Wat is de betekenis van Canon?

2021
2021-04-20
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Canon

Een canon is een verzameling van werken die binnen een bepaald gebied als waardevol worden beschouwd, maar kent ook andere betekenissen. Op elk werkterrein bestaan er canons. De literaire canon verwijst bijvoorbeeld naar de lijst met boeken die tot de wereldliteratuur behoren. Maar ook van de Nederlandse cultuur kan een canon worden gemaakt die bes...

Lees verder
2020
2021-04-20
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

canon

Het begrip canon heeft 5 verschillende betekenissen: 1) meerstemmig muziekstuk. meerstemmig zangstuk of soms ook muziekstuk waarin de ene stem de andere herhaalt, bijvoorbeeld doordat ze enkele maten na elkaar inzetten. 2) erkende religieuze teksten. het geheel van door een geloofsgemeenschap geaccepteerde en erkende bijbelboeken, ge...

Lees verder
2019
2021-04-20
Willem G. Keeris

Willem G. Keeris (1942) is emeritus hoogleraar Vastgoedmanagement en tevens visiting professor bij de groep Real Estate & Housing van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft.

Canon

Canon is de algemeen gehanteerde, niet gespecificeerde juridische benaming voor de vergoeding voor het volledige genotsrecht op een perceel grond, ingevolge een daarvoor gesloten erf-pachtovereenkomst tussen de eigenaar en de gebruiker, die de gebruiker periodiek dient te be-talen aan de betreffende eigenaar gedurende een bepaalde periode, correspo...

Lees verder
2017
2021-04-20
Kadaster

Woordenboek van het Kadaster.

Canon

Het canon is een verplichting aan de erfpachter om de eigenaar op al dan niet regelmatig terugkerende tijdstippen een geldsom te betalen. Deze verplichting wordt opgelegd in de akte van vestiging.

2017
2021-04-20
Journalisten en zetters

Jargon & Slang van Journalisten en zetters

Canon

Canon - vette Duitse letter.

2017
2021-04-20
Ignace Bossuyt

Van noten en tonen. Wegwijs in muzikale begrippen.

Canon

De consequentste vorm van imitatie, waarbij twee of meer partijen exact dezelfde melodie uitvoeren, maar op een verschillend tijdstip inzetten

2016
2021-04-20
Duttendael

Woning begrippen omschreven

Canon

Een canon is een geldbedrag dat de erfpachter periodiek moet betalen aan de grondeigenaar.

2009
2021-04-20
Literatuur

Geschreven door J.A. Dautzenberg

canon

De term werd oorspronkelijk gebruikt voor de officiële lijst van de ‘boeken’ in de bijbel. Het woord komt via het Grieks uit het oude Soemerisch en betekent zoiets als ‘maatstaf’. Naast de canonieke bijbelse boeken zijn er de ‘apocriefe’ boeken, die weliswaar uit dezelfde tijd en cultuur komen maar die door de kerken niet als door God geïnspireerd...

Lees verder
2009
2021-04-20
Praktisch Goederenrecht

Praktisch Goederenrecht

canon

Geldbedrag dat de erfpachter dient te betalen aan de eigenaar van een onroerende zaak, teneinde die zaak te mogen gebruiken.

2004
2021-04-20
Kunst ABC

meer dan 1000 termen

Canon

Ideale verhoudingen van het menselijk lichaam, volgens een wiskundig systeem bepaald, bijvoorbeeld de verhouding van het hoofd tot de rest van het lichaam. Elke tijd kent zijn eigen canon.

2004
2021-04-20
Ikonen Lexicon

Geschreven door Karin Braamhorst, 2004

Canon

Canon (lat. < gr. richtsnoer, regel, maatstaf) zijn door de kerk vastgestelde regels, ook inzake de iconografie van de iconen.

2003
2021-04-20
XYZ van de klassieke muziek

945 begrippen uit de klassieke muziek

Canon

Canon (Gr. kanon, voorschrift) is een meerstemmige compositie waarbij alle stemmen dezelfde melodie zingen, maar steeds na elkaar inzetten. Oorspronkelijk gold de term in de 14e en 15e eeuw niet voor de compositie, maar voor het voorschrift dat hierbij werd gevolgd, bijvoorbeeld vergroting of verkleining (grotere notenwaarde of kleinere notenwaarde...

Lees verder
2002
2021-04-20
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

canon

Canon is: 1) (beeldend): de ideale verhoudingen volgens bep. regels in de bouwkunst en beeldhouwkunst; 2) (beeldend): de verhouding van de maten van het menselijk lichaam, zo ideaal mogelijk; bijv. zoals door Polycli tus, da Vinci, Dürer, le Corbusier en Schlemmer geformuleerd; 3) (muziek): meerstemmige compositie (4) waarbij dezelfde melodie na el...

Lees verder
1994
2021-04-20
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Canon

[Gr. kanoon = rieten stok, maatstok; regel, voorschrift, van kanna = riet] 1. (rk) geloofsregel; 2. (rk) vaste gebeden der mis van sanctus tot paternoster; 3. lijst der geïnspireerde boeken der H. Schrift; 4. jaarlijkse (erflpachtsom; 5. (muz.) kettingzang waarbij alle p...

Lees verder
1993
2021-04-20
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Canon

meerstemmig zangstuk; bedrag van erfpacht; richtsnoer; kerkelijke leerstelling; norm voor de afmetingen van het lichaam (kunst); reeks van vaste gebeden (r.k.); lijst van erkende bijbelboeken (r.k.); drukletter

1990
2021-04-20
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

cañon

cañon - Diepe laagten met steile wanden in de aardkorst, waardoor dikwijls over de bodem een rivier stroomt; veel voorkomend in aride en semi-aride gebieden; te onderscheiden van 'valleien' (aardoppervlakten), die eerder worden gekenmerkt door een vlak landschap dan door hoge, steile hellingen; te onderscheiden van 'kloven�...

Lees verder
1973
2021-04-20
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

canon

canon - [Lat., Gr. kanoon, rietstok, liniaal, regel], m. (-s), 1. wet, regel, richtsnoer, maatstaf; (kunst)norm; vaste verhouding voor de afmetingen van de delen van het menselijk lichaam ; 2. in de Ned. Hervormde Kerk de artikelen des geloofs zoals deze door de Synode van Dordrecht zijn vastgesteld; 3. in de rooms-katholieke liturgie een wezenli...

Lees verder
1962
2021-04-20
Muziek Encyclopedie

Geschreven door S. van Ameringen (1962)

canon

meerstemmige compositie in streng imiterende stijl: de melodie, door een eerste stem ingezet, wordt door elke stem precies geïmiteerd. Zie ook imitatie. Voorbeeld: Broeder Jacob.

Lees verder
1955
2021-04-20
vreemd

Vreemde woordenboek

Canon

lijst der heilige schriften; zegel, wet, richtsnoer; geloofsregel; reeks stille gebeden; lijst van erkende heiligen in de R.K. Kerk; (muz.) beurtzang; bedrag van een jaarrente; jaarlijkse pacht of huur; zware Duitse drukletter.

1955
2021-04-20
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

CANON

is van oorsprong een Grieks woord, dat richtsnoer of liniaal betekent en overdrachtelijk gebruikt wordt in de zin van wet, maatstaf of norm en meer verbleekt nog „lijst”, „cataloog” kan betekenen. In de christelijke wereld kent men: 1. Canon van de H. Schrift, d.i. de lijst van heilige boeken, die samen de H. Schrift vormen,...

Lees verder