsing komen. Conflicten kunnen zowel bij mensen, organisaties als landen optreden. Bij organisaties wordt er niet specifiek over een conflict gesproken maar eerder over bijvoorbeeld een handelsoorlog. Bij landen leidt een conflict vaak tot een oorlog. Wanneer het over een conflict bij mensen gaat, wordt er vaak ge...

2020-01-22

conflict

Een situatie waarin mensen of groepen tegengestelde meningen hebben en negatieve emoties hebben die daarbij een rol spelen.

2020-01-22

conflict

conflict - Zelfstandignaamwoord 1. meningsverschil, botsing tussen partijen die onverzoenlijke doelstellingen nastreven 2. onverenigbaarheid (vgl. bewerkingsconflict) Synoniemen ruzie, strijd, oorlog

2020-01-22

Conflict

Tegenstelling (geschil-strijd) tussen personages of binnen één personage met betrekking tot eenzelfde gebeurtenis of situatie. (→) dramaturgie (→) drama Spanningswekkende belangen en motieven tegenstelling(en) binnen één personage of tussen verschillende personages. Wordt beschouwd als de grondslag voor de traditionele dramastructuur. Literatuur - Hans van den Bergh, Teksten voor toeschouwers, 1991 - Manuel Straub, Wat is toneel, 1967 - Balthazar Verhagen, Dramaturgie, 1963

2020-01-22

conflict

o. botsing, strijd.

2018-08-17

gewapend conflict

Kijk onder conflict*.

2019-07-27

conflict (konflikt)

conflict (konflikt) - [➝Lat. conflictus, het tegen elkaar slaan, de strijd], o. (-en), verschil van mening, botsing, strijd: in — komen met; toestand van onvrede die uit een botsing voortvloeit: een gewapend botsing van tegenstrijdige gevoelens in een individu: een innerlijk botsing tussen de tegenstrijdige belangen van verschillende groepen in de maatschappij (e). (e) Het sociologische begrip conflict moet men niet vereenzelvigen met strijd; bij dit laatste denkt men immers vooral aan h...

2019-06-08

sociaal conflict

sociaal conflict - De theorie die diverse aspecten beschrijft van sociale ineenstorting met betrekking tot individuen, groepen of sociale klassen.

2017-05-30

cao-conflict

conflict tussen de vertegenwoordigers van de werkgevers en die van de werknemers bij de onderhandelingen over een (nieuwe) collectieve arbeidsovereenkomst (cao)

2017-03-28

seksueel conflict

seksueel conflict - Conflict tussen de tegenstrijdige belangen van mannetjes en wijfjes bij de voortplanting, voortspruitend uit de verschillende mogelijkheden het voortplantingssucces te verhogen: mannetjes produceren veel zaadcellen en “trachten” het aantal bevruchtingen op te drijven, wijfjes produceren weinig eicellen en “trachten” de frequentie van de voortplantingscycli op te drijven. In de samenwerking tussen mannetjes en wijfjes trachten beide partners zo veel mogelijk de fitness...

2016-12-29

cognitief conflict

Term uit de cognitieve ontwikkelingspsychologie van Jean Piaget. Hier is sprake van als een kind een verwachting heeft bij een situatie op basis van de kennis die ze heeft en deze verwachting blijkt niet overeen te komen met de feiten.