Synoniemen van Communicatie

2020-04-07

Communicatie

Communicatie is een proces van informatie-uitwisseling. Bij communicatie is er altijd sprake van een zender, een boodschap met informatie en een ontvanger. De zender in het communicatieproces probeert informatie over te dragen naar de ontvanger door middel van de boodschap. Communicatie vindt plaats door middel van een stappenplan. Allereerst wordt de informatie die de zender wil verzenden in eigen woorden gezet door de zender. Dit is het coderen van informatie. Daarna wordt de gecodeerde inform...

2020-04-07

communicatie

Proces van tweerichtingsverkeer waarbij zender en ontvanger beiden een boodschap overbrengen en beiden actief kunnen zijn en van rol kunnen wisselen.

2020-04-07

Communicatie

Communicatie is een wederkerig proces van verbale en non-verbale overdracht van informatie. Er is altijd sprake van een zender, een boodschap met informatie en een ontvanger. De uitwisseling kan visueel, auditief, tactiel, op basis van reuk of smaak plaatsvinden. Een medium kan een centrale rol spelen in deze uitwisseling. Een boodschap kan immers middels een medium overgedragen worden naar één of meer ontvangers. Media en media-technologieën zoals kranten, radio, televisie, internet en social m...

2020-04-07

Communicatie

Communicatie is een activiteit van een zender waarbij, al dan niet met behulp van een medium, een boodschap wordt overgedragen naar één of meer ontvangers. De manier waarop de communicatie tot stand komt, is het communicatieproces.

2020-04-07

Communicatie

Communicatie. Tien interculturele misverstanden. Tussen mensen zijn duizenden misverstanden in de communicatie mogelijk. Hoe groter de cultuurverschillen, des te groter het aantal. Een top tien. - Nederlanders geven elkaar een ‘ferme’ hand. Dat wekt vertrouwen. Migranten van de eerste generatie vinden die manier van handengeven dwingend, agressief en dominerend. - Migranten van de eerste generatie zeggen vaak ‘ja’ ook als ze nee bedoelen. Vraag in India naar links wijzend en daarna naar rechts...

2020-04-07

Communicatie

Zonder een doordachte communicatie bereikt een bedrijf met zijn propositie nooit de benoemde doelgroep. Een bedrijf moet voor zijn nieuwe activiteit op systematische en consistente wijze met zijn potentiële klanten communiceren om bekendheid te creëren, interesse te wekken, aan te geven waarvoor het staat en hen tot actie te bewegen om het product te kopen. Daarnaast moeten bedrijven hun boodschap uitdragen naar andere belanghebbenden die een grote invloed hebben op de directe omgeving van een o...

2020-04-07

communicatie

communicatie - Gedragssysteem waarbij een organisme (of cel) de mogelijkheid op het vertonen van een bepaald gedrag van een ander organisme (of cel) verhoogt. Eenvoudig geschema¬ti¬seerd wordt gesteld dat c. het geheel is van [signaal + reactie]. Volgens een andere, even waardevolle visie, is c. het uitwisselen van informatie tussen twee of meer organismen. Om van c. te kunnen spreken moet aan vier voorwaarden zijn voldaan: 1. er moet een signaal worden gepro¬duceerd door een zender of actor, 2....

2020-04-07

Communicatie

Non-verbale en verbale overdracht van informatie tussen twee of meer mensen, waarbij sprake is van persoonlijke betekenisgeving

2020-04-07

Communicatie

Communicatie is het op anderen overdragen (mee-delen) van eigen ideeën, gevoelens, wensen, en dergelijke, zodanig dat die anderen een duidelijk beeld krijgen van wat iemand denkt, voelt, wenst, enzovoort, waardoor groepsvorming mogelijk wordt.

2020-04-07

Communicatie

Het wederkerige proces van verbale en non-verbale overdracht van bepaalde geselecteerde informatie, gegevens en verstandhouding tussen mensen. De wederzijdse uitwisseling van informatie (ideeën opvattingen, suggesties) en gegevens betreffende ondernemingsaangelegenheden tussen leiding en personeel of tussen leden van beide categorieën.

2020-04-07

Communicatie

Alle activiteiten waardoor informatie wordt overgebracht naar andere mensen. Het gaat hierbij om de uitwisseling van gegevens, feiten, gedachten en gevoelens.

2020-04-07

Communicatie

Informatieoverdracht.

2020-04-07

Communicatie

(ook: berichtenuitwisseling) Tweede stap in de productielijn van een weersverwachting. Zodra de waarnemer zijn waarneming heeft verricht en gecodeerd, moeten de gegevens van de verschillende waarnemingsstations worden verzameld en uitgewisseld. Dat communiceren vindt plaats door middel van een internationaal netwerk, genaamd Global Telecommunication System (GTS). De volgende stap in de productielijn van de weersverwachting is de processing. Zie ook: operationele meteorologie Zie ook: Wereld Met...

2020-04-07

communicatie

De uitwisseling van symbolische informatie tussen mensen die zich van elkaars onmiddelijke of gemedieerde aanwezigheid bewust zijn.

2020-04-07

communicatie

Proces waarbij informatie wordt uitgewisseld tussen personen, organisaties en apparatuur. Bij dit proces draagt de zender informatie (de boodschap) direct of indirect (via een medium) over aan een ontvanger.

2020-04-07

communicatie

communicatie - zelfstandig naamwoord uitspraak: com-mu-ni-caat'sie 1. het overbrengen van informatie ♢ televisie is een medium voor communicatie Zelfstandig naamwoord: com-mu-ni-caat'sie de communicatie de communicaties

2020-04-07

communicatie

Mogelijkheid van de leider of de tegenspelers om van de ene hand naar de andere over te steken. Zie ook: blokkade; coup zonder naam

2020-04-07

communicatie

Het uitwisselen van informatie, ofwel data met betekenis.

2020-04-07

Communicatie

COMMUNICATIE, v. (-s, ...tiën), mededeeling, kennisgeving van verloving, huwelijk, geboorte of andere familiegebeurtenissen; — gemeenschap eene stoomboot voorziet in (onderhoudt) de communicatie tusschen die beide plaatsen; in communicatie staan met; — (krijgsw.) tactische communicatie, de gemeenschap tusschen de legerafdeelingen onderling; — de strategische communicatie, die van de legerafdeelingen met het punt waarvan de operatie is uitgegaan.

2020-04-07

Communicatie

Communicatie is het overdragen van informatie.