Wat is de betekenis van Common law?

2024-02-21
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Common law

ongeschreven, op tradities berustend recht: gewoonterecht.

2024-02-21
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Common law

(Eng. gemeen recht), ook wel judge made law (door rechters gemaakt recht) geheten, is in Eng. sinds 13e eeuw benaming voor het recht, berustende op oude rechterlijke uitspraken. In Eng. geldt de regel, dat een rechterlijke beslissing bindend is voor rechters van gelijke rang als of van lagere rang dan de rechter, die haar deed. Zo heeft zich een he...

2024-02-21
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

common law

(Eng.) het gemene recht, gewoonterecht.

2024-02-21
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

common law

(Eng.) gewoonterecht.

Wil je toegang tot alle 7 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-21
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Common law

[Eng. gemeen recht], het overgeleverde Engelse gewoonterecht, dat niet lokaal is, berust op het precedent van vroegere uitspraken ( case law) en dus tegenover het wetsrecht (statute law) staat. De vroegere uitspraken die precedent zijn, werden verzameld in books of authority. Het vasthouden aan common law werd natuurrechtelijk gefundeerd; het recht...

2024-02-21
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Common law

Common law - (Eng.), het oude volksrecht, zooals het door schrijvers en door de rechtspraak is ontwikkeld.

2024-02-21
Wink's vreemde woordenboek

dr. Jan Romein (1906)

Common law

vr., gewoonterecht.