Wat is de betekenis van Byzantium?

2023-09-25
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

Byzantium

Byzantium - Eigennaam 1. (geschiedenis) oud rijk (330 - 1453) en stad Constantinopel Verwante begrippen byzantinisme

2023-09-25
Ikonen lexicon

Karin Braamhorst (2004)

Byzantium

Byzantium is na de scheiding van het Romeinse rijk in 395 onder keizer Arcadius in Oost en West de officiële naam voor het Oost-Romeinse Rijk. Hoofdstad wordt het in 330 door keizer Constantijn de Grote gestichte Constantinopel. In 1453 valt Byzantium voor de Turken. Byzantium omvat alle gebieden oostelijk van het voormalige Romeinse rijk: het Balk...

Direct toegang tot alle 15 resultaten over Byzantium?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-25
Kunstgeschiedenis

Amsterdam Boek (1959)

Byzantium

(zie ook: Constantinopel en: Istanboel), zie Romeinen – vierde eeuw; zie Syrische basilieken; zie midden Byzantium – inleiding; zie vroeg Byzantium – inleiding; zie midden Byzantium – ikonoklastenstrijd; zie midden Byzantium – boekverluchting; zie laat Byzantium – palaeologen; zie Byzantium – arch...

2023-09-25
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

BYZANTIUM

is de oude naam voor Constantinopel.

2023-09-25
Woordenboek Engels (EN-NL)

Dr. F.P.H. van Wely (1951)

Byzantium

Byzantium.

2023-09-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Byzantium

gesticht als kolonie van Megara in Thracië, aan de Chruso'keras (Gouden Hoorn), later Constantino'polis genaamd, d.i. stad van Constantijn (de Grote), die ze tot zijn residentie maakte (330 n.C.).

2023-09-25
Woordenboek Nederlands -Latijn

Dr. J.F.L. Montijn (1949)

Byzantĭum

ĭi, n. Byzantium, het tegenw. Konstantinopel.Daarv. Byzantĭus, Byzantisch; plur. subst., Byzantĭi, ōrum, m. de Byzantijnen.

2023-09-25
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

BYZANTIUM

was de naam van een Griekse stad uit de Oudheid, aan de uitmonding van de Thrakische Bosporus in de Propontis (thans: Zee van Marmora); als naam van de hoofdstad van het latere Byzantijnse Rijk tevens gebezigd als symbolische aanduiding van dat Rijk, speciaal wegens de buitengewone straling die van deze stad als cultuurcentrum uitging. Byzantium ha...

2023-09-25
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Byzantium

tot 330 toen Constantijn de Groote het ouder den naarn Constantinopolis tot honfdst. v/h Roni. Rijk verhief, naam v. Constantinopel.

2023-09-25
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Byzantium

Byzantium - ➝ Konstantinopel.

2023-09-25
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Byzantium

[Lat.] o. Buzantio

2023-09-25
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Byzantium

Byzantium - stad aan de monding van den Thracischen Bosporus in de Propontis, Grieksche kolonie, in 660 door Megarensers gesticht, kwam onder Darius Hystaspes onder Perzische heerschappij, waarvan zij na den slag bij Plataeae (479) door Pausanias werd bevrijd; zij sloot zich nu bij den Attischen zeebond aan; aan den afval van Athene’s hegemonie in...

2023-09-25
Woordenboek der Grieksche en Romeinsche Oudheid

Z.C. de Boer, J.G. Schlimmer (1910)

Byzantium

Byzantium - Βυζάντιον, later Constantinopolis. Volgens de sage zou Byzas, een zoon van Poseidon, van het delphische orakel den last hebben gekregen, eene stad te stichten tegenover de stad der blinden. Tegenover Chalcēdon gekomen, stichtte hij toen Byzantium, omdat de stichters van Chalcedon blind waren gewe...

2023-09-25
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Byzantium

Stad aan de monding van den Thracischen Bosporus in de Proponis, in 667 of 657 v. Chr. door Megariërs gesticht, kwam onder Darius Hystaspes onder perzische heerschappij, waarvan zij na den slag bij Plataeae door Pausanias werd bevrijd; zij sloot zich nu bij den Atheenschen bond aan; aan den afval van Athene’s hegenomie in lil nam ook B....

2023-09-25
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Byzantium

fr. Byzance, duitsch Byzanz, tegenw. Constantinopel, stad aan den thracischen Bosporus, werd 656 v. Chr. door Grieken uit Megara gesticht als volkplanting, en kwam, door eene allervoordeeligste ligging begunstigd, al spoedig tot eenen hoogen trap van bloei. Door Darius Hystaspis onder perz. heerschappij gebragt, werd B. daarvan verlost door Fausani...