Wat is de betekenis van Christelijk-Historische Unie?

2023-11-30
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Christelijk-Historische Unie

Christelijk-Historische Unie (chu), Nederlandse politieke partij op protestants-christelijke grondslag; in 1908 ontstaan door het samengaan van de Christelijk-Historische Partij en de Friese Christelijk-Historische kiesverenigingen. Een eerste stap in de richting van deze formatie was de afscheiding in 1895 van de Vrij-Antirevolutionaire Partij ond...

2023-11-30
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Christelijk-historische unie

is in 1908 ontstaan door het samengaan van de Christelijk-Historische Partij (van 1903) en de Friesch-Christelijk Historischen. De CHU ziet de overheid niet als orgaan van het volk qf de volksvertegenwoordiging, maar als Gods dienares, aan Wie zij haar gezag ontleent. Met de ARP en KVP werkt zij in veel gemeenteraden en provinciale st...

Direct alle resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-11-30
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

CHRISTELIJK-HISTORISCHE UNIE

een Nederlandse politieke partij, is een unie van verschillende staatkundige stromingen, die in de unie hun zelfstandig karakter hebben behouden. Zij omvat de zgn. Vrij-Antirevolutionairen, die zich onder leiding van A. F. de Savornin Lohman tegen A. Kuyper’s beleid verzetten; vervolgens de Christelijk-Historische Kiezersbond uit de Ned. Her...

2023-11-30
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Christelijk-Historische Unie

Nederlandse staatkundige partij. Ontstaan in 1908-door de fusie van de Friesch Ch. Hist. Partij (opgericht 1898) en de Ch.-H. Partij (opgericht 1903 en ontstaan uit de fusie tussen de Ch.-H. Kiezersbond en de Vrij-Antirevolutionnairen). Wenst Nederland bestuurd als een Christelijke staat in Protestantse zin. Voornaamste leiders: Jhr Mr A. F. de Sa...

2023-11-30
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Christelijk-Historische unie

Christelijk-Historische unie - staatkundige partij in Nederland. Ontstaan in 1908 door de fusie van de Friesch Christelijk-Historische Partij en de Christelijk-Historische Partij, welke laatste wederom ontstaan was uit de samensmelting van den Christelijk-Historischen Kiezersbond en de ➝ Vrij-Antirevolutionnaire Partij. De Christelijk-Historische K...

2023-11-30
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Christelijk-Historische Unie

Tengevolge van verschil van inzicht tusschen Dr A. Kuyper en Jhr Mr A. F. De Savornin Lohman heeft de oude Antirevolutionaire partij zich in 1895 in twee deelen gesplitst. Het gedeelte, dat Dr Kuypers leiding bleef erkennen, behield den ouden naam; het andere gedeelte noemde zich Vrij-Antirevolutionair. In 1903 vereenigden zich de Vrij-Antirevolut...