Wat is de betekenis van Burgerlijke staat?

2018
2022-06-25
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Burgerlijke staat

Formele positie van een persoon waarbij wordt verwezen naar het huwelijk en het geregistreerd partnerschap. Toelichting Per 1 januari 1998 is het geregistreerd partnerschap ingevoerd. Doorgaans worden het geregistreerd partnerschap en het huwelijk op dezelfde wijze behandeld. Zie ook: Extraneï, Gehuwd, Gescheiden, Gescheiden na partnerschap, G...

Lees verder
1973
2022-06-25
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Burgerlijke staat

de rechtspositie van een mens onder de hoofdaspecten van het personen- en familierecht, o.a. meerderjarigheid en minderjarigheid, het ongehuwd, gehuwd of gehuwd geweest zijn, wettige en onwettige afstamming, ouderlijke macht, voogdij, bloed- en aanverwantschap. Vonnissen die betrekking hebben op de burgerlijke staat zijn in Nederland volgens art. 1...

Lees verder
1933
2022-06-25
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Burgerlijke staat

Burgerlijke staat - (Recht: Lat. „status”, Fr. „état civil”) is de algemeene rechtstoestand, waarin een mensch (natuurlijke persoon) zich bevindt. De feiten, die dezen rechtstoestand bepalen zijn o.m.: het feit, dat men Nederlander (resp. Belg) of vreemdeling is, het feit, dat men wettig of natuurlijk kind (en indien...

Lees verder
1916
2022-06-25
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Burgerlijke staat

Burgerlijke staat - de rechtstoestand, waarin iemand verkeert, voor zoo ver deze van invloed is op zijne handelingsbevoegdheid. Zoo wordt iemands burgerl. staat bepaald door al of niet meerderjarigheid, door geslacht, gehuwd of ongehuwd zijn (alleen voor de vrouw van beteekenis), al of niet onder curateele staan. Iemands burgerl. st. wordt echter o...

Lees verder