2019-10-20

Christendom

Het christendom is een (wereld)godsdienst die gegrondvest is op Jezus Christus. Christenen geloven dat Jezus Christus de verlosser, de messias is die gestuurd is door God om de wereld te redden. Het christendom is gebaseerd op de Bijbel, een voor christenen heilig boek waarin het ontstaan van de wereld, de toekomst en het einde daarvan staat beschreven. Het leven, sterven en opstaan van Jezus (zowel mens als God) staat centraal en is opgetekend in de vier evangeliën Matteüs, Marcus, Lucas en J...

2019-10-20

Christendom

Het christendom is een godsdienst gegrondvest door Jezus van Nazareth in Judea, 2000 jaar geleden. Na drie eeuwen van vervolging werd zij de officiële religie van het Romeinse rijk en verspreidde zich snel door de wereld. Nu is zij de grootste wereldgodsdienst met ca. 1 miljard aanhangers (vooral. rooms-katholieken). Bepaalde concepten van het christelijk geloof zijn van grote invloed geweest op de formulering van mensenrechten, zoals de waardigheid en waarde van het individu, respect voor de p...

2019-10-20

Christendom

Geloof in één god volgens de leer van Jezus Christus.

2019-10-20

christendom

christendom - Zelfstandignaamwoord 1. (religie) een monotheïstische godsdienst gebaseerd op het evangelie en leven van Jezus zoals beschreven in het Nieuwe Testament - Het christendom is met twee miljard gelovigen de grootste religie ter wereld. - De ‘uitvinding van het individu’ en het moderne westerse seculiere liberalisme zijn volgens filosoof Larry Siedentop een ‘buitenechtelijk kind’ van het...

2019-10-20

christendom

christendom - zelfstandig naamwoord uitspraak: chris-ten-dom 1. het geloof in de christelijke godsdienst ♢ het christendom heeft zich over Europa verbreid Zelfstandig naamwoord: chris-ten-dom het christendom

2019-10-20

Christendom

Christendom - A. Volgens de Protestantsche opvatting, de godsdienst, waarbij de betrekking tusschen God en mensch wordt tot stand gebracht door Christus. Het c. is een historische godsdienst, in zooverre het een geschiedenis van eeuwen heeft doorloopen en bepaaldelijk verbonden is aan den persoon van Christus. Het draagt een „universeel” karakter, als niet de godsdienst van een bepaald volk of ras, maar als zich richtend tot algemeen menschelijke behoeften en als zoodanig een wereldgodsdiens...

2019-10-20

Christendom

Christendom (Het) is de godsdienst, door Jezus Christus (zie onder Jezus) gesticht en omvat alzoo aan de eene zijde de leer, de instellingen en beloften, door Hem aan de menschheid geschonken, en aan de andere zijde de toeëigening daarvan door de menschheid en het hieruit voortvloeijend godsdienstig leven. Het Christendom wijst den mensch als individu op het ideaal, hetwelk hij in Christus en in God zelven leert aanschouwen, — het wijst hem tevens, als deel der menschheid, op de ideale volkom...

2019-10-20

Christendom

CHRISTENDOM, o. de Christelijke godsdienst: het Christendom aannemen, tot het Christendom overgaan, zich laten doopen; — de christelijke wereld.

2019-10-20

Christendom

Christendom - in eigenlijken zin is de leer en de godsdienst, die berusten op de door Jesus Christus aan de menschen geopenbaarde verhouding tusschen God en ons. In breederen zin worden de godsdienstige gemeenschappen en geldende ideeën, die daarvan slechts fragmenten zijn, maar ertoe teruggebracht kunnen worden, ook C. genoemd. Het is beloofd en voorbereid door het Jodendom, maar door een bijzondere openbaring en bovennatuurlijke werking van God tot stand gebracht; en zoo geen product van...

2019-10-20

Christendom

Om een omschrijving te geven van wat wij onder „Christendom” hebben te verstaan, zonder het gevaar te lopen van alle kanten wegens onjuistheid, onnauwkeurigheid en onvolledigheid te worden aangevallen, zouden we over meer kennis en wijsheid moeten beschikken, dan waarover een groot deel der mensheid in bijna 2000 jaar blijkt te hebben beschikt. Dikke boeken en zware verhandelingen zijn en worden geschreven, om het begrip Christendom duidelijk te maken, maar het spreekt vanzelf, dat w...