Wat is de betekenis van Commissie?

Synoniemen van Commissie

2020
2020-11-28
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Commissie

Een commissie is een groep personen die de verantwoordelijkheid draagt voor het uitvoeren van een specifieke taak. Over het algemeen wordt een commissie aangesteld binnen een grotere organisatie, om in dienst daarvan een bepaalde taak uit te voeren of een specifiek deel van het doel van de organisatie na te streven. Commissies kunnen zowel voor be...

Lees verder
2019
2020-11-28
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

commissie

commissie - Zelfstandignaamwoord 1. een groep personen aan wie een bepaalde opdracht wordt gegeven of die voor een bepaald doel bijeenkomen EU benoemt speciale commissie om belastingdeals te onderzoeken 2. het loon van een commissionair Woordherkomst afgeleid van het Latijnse werk...

Lees verder
2018
2020-11-28
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

commissie

commissie - zelfstandig naamwoord uitspraak: com-mis-sie 1. groep mensen met een opdracht ♢ deze commissie gaat het probleem oplossen Zelfstandig naamwoord: com-mis-sie de commissie de c...

Lees verder
2017
2020-11-28
Kadaster

Woordenboek van het Kadaster.

Commissie

(Synoniem voor: Adviescommissie) De Adviescommissie is een commissie die door het provinciebestuur is ingesteld om te adviseren over te nemen besluiten met betrekking tot de herverkaveling.

2017
2020-11-28
Soldaten

Jargon & Slang van Soldaten

Commissie

Commissie - voor de commissie trekken: eten (Ned.-Indië).

2017
2020-11-28
Staten Generaal

Volksvertegenwoordiging van Nederland

Commissie

Een commissie is een groep Kamerleden uit verschillende fracties die zich met een of meer afgebakende onderwerpen bezighoudt. Wordt ook wel Kamercommissie genoemd

2009
2020-11-28
Golfsportwoordenboek

Golfsportwoordenboek door Jan Luitzen

commissie

(de; -s) 1 SP - groep van personen, verkozen of aangewezen door een instantie, een club of een vergadering, en belast met de uitvoering van bepaalde taken. • Zo’n groep personen kan bv. de baancommissie vormen, de wedstrijdcommissie, de regel & handicapcommissie, de jeugdcommissie, de clubhuiscommissie en de sponsorcommissie. (COLLJ) 2 (de...

Lees verder
2009
2020-11-28
Wielersportwoordenboek

Wielersportwoordenboek door Jan Luitzen ©

commissie

(de; -s) SP - groep van personen, verkozen of aangewezen door een instantie, een club of een vergadering, en belast met de uitvoering van bepaalde taken. • Binnen organisaties als de UCI en de KNWU kan zo'n groep personen bijvoorbeeld de selectiecommissie vormen, de commissie van beroep, de commissie jury & reglementen, de commissie baanspo...

Lees verder
2003
2020-11-28
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

commissie

commissie - Ander woord voor provisie; vergoeding die wordt gevraagd om bepaalde transacties uit te voeren, zoals effectentransacties.

1991
2020-11-28
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Commissie

- In de handel: loon of provisie welke iemand (de commissionair) ontvangt die zijn bedrijf maakt van het sluiten van overeenkomsten op zijn eigen naam of firma, op order en voor rekening van een ander (de opdrachtgever, commissiegever, lastgever of committent). - Vergaderen of bespreken in groepsverband: personen aan wie door een vergadering of een...

Lees verder
1990
2020-11-28
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

commissie

commissie - Groepen mensen die zijn afgevaardigd om bepaalde kwesties of zaken te overwegen, te onderzoeken of om maatregelen te treffen en gewoonlijk om verslag uit te brengen.

1958
2020-11-28
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

COMMISSIE

Voorheen aanstelling van een ambtenaar. C.-brief, akte van aanstelling. C.-boeken, registers van zodanige akten. Men vindt ze in de archieven van Staten, Gedep. Staten, Hof, steden, grietenijen enz. Bij de C. behoorde meestal een instructie, die de rechten en verplichtingen van de benoemde regelde.

Lees verder
1949
2020-11-28
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Commissie

(1), opdracht, last, ook wel: aanstelling; (2) kleine groep personen, door openbaar lichaam of vereniging met bepaalde taak belast. Commissiebrieven, kaperbrieven. Commissiehandel, handel, onder eigen naam gedreven voor rekening van derden.

Lees verder
1948
2020-11-28
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

commissie

v. last, taak; bestelling, boodschap; lichaam v. personen, die In last hebben, zekere taak gemeenschappelijk uit te voeren, te onderzoeken; hetgeen een koopman voor de bezorging v. e. zaak aan zijn lastgever in rekening brengt; ~boek, o. boek, waarin de bestellingen (commisslën) worden opgetekend; ~goed, o. waren, boeken, die een koopman voor...

Lees verder
1933
2020-11-28
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Commissie

Commissie - (betere naam : commissieloon), vergoeding, welke de commissionnair voor zijn bemiddeling in rekening brengt. In den goederenhandel berekent hij ze bij inkoop over het bedrag, waarvoor hij de goederen heeft gekocht, verhoogd met de door hem gemaakte kosten, en bij verkoop over het bruto-provenu, d.i. het bedrag, waarvoor hij ze heeft ver...

Lees verder
1914
2020-11-28
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

commissie

commissie - v., opdracht, volmacht; last, bestelling; vereeniging van personen met een bepaalde opdracht ; ook : belooning voor het uitvoeren van een order; ,,commissie-boek”,o., boek, waarin de bestellingen, commissies, bij kooplieden worden opgeteekend ;„commissie-goed” : waren, boeken vooral, die een koopman verkoopt voor reken...

Lees verder
1910
2020-11-28
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Commissie

Commissie - Eng. commission, Fr. commission, D. Kommission. Opdracht, order, lastgeving. Ook: loon voor het voldoen aan die lastgeving of order. Hij, die de opdracht doet, de order of last geeft, is de committent, de lasthebber is de commissionnair. De commissie zelf kan algemeen zijn, of tot een enkele zaak beperkt, voortdurend of voor een bepaald...

Lees verder
1898
2020-11-28
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Commissie

COMMISSIE, v. (-s, ...siën), last, opdracht; (inz. in den handel) het doen van zaken op order en voor rekening van een ander, vgl. commissionnair; iets in commissie koopen, verkoopen; geene commissies op zich durven nemen; — boekwerken in commissie hebben, die de boekhandelaar aan den uitgever kan terugzenden; — loon van den commis...

Lees verder
1870
2020-11-28
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Commissie

Commissie (Eene) is een last of boodschap, die aan iemand is opgedragen, of eene vereeniging van personen, tot het volbrengen daarvan benoemd. Zoo hebben de handelshuizen hunne * commissionairs, die met den verkoop hunner goederen zijn belast. De lastgever wordt ook wel committent genoemd. Commissaris is degene, die ingevolge een hem opgedragen las...

Lees verder
1864
2020-11-28
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

commissie

commissie - v. (commissiën), volmacht, last; bestelling, boodschap; vereeniging van eenige personen tot het verrichten van zekeren hun opgedragen last; (kooph.) loon voor de bezorging eener zaak