2019-12-05

Concessie

Een concessie is een overeenkomst waarmee een overheidsinstantie de gehele (of gedeeltelijke) exploitatie van een economische activiteit aan een derde uitbesteedt en waarvoor deze derde het exploitatierisico draagt. De Nederlandse overheid heeft de exploitatie van het hoofdrailnet aan NS gegund voor de periode 2015–2025.

2019-12-05

concessie

concessie - Zelfstandignaamwoord 1. toegeving aan wensen of eisen van de tegenpartij met als doel om tot een overeenkomst te komen Tijdens de onderhandelingen moesten beide partijen concessies doen. 2. vergunning van overheidswege met uitsluiting van anderen 3. gebied waarvoor men een vergunning van de overheid heeft Woordherkomst afgeleid van cessie met het voorvoegsel con- afgeleid van het Franse concession of daarvoor van h...

2019-12-05

Concessie

Concessie - 1) een gedeeltelijk toegeven, eene tegemoetkoming aan hetgeen een andersdenkende wenscht. 2) Vergunning der overheid voor den aanleg van werken ten behoeve van eenig bedrijf (rails voor spoor- of tramweg, buizen voor gasfabriek, enz.) in, op of over aan de overheid behoorende eigendommen. Zij wordt veelal verleend in den vorm eener overeenkomst tusschen overheid en concessionaris, waarbij in den regel voorwaarden worden gesteld in het belang van het publiek, meermalen ook van het bed...

2019-12-05

concessie

concessie - zelfstandig naamwoord uitspraak: con-ses-sie 1. voor een deel toegeven ♢ als je tot een overeenkomst wil komen, moet je wel concessies doen Zelfstandig naamwoord: con-ses-sie de concessie de concessies het concessietje

2019-12-05

Concessie

CONCESSIE, v. (-s, ...siën), vergunning van overheidswege (met uitsluiting van anderen) tot den aanleg van werken of diensten van openbaar nut enz. concessie aanvragen voor het leggen van een locaalspoorweg; eene concessie-aanvraag; — afstand van gronden om die te ontginnen, er naar petroleum te boren, ertsen uit te delven, enz.; — stuk land waarvoor men concessie heeft tot het een of ander; — het gedeeltelijk toegeven aan de eischen der tegenpartij concessies doen.

2019-12-05

Concessie

Concessie - vergunning, verlof, toestemming, bewilliging tot het verrichten van iets, van de overheid aan een bepaalden persoon of vereeniging van personen, met uitsluiting van anderen. De concessie bepaalt zich tot zulke handels- en nijverheidsondernemingen, waarvan de mogelijkheid der uitvoering volstrekt afhankelijk is van het verkrijgen der bewilliging en gerechtvaardigd wordt door redenen van algemeen belang of nut. Ook: de toestemming van den staat, de provincie, het gemeente-, polder- of...

2019-12-05

Concessie

Concessie - (Lat., = toegeving) 1° (Recht), vergunning, door overheid aan particulieren verleend, om onder te voren overeengekomen voorwaarden een bepaald bedrijf uit te oefenen. In vele landen schrijft de wet voor, dat bepaalde bedrijven, die van groot openbaar belang zijn, alleen krachtens een concessie mogen worden uitgeoefend; in Nederland bijv. het mijnbouwbedrijf, spoorweg- en tramwegvervoer, luchtvaartverkeer, autobusdiensten. Struycken. In België worden vele concessies v...

2019-12-05

Concessie

betekent toestemming. Zo b.v. noemt men de vergunning, die de overheid vooraf verleend moet hebben, om rails, buizen, kabels, draden enz. in, op of over de aan die overheid behorende eigendommen aan te leggen, concessie. Ook noemt men de toestemming, die de overheid geeft, om een tram- of spoorweg te exploiteren, een concessie. Bij een autobusdienst spreekt men ook van concessie, ofschoon dikwijls slechts een rij-vergunning bedoeld is.In sommige niet-Europese staten, in het bijzonder in China, n...

2019-12-05

concessie

concessie, - v., officieele bewilliging voor een ontginning, enz.

2019-12-05

concessie

concessie - v. (concessiën), vergunning (tot den aanleg van werken of diensten van openbaar nut enz.); gunning; inwilliging, bewilliging (het toegeven aan de eischen eens volks, eener partij enz.)