2019-12-08

cliënt

Tegenwoordig steeds meer gebruikt in de klinische psychologie in plaats van het woord patiënt. Oorspronkelijk komt het woord uit de cliëntgerichte therapie van Carl Rogers (1902- 1987). In deze humanistische psychotherapie wordt zoveel mogelijk het medisch deterministische model losgelaten. Het woord cliënt beantwoord in die zin meer aan een humanistische benadering binnen de klinische psychologie dan het woord patiënt. Veel GGZ professionals zoals psychiaters gebruiken bij voorkeur nog stee...

2019-12-08

Cliënt

Persoon aan wie (op verzoek en tegen honorarium) diensten worden verleend. De dienstverlening staat meestal in het teken van een beroepsideologie of beroepsethiek.

2019-12-08

Cliënt

Cliënt - de persoon of personen om wie het gaat, oftewel diegenen die in diagnostische zin zullen worden onderzocht.

2019-12-08

Client

Een computer (of een software-programma) dat aan een andere computer (of programma) vraagt om een dienst te verlenen. Met de ene computer raadpleeg je bijvoorbeeld de beurskoersen, die permanent bijgehouden worden op een andere computer. De andere computer verleent de dienst: het laten zien van de laatste stand van de koersen. De andere computer is dan de server (de 'bediener'). Internet is gebaseerd op dit 'client-server' model van communicatie. En omdat er bijzonder veel verschillende comput...

2019-12-08

cliënt

cliënt - Zelfstandignaamwoord 1. (juridisch) iemand die door een jurist bijgestaan wordt Holleeder is een lastige cliënt. Het is tekenend voor hun ambitie dat Janssen en Malewicz de verdediging van de meest bekende crimineel van Nederland op zich hebben genomen. Binnen de advocatuur is bekend dat Willem Holleeder een moeilijke en veeleisende cliënt is. Hij is een dominante man die zeer nauw betrokken is bij zijn verdediging en de afgelopen ti...

2019-12-08

cliënt

Patiënt in een verzorgingsinstelling. Ontvangers van welzijnszorg ondergaan tegenwoordig een metamorfose van patiënten (personen die medische of andere hulp nodig hebben) tot ‘cliënten’ van sociale werkers. De term werkt als het ware prestigeverhogend en suggereert dat de patiënt van een betere inkomensklasse is. Een patiënt wordt bovendien te veel geassocieerd met hospitalen en gezondheid, hetgeen niet erg vrolijk is. Een cliënt daarentegen maakt gebruik van iemands professionele dien...

2019-12-08

cliënt

cliënt - zelfstandig naamwoord uitspraak: cli-ent 1. klant van notaris of advocaat ♢ geachte cliënt Zelfstandig naamwoord: cli-ent de cliënt de cliënten het cliëntje

2019-12-08

Cliënt

De cliënt is de afnemer van de zorg- en dienstverlening van de organisatie. In sommige sectoren wordt de term cliënt gehanteerd. Met de cliënt wordt in sommige gevallen ook het cliëntsysteem (cliënt én direct betrokkenen genoemd). Met de cliënt wordt ook bedoeld zijn wettelijke vertegenwoordiger.

2019-12-08

Cliënt

CLIËNT, m. (-en), persoon voor wien de rechtsgeleerde in rechten optreedt: de advocaat verdedigde het recht van zijn cliënt; klant, zie aldaar. CLIËNTE, v. (-n).

2019-12-08

Cliënt

Cliënt noemde men te Rome den geringeren man, die zich onder de beschermheerschappij bevond van een aanzienlijke — van een patroon. Zulk eene beschermheerschappij bestond ook in andere staten der Oudheid. Zij ontleende voorzeker haren oorsprong aan de betrekking tusschen de overweldigers van een land en zijne aloude bewoners. De cliënt werd gerekend tot het geslacht of liever tot het volk (gens) van zijn patroon; hij nam deel aan sommige plegtigheden der familie, en bezat aanvankelijk geene...

2019-12-08

Client

Client - zooals bij de Italische volksstammen, bestonden ook bij de Rom. burgers met verkorte rechten, die, tot zekere diensten aan een heer (patronus) verplicht, op hun beurt bescherming van hem genoten. Het ontstaan dier verhouding is onbekend en wordt verschillend verklaard. De clientes behoorden aanvankel. tot het geslacht (gens) van hun patronus en voerden ook zijn geslachtsnaam. Zij waren hem eerbied verschuldigd, vergezelden hem ten oorlog, ondersteunden hem met geld b. v. als hij boete m...

2019-12-08

Cliënt

Cliënt - (Ned. en Belg. Recht) heet in de hedendaagsche taal degene, die van de diensten van een advocaat of procureur gebruik maakt, zooals degene, die de hulp van een geneesheer inroept, diens patiënt genoemd wordt. Ook wordt het woord cliënt heden ten dage wel gebruikt ter aanduiding van de deftige klanten van groote handels- en bankzaken. Het afgeleide woord cliënteele wordt gebezigd voor de gezamenlijke klanten van iedere handelszaak. Witteman.

2019-12-08

cliënt

cliënt - m. (cliënten), beschermeling; iemand die zich door eenen advokaat laat bedienen

2019-12-08

cliënt

cliënt - m., beschermeling; iemand, die zijn zaak in handen van een advocaat stelt; in’t algemeen een klant van een koopman, enz.

2019-12-08

cliënt

(Fr.) m. beschermeling; hij, die de hulp v. e. advocaat heeft aangenomen; klant.