Synoniemen van Competentie

2020-04-03

Competentie

Competentie is het vermogen om een taak met de juiste kennis en vaardigheden te verrichten. In feite staat adequaat handelen daarbij centraal. In advertenties en vacatures worden vaak de competenties beschreven van de persoon die wordt gevraagd. Communicatief, flexibel of klantgericht zijn veel voorkomende eigenschappen van personen waar naar gezocht wordt. Iemand die minder goed tegen stress kan weet op die manier dat het weinig zin heeft om voor de vacature te solliciteren waarbij stressbesten...

2020-04-03

Competentie

Een competentie is het vermogen om op een gecoördineerde wijze middelen aan te wenden om een doel te bereiken. Aan de basis liggen bekwaamheden, maar niet elke bekwaamheid leidt tot een competentie. De interactie en integratie tussen bekwaamheden is bepalend of er daadwerkelijk sprake is van een(kern)competentie. Alle ondernemingen beschikken over middelen, maar niet elke onderneming is even effectief in het benutten van haar middelen. Wil er sprake zijn van een competentie, dan dient er aan dri...

2020-04-03

Competentie

Een competentie is het geheel van kennis, vaardigheden en attituden om in een bepaalde beroepssituatie adequaat te functioneren. Loopbaancompetenties: het geheel van kennis, vaardigheden en attituden die werkenden nodig hebben om hun loopbaan te ontwikkelen. Burgerschapscompetenties: competenties die mensen nodig hebben voor het maatschappelijk functioneren.

2020-04-03

competentie

De reële en individuele capaciteit om kennis, vaardigheden en attitudes in het handelen aan te wenden, ten behoeve van de concrete dagelijkse en veranderende werksituatie.

2020-04-03

competentie

De kennis en vaardigheden nodig om arbeidsactiviteiten uit te voeren.

2020-04-03

Competentie

Voelen dat je wat kunt. Dat je kunt wat gevraagd wordt. Dat je prestaties er toe doen.

2020-04-03

competentie

De mate waarin een verkoper de wil en vaardigheid heeft om een taak te vervullen.

2020-04-03

Competentie

Het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes die iemand nodig heeft voor het uitvoeren van bepaald werk.

2020-04-03

Competentie

Geeft aan welke rechter bevoegd is voor welk soort zaak. Zie ook: Absolute competentie en Relatieve competentie.

2020-04-03

competentie

competentie - zelfstandig naamwoord uitspraak: com-pe-ten-sie 1. het iets goed kunnen ♢ deze jongen heeft veel competenties Zelfstandig naamwoord: com-pe-ten-sie de competentie de competenties Synoniemen bekwaamheid, kundigheid

2020-04-03

competentie

competentie - Zelfstandignaamwoord 1. een ontwikkelbaar vermogen van mensen waarmee ze in voorkomende situaties adequaat, gemotiveerd, proces- en resultaatgericht kunnen handelen 2. een cluster van samenhangende kennis, vaardigheden en houdingen, deskundigheid, geschiktheid De nieuwe medewerker heeft de competenties om een manager te worden. 3. bevoegdheid tot handelen of oordelen 4. (geologie) de mate waarin een gesteente bestand is te...

2020-04-03

Competentie

COMPETENTIE, v. (...tiën, -s), bevoegdheid van een rechter; bevoegdheid tot oordeelen dat behoort niet tot zijne competentie.

2020-04-03

Competentie

Het geheel van kennis, vaardigheden en attitude (beroepshouding) dat nodig is om in een bepaald beroep aan de geldende kwaliteitseisen te voldoen.

2020-04-03

Competentie

zie Organisatie (regterlijke).

2020-04-03

Competentie

Competentie - in ’t algemeen de bevoegdheid om in bepaalde zaken te kunnen en te mogen handelen of in rechten op te treden. Ook de bevoegdheid van rechterlijke colleges voor het behandelen van bepaalde zaken. Beperkter: het recht van den schuldenaar, dat hem gedurende het verloop van het faillissement uit den boedel onderstand verleend wordt, opdat hij inmiddels niet tot volstrekte armoede kome.

2020-04-03

competentie

competentie - v. bevoegdheid; rechtmatig aandeel; bevoegd oordeel; mededinging

2020-04-03

competentie

competentie - v., bevoegdheid;recht om te spreken ; toekomend deel ; ,.competentierecht”, o. : recht, volgens hetwelk aan den schuldeischer,wiens bezittingen worden verkocht, het noodige voor levensonderhoud wordt toegekend.

2020-04-03

competentie

v. bevoegdheid; recht van spreken; rechtmatig oordeel; rechtens toekomend deel.