Synoniemen van cijfer

2020-01-26

cijfer

Een cijfer is het geschreven teken dat de representatie is van een getal.

2020-01-26

cijfer

cijfer - [→Arab. sifr, leeg; oorspr. nul], o. (-s), 1. vast teken dat dient om in een bepaald stelsel een bepaald aantal voor te stellen, getalmerk: een getal bestaat uit cijfers (e); 2. uitgedrukt getal: officiële, statistische cijfers; (fig.) een nul in het — zijn (van een persoon), niets te betekenen hebben; de cijfers groeperen (in begrotingen enz.), ze zodanig schikken dat ze minder afschrikken; 3. in een cijfer uitgedrukte maatstaf ter bepaling van de vlijt, vorderingen e...

2020-01-26

Cijfer

Cijfer - een teeken, dat dient om getallen voor te stellen (afgeleid van het Arabische woord „safàr” = tellen).

2020-01-26

Cijfer

CIJFER, o. (-s), naam van de teekens dienende om op eenvoudige wijze hoeveelheden voor te stellen, getalmerk Arabische cijfers, de teekens 1, 2, 3 enz.; — Romeinsche cijfers, de teekens I. V. X. L. C. D. M; — een cijfer noemen, eene som; — iets onder cijfers brengen, in getallen uitdrukken; — (fig.) eene nul in het cijfer zijn, (van een persoon) niets te beteekenen hebben; — de cijfers groepeeren, (in begrootingen enz.) ze zoodanig schikken dat ze minder afschrikken; — gebruikt als m...

2020-01-26

Cijfer

Cijfer - 1° Teeken, dat dient tot schriftelijke weergave van getallen; < het Arab. sifr, welk woord de monnik Maximus Planudes (14e eeuw) gebruikte om nul aan te geven (in het Fr. zéro). Cijfertcekens. De Egyptenaren kenden in hun hiëroglyphenschrift c. voor de getallen 1, 10, 100,. . . ., 107. Om bijv. het getal 567 weer te geven, werden naast elkaar geplaatst vijfmaal het teeken voor 100, zesmaal dat voor 10, zevenmaal dat voor 1. Uit de hiërogl. ontstonden de hiër...

2020-01-26

cijfer

cijfer - zelfstandig naamwoord uitspraak: cij-fer 1. teken waarmee je een getal aangeeft ♢ ik noem een getal van twee cijfers 1. in de rode cijfers komen [schulden maken] 2. aantal punten voor een prestatie ♢ Hassan haalt altijd goede cijfers Zelfstandig naamwo...

2020-01-26

cijfer

cijfer - Wordt gebruikt voor de geschreven of gedrukte tekens die de eenheden in een getallen reeks aangeven. Voor de abstracte eenheden die behoren tot het wiskundige systeem, en die zijn onderworpen aan gespecificeerde wetten van opvolging, toevoeging en andere functies wordt 'getallen' gebruikt.

2020-01-26

Cijfer

Cijfer - teeken voor getal (afkomstig van het Arabische as-sifr). De volkeren der oudheid wisten reeds op min of meer eenvoudige wijze getallen voor te stellen. De Babyloniers stelden de eenheid voor door een Y, het tiental door •<, 100 door Y>-. Zoo werd 42 voorgesteld door ^ YY. Voor wetenschappelijke en sterrekundige doeleinden werd een andere voorstellingswijze gebruikt, waarbij 60 als grondtal optiad. De Egyptenaren hadden in hun hieroglyphenschrift* afzonderlijke teekens voor de termen v...

2020-01-26

cijfer

cijfer - Zelfstandignaamwoord 1. (wiskunde) Een enkelvoudig symbool om een telbaar aantal aan te duiden. Bijvoorbeeld 0 en 7 zijn cijfers, maar 19 niet Sudoku is een populair spelletje met cijfers. 2. een waardering van een prestatie, in een getal uitgedrukt Wat is je cijfer voor het proefwerk? cijfer - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van cijferen...

2019-07-11

E, cijfer

E, cijfer - als Romeinsch cijfer: 250.

2019-07-11

F, cijfer

F, cijfer - als Romeinsch cijfer: 40.

2019-03-13

B. (cijfer)

B. (cijfer) - als Romeinsch cijfer, beteekent het getal 300. Beo verkorting van banco, of bankgeld. B.L. Benevole Lector (goedgunstige lezer). Bto bruto, bruto-gewicht.

2019-04-28

Cijfer — getalmerk

Beide woorden duiden het teeken aan, waar¬door men een getal in schrift uitdrukt. Cijfer staat wel eens voor de ver-zameling der getalmerken, het getal. Figuurlijk gebruikt is het in: Hij is eene nul in het cijfer. Cijfer noemt men ook het geheime schrift, waarvan de diplomatieke agenten in hunne correspondentie met hunne regeeringen, en deze omgekeerd, zich bedienen. Waar men getallen aan wil duiden, is het eerste woord meer gebruikelijk dan het laatste.

2019-03-14

L. (cijfer)

L. (cijfer) - L: als Romeinsch cijfer 50, als verkorting L = liter, L, Lr. = lire, liv. = livre (pond), voor het Engelsche pond sterling £, lb. beteekend pond, gewicht, ld. beteekend lood, £. vl.: pond vlaamsch, lbo. = livre banco, ls. = loco sigili, plaats van het zegel; op Fransche en Italiaansche prijscouranten beteekend l = lettre of papier, l1. = laatst leden.

2019-03-14

M (cijfer)

M (cijfer) - als Romeinsch cijfer 1000, als verkorting: M. = Mark of meter, Mb, Mbo = Mark banco, Ml of Mlub = Mark Lubsch, Mr of Milr. = millreis, m. c. = mio conto, m. r. = mijne rekening, p.m. of 0/00 = per mille, m.m. = millioen; op Engelsche noteeringen een verkorting voor „Geld” (Money) p.m. of pl. min = plus minus, meer of minder, m.p. = manu propria, eigenhandig, M. of mem = memoriaal, m. e. of l.m. = mancis currentis of loopende maand, h. m. of d. m. = hujus mancis of deze maand, v....

2019-03-13

Cijfer-code

Cijfer-code - code, die cijfers bevat welke tot getallen bijeengevoegd worden, waarin dus elk cijfer of elke groep van cijfers een woord of woorddeel beteekent. Zij hebben het nadeel, dat fouten bij overseining niet uitgesloten zijn.

2019-06-08

Romeinse cijfer

Romeinse cijfer - Symbolen die voor het eerst in het oude Romeinse systeem van numerieke notatie werden gebruikt.

2019-06-08

Arabische cijfer

Arabische cijfer - De symbolen 0, 1, 2, enzovoorts, die zijn afgeleid van de Arabische cijfernotatie uit de late middeleeuwen in Europa.

2017-10-17

Romeins cijfer

Romeins cijfer - Zelfstandignaamwoord 1. (wiskunde) cijfer in een talstelsel voor het weergeven van natuurlijke getallen dat afkomstig is uit het oude Rome

2017-12-12

ADFGX-cijfer

Tijdens het offensief ontstond een variant die de letter V toevoegde; ADFGVX. De ADFGX-variant werd ingevoerd op 5 maart 1918, net voor het grote offensief dat begon op 21 maart. Men had een nieuw cijfer nodig om het verrassingseffect te behouden, en men koos voor het ADFGX-cijfer omdat het onbreekbaar geacht werd. In ons voorbeeld is het eerste sleutelwoord NACHTBOMMENWERPER waarbij we de dubbele letters weglaten en aanvullen met de rest van het alfabet. In ons voorbeeld is het tweede sleutel...