Wat is de betekenis van Commies?

2019
2022-10-03
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

commies

commies - Zelfstandignaamwoord 1. (beroep) titel van bepaalde ambtenaren of beambten in overheidsdienst in het bijzonder grensbeambte Woordherkomst afgeleid van het Franse commis of het Latijnse werkwoord 'mittere' (plaatsen, zenden) (met het voorvoegsel com-)

Lees verder
1993
2022-10-03
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Commies

(kommies) tolbeambte; soldatenbrood; ambtenaar bij een overheidsdienst

1955
2022-10-03
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Commies

ambtenaar (aan een ministerie, bij de posterijen, enz.)

1950
2022-10-03
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Commies

(<Fr.), m. (commiezen), 1. titel van zekere ambtenaren aan ministeries, bij de Provinciale griffie, het bureau der Staten-Generaal, op een secretarie, bij de posterijen en telegrafie, bij spoorwegmaatschappijen enz., in rang boven klerk : commies der 4e, 3e, 2e of 1e klasse; 2. (Zuidn.) kantoorbediende, klerk.

Lees verder
1949
2022-10-03
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Commies

middelbare ambtenaarsrang bij departementen van algemeen bestuur, provinciale griffies, gemeentesecretarieën en andere Overheidsinstellingen. De C. zijn soms in klassen ingedeeld.

1948
2022-10-03
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

commies

m. ambtenaar aan een ministerie, bij de posterijen enz. (hoger ln rang dan een klerk), zie kommie. commilito. m. (mv. commilitones). wapenbroeder; schoolgenoot.

Lees verder
1937
2022-10-03
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

commies

m. commiezen (Fr. commis [Lat. commissus]: ambtenaar, hoger dan een klerk. aan een ministerie, aan een provinciale griffie, bij de post enz.; Z.-N. ook in het alg. klerk, kantoorbediende); zie kommies.

Lees verder
1933
2022-10-03
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Commies

in Ned. ambtenaar bij departement, provinciale griffie, administratie van grootere gemeenten, posterijen e.d.; in rang hooger dan klerk. Veelal zijn er drie rangen: hoofdcommies, commies, adjunct-commies. Commies-griffier is een ambtenaar, die een griffier ter zijde staat. Zoo bij de Eerste en Tweede Kamer.In België: ambtenaar van lageren rang...

Lees verder
1930
2022-10-03
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

commies

enz. → kommies enz.

1914
2022-10-03
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

commies

commies - m., ambtenaar (aan een ministerie, bij de posterijen, enz.)

1910
2022-10-03
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Commies

Commies - ambtenaar bij de douane, ambtenaar bij de verschillende afdeelingen van officiëele lichamen (gemeenteen landsbeheer).

1908
2022-10-03
Vivat

Schrijver op Ensie

Commies

titel van ambtenaren van bepaalden rang bij departementen van algemeen bestuur, provinciaal of gemeentelijk bestuur, posterijen en telegrafie, belastingen, enz.

1908
2022-10-03
Zuiveraar

De kleine Zuiveraar

Commies

zaakbezorger, eerste ambtenaar.

1898
2022-10-03
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Commies

COMMIES, m. (commiezen), ambtenaar aan een ministerie, bij de Provinciale griffie, het bureau der Staten-Generaal, op eene secretarie: commiesgriffier; — commies-chartermeester; ambtenaar bij de posterijen en telegraphie, bij spoorwegmaatschappijen enz., in rang boven klerk commies der 4e, 3e, 2e of le klasse; zie KOMMIES.

Lees verder
1870
2022-10-03
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Commies

Commies beteekent in 't algemeen iemand, aan wien iets is opgedragen. Men heeft commiesen van verschillende klassen bij de departementen van algemeen bestuur of ter provinciale griffie, voorts commiesen, die van wege de regéring belast zijn met de taak, om tegen de overtreding der belastingwetten te waken. In Frankrijk heeft men voorts den commis-v...

Lees verder