Wat is de betekenis van BROLSMA, Lieuwe?

1958
2022-09-28
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

BROLSMA, Lieuwe

drukker-boekhandelaar (Lichtaard 23.11.1912-). Woont te Grouw. Wrk. : schetsen: Om ús kinne (1940) ; verhalen: Dy twa fen Warten (1943) ; romans (Tjitte Winia, 1941, Stoarm oer Fryslân, 1944,3i946, De tocht fan de Sallemander 1948, “1957) ; kinderstripverhaal (Kopkewoartel). Zie: A. S. Wadman, Kritysk Konfoai (1951), 25-32.

Lees verder