Wat is de betekenis van CHRISTIAN SCIENCE?

2023-12-11
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Christian science

[Eng. = lett.: Christelijke Wetenschap] in het Ned. De Christelijke Wetenschap, een door Mary Baker Eddy in 1866 gestichte metafysische leer, God is het goddelijk Beginsel van al wat bestaat, en daar Hij Geest is, zijn ook al zijn werken goed en geestelijk: stof, zonde, ziekte en dood bestaan niet reëel. Chri...

2023-12-11
Homeopathie encyclopedie

Ilse Dorren (1987)

Christian science

In het allereerste bijbelboek staat ‘God schiep de mens naar zijn beeld; naar het beeld Gods schiep Hij hem’ (Genesis 1:27). Er staat nergens dat die gelijkenis zich tot de mensenziel beperkte en mevrouw Mary Baker-Eddy trok daar haar conclusies uit. Als de mens naar Gods beeld is geschapen, is hij helemaal geestelijk. Dat men een stoff...


Direct alle 20 resultaten bekijken?

Start nu je gratis proefperiode!

2023-12-11
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Christian science

[Eng. kris'tiën sa'jens], letterlijk: christelijke wetenschap; sekte gesticht door Mary Baker Eddy. De sekte ontleegt haar gezag aan de stichtster en aan de bijbel. Inhoud van de leer: zonde, ziekte en dood kunnen niet werkelijk bestaan, aangezien God, als enige Schepper, goed is. Zij streven ernaar het kwade te overwinnen door het b...

2023-12-11
Lexicon der Natuurgeneeskunde

Ernst Meyer Camberg (1981).

Christian Science

(Nederl. De Christelijke Wetenschap): Amerikaanse secte, die gebed als enig geneesmiddel voor ziekten beschouwt. Ziekte is het gevolg van zonde en onwetendheid. In 1879 door Mary Baker-Eddy te Boston gesticht. Bepaalde personen, de „Christian Science practitioners” oefenen de praktijk van genezing uit.

2023-12-11
Kerkelijk woordenboek

Professor mag. dr. J.B. Kors o.p. (1967)

Christian Science

pantheïstische en dus verwerpelijke godsdienstige beweging, gesticht door Mary Eddy-Baker (1821—1910), vooral verspreid in Noord-Amerika. De C. S. predikt het herstel van de eenheid van de wereld met God, waardoor de zonde, die op grond van een valsch begrip der eenheid bestaat en de oorzaak is van ziekte en dood, verdwijnen zal. Genezin...

2023-12-11
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Christian science

leer, volgens welke men ziekten door het gebed geneest.

2023-12-11
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

CHRISTIAN SCIENCE

(christelijke wetenschap) is de godsdienst, die door Mary Baker Eddy werd gesticht. Haar hoofdgedachten zijn, dat God, die „Gemoed” (Mind) en Geest is, „het goddelijk beginsel is van alles, wat werkelijk bestaat”. Daar deze God, ook het oneindig goede is, zijn ook al zijn werken goed: materie, zonde, ziekte en dood hebben ge...

2023-12-11
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Christian Science

de Engelse naam voor een uit Amerika afkomstige godsdienstige stroming waarvan de grondslagen o.a. zijn, dat er niets anders bestaat dan geest en dat alleen het christelijk geloof genezing van ziekte brengt.

2023-12-11
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Christian science

(Eng.), v., lett. Christelijke wetenschap, een door Mary Baker Eddy in 1866 gestichte metaphysische leer van universele harmonie, aansluitend bij de prediking van Christus, en toegepast in de bestrijding van zonde en ziekte. De aanhangers heten (Christian) Scientists.

2023-12-11
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Christian Science

godsdienst, gesticht door Mary Baker Eddy*, ontleent, behalve aan de leringen van zijn stichtster, zijn gezag aan de Bijbel en leert, dat, aangezien God goed is en de enige Schepper, kwaad, zonde, ziekte en dood niet werkelijk bestaan. De Christian Scientisten streven er naar deze euvelen volgens Jezus’ voorbeeld en voorschrift te overwinnen...

2023-12-11
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

Christian Science

(kristjen saiens), (Eng.) V. de ln 1866 te Lynn Massachusets (Ver. St.) door Mary Baker Eddy ontdekte wetenschap der metaphysische leer van universele harmonie, door Christus Jezus gepredikt en door Mevr. Eddy opnieuw toegepast bij het genezen van zonde en ziekte.

2023-12-11
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

CHRISTIAN SCIENCE

[De Christelijke Wetenschap) is de godsdienst, gesticht door Mary Baker Eddy en vertegenwoordigd door de „Church of Christ, Scientist”, te Boston, Massachusetts, bekend als De Moederkerk, en haar meer dan 2900 vertakkingen over de gehele wereld. Het' leerboek van deze godsdienst: Science and Health with Key to the...

2023-12-11
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

Christian Science

v. (Eng. letterl. Christelijke wetenschap; leer, volgens welke men zieken door gebed of eigen wilskracht zou kunnen genezen, d. i. gezondbidden).

2023-12-11
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

Christian Science

(Eng.) v. leer. volgens welke zieken door eigen wilskracht en gebed genezen.

2023-12-11
Occult woordenboekje

D. van Veen Jzn. (1936)

Christian Science

(lett.: christelijke wetenschap). Door Mrs. Baker-Eddy bekend gemaakte geneesmethode (1866). Inhoud: „Alle lijden en ziekte is slechts een gevolg van verkeerd denken; er bestaat alleen geest; deze is, daar zij van goddelijke oorsprong is, gezond, heilig, onsterfelijk; al het stoffelijke is slechts een waandenkbeeld; ziekte dus ook. De pati&eu...

2023-12-11
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Christian science

1866 door Mary Eddy—Baker in N.-Am. gestichte sekte, die het bestaan v/d stof (en dus v. ziekte, dood, zonde) ontkent en in God den geest vereert

2023-12-11
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Christian Science

('kristjən 'saiəns) v. [Eng. kristelijke wetenschap] Amerikaanse fantastische sekte, 1879 te Boston gesticht, die de voornaamste geloofswaarheden loochent en bekend is door haar praktijken om de zieken „gezond te bidden”.

2023-12-11
Polulaire Geneeskundige Encyclopaedie

Dr. Ch. Bles (1929)

Christian science

het waandenkbeeld, dat ziekten slechts op inbeelding berusten en door gebed alleen kunnen genezen. Dit bidden moet dan echter geschieden door personen, die zich inbeelden, dat zij kunnen alles wat Christus vermocht te doen.

2023-12-11
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Christian Science

is een woord, dat je ongetwijfeld wel eens hebt horen noemen. Het betekent letterlijk „Christelijke wetenschap”. Deze Christelijke wetenschap werd ingevoerd door Mary Baker Eddy, een Amerikaanse. Na een veelbewogen en grotendeels droevig leven werd mevrouw Baker Eddy in 1866 van een zware ziekte genezen en zij was ervan overtuigd, dat z...

2023-12-11
Pinkhof geneeskundig woordenboek

Herman Pinkhof (1923)

Christian science

(Eng., christelijke wetenschap), naam, die Mrs. Eddy en haar aanhangers geven aan hun leer, welke o. a, beweert, dat ziekten slechts in inbeeldingen van den geest bestaan en bijv. door gebed kunnen worden genezen.