Synoniemen van Communisme

2019-10-16

Communisme

Het communisme is een (politieke) ideologie die ernaar streeft om productiemiddelen (arbeid, gebouwen, grondstoffen en machines) en verbruiksgoederen tot gemeenschappelijk bezit te maken. Het is een economisch systeem waarbij inkomens en goederen in gelijke mate onder de bevolking is verdeeld. De belangrijkste grondlegger van het communisme is Karl Marx (1818-1833). In zijn boek Das Kapital (Het Kapitaal) heeft Marx zijn ideeën uitgewerkt. In dit boek staat dat alle inkomens en goederen namens...

2019-10-16

Communisme

Volgens het marxisme leninisme het laatste (volmaakte) stadium van de menselijke samenleving. In het stadium van het communisme is de staat afgestorven, zijn er geen klassenverschillen meer en kan iedereen zich maximaal ontplooien. Loon wordt uitgekeerd naar behoefte, niet meer naar bekwaamheid of naar maatschappelijke positie. De term communisme wordt ten onrechte gebruikt voor de politieke en economische systemen in het Oost Europa van vóór de revolutie van 1989 en in de Volksrepubliek Chi...

2019-10-16

Communisme

Communisme, 1. Oude naam voor het socialisme. Zo gaven Marx en Engels in 1848 een socialistisch program uit onder de titel Communistisch Manifest. 2. Door verschil van inzicht over de marxistische tactiek aan het eind van de 19e eeuw (→ revisionisme), werd communisme gelijkgesteld aan de socialistische leer, die de dictatuur van het proletariaat voorstond. (→ Communistische Partij Nederland; → Sociaal-Democratische Arbeiderspartij).

2019-10-16

Communisme

Het streven naar een samenleving waarin iedereen gelijk is. Zo’n klasseloze samenleving zou volgens communisten tot stand komen via een revolutie waarin arbeiders de macht grepen. Grond, grondstoffen, fabrieken en machines werden daarna eigendom van de staat.

2019-10-16

communisme

communisme - Zelfstandignaamwoord 1. (politiek) (economie) (filosofie) ideologie die gericht is op gemeenschappelijk bezit van productiemiddelen en verbruiksgoederen Woordherkomst afgeleid van vhet Latijnse 'commūnis' (gemeenschappelijk) (met het voorvoegsel com-) met het achtervoegsel -isme Antoniemen anticommunisme, kapitalisme Verwante begrippen bolsjewisme, communist, communistisch, commune, gemeen, leninisme, stalinisme, revisionisme, maoïsme, marxis...

2019-10-16

communisme

communisme - zelfstandig naamwoord uitspraak: com-mu-nis-me 1. maatschappijsysteem waarin fabrieken e.d. van iedereen zijn ♢ het communisme is in Rusland ontstaan Zelfstandig naamwoord: com-mu-nis-me het communisme Synoniemen marxisme

2019-10-16

Communisme

COMMUNISME, o. stelsel van de gemeenschap der goederen en de afschaffing van het eigendomsrecht.

2019-10-16

Communisme

Communisme - De leer of maatschappel. theorie, welke streeft naar afschaffing van den individ. eigendom en naar het in gemeenschap brengen niet alleen van de productiemiddelen, zooals het collectivisme wil, maar tevens van al het geproduceerde. De menschen moeten worden tezamen gebracht in koloniën, waar zij zullen wonen veelal in groote, kazerneachtige gebouwen althans de maaltijden gezamenlijk zullen gebruiken; de kinderen zullen gezamenlijk worden opgevoed; zelfs wordt soms gepleit voor een...

2019-10-16

Communisme

Communisme - duidt in het algemeen de theorieën en bewegingen aan, die de geheele of gedeeltelijke opheffing van het privaatbezit beoogen, om in de plaats daarvan het maatschappelijk en economisch leven te stellen op den grondslag van het gemeenbezit (Lat. communis = gemeenschappelijk); het is dus een verzamelnaam, waaronder zeer verschillende stroomingen vervat zijn. Eerstens kan men onderscheiden een totaal-communisme, dat met opheffing van allen eigendom zoowel productiemiddelen als cons...

2019-10-16

Communisme

Het Communisme is een sociale, politieke en economische ideologie die is gericht op de oprichting van een klasseloze, staatloze en socialistische samenleving, gebaseerd op gemeenschappelijk eigendom van de productiemiddelen, waarbij iedereen produceert naar vermogen en neemt naar behoefte. Er zijn binnen het Communisme verschillende stromingen, verdeeld van libertair (anarchisten, autonomisten, radencommunisten) tot autoritair (marxisme, leninisme, trotskisme, stalinisme en maoïsme).

2019-10-16

Communisme

Door de gebeurtenissen in Rusland hoor je tegenwoordig zoveel spreken over communisten en het communisme, dat je natuurlijk graag helder en duidelijk met een paar woorden weten wilt, wat nu eigenlijk het communisme is en wat de communisten willen. We zullen proberen, je dit enigszins duidelijk te maken. In het woord communisme zit ook weer dat zelfde communio (gemeenschap) en in het algemeen kan men zeggen, dat het oorspronkelijke communisme streeft naar gemeenschappelijk bezit, zowel van den bo...

2019-10-16

communisme

communisme - o., stelsel van gemeenschap van alle goederen.

2019-10-16

communisme

o. stelsel v. gemeenschap v. goederen en afschaffing v. eigendomsrecht, beweging gericht tegen het privaat bezit v. productie- of consumptiemiddelen.