Synoniemen van Brandweer

    • brandweerkorps
2019-11-22

Brandweer

Een brandweerman of -vrouw is verantwoordelijk voor het voorkomen en bestrijden van onder andere brand, rampen en wateroverlast. De brandweer is voornamelijk bekend van het bestrijden van branden, maar ook is voor de brandweer de taak weggelegd om voorlichting over brandveiligheid te geven en preventieve maatregelen te nemen ten aanzien van het voorkomen van brand. Daarnaast staat de brandweer klaar bij andere calamiteiten. Als er een ramp is of als er kleinschalige of grotere wateroverlast is...

2019-11-22

Brandweer

Brandweer is een overheidsorganisatie die in het bijzonder belast is met brandpreventie, brandbestrijding en technische hulpverlening. De organisatie omvat zowel de gemeentelijke als de regionale brandweerkorpsen. De bedrijfsbrandweer valt hierbuiten.

2019-11-22

brandweer

brandweer - Zelfstandignaamwoord 1. de instantie die zich bezighoudt met het redden van mens en dier en het voorkomen en bestrijden van brand Canada heeft op moederdag hulp gekregen van Moeder Natuur. Dankzij lichte regen en dalende temperaturen breidden de aanhoudende natuurbranden in de provincie Alberta zich minder snel uit dan verwacht. De brandweer zegt voor het eerst grip te krijgen op de situatie. Woordherkomst samenst...

2019-11-22

brandweer

brandweer - zelfstandig naamwoord uitspraak: brand-weer 1. groep mensen die als taak heeft branden te blussen ♢ toen de brand uitbrak heeft hij de brandweer gewaarschuwd Zelfstandig naamwoord: brand-weer de brandweer

2019-11-22

Brandweer

Gelijk de meeste omstandig­heden in de maatschappij, zoo bezitten ook de gevallen van brand eene zekere regelma­tigheid, zoodat zij in bepaalde tijdruimten, die niet te klein moeten genomen worden, in nagenoeg vaste aantallen terugkeeren. Het is van belang, dat cijfer zoo klein mogelijk te maken, waartoe niet alleen voorzigtigheid en tegenwoordigheid van geest veel bijdragen, maar ook een gepast gebruik der middelen, die men tot blussching van brand of beperking van zijn voortgang ter beschikk...

2019-11-22

Brandweer

Brandweer - (of brandwezen) In algemeenen zin: verdediging tegen elken ongewenschten vorm van vuur; in engeren zin: een organisatie, die zich de bestrijding van schadelijke branden ten doel stelt. Zeer lang heeft het geduurd, alvorens men tot het inzicht kwam, dat het grondig bestrijden van brand slechts door daarvoor geoefend en opgeleid personeel kon geschieden. De oprichting der beroepsb. dateert dan ook eerst uit de laatste helft der vorige eeuw. — Mede als gevolg der stiefmoederlijke beh...

2019-11-22

brandweer

beurs met geld In 1922 voor het eerst aangetroffen, in een literaire tekst. • De kerels tegenover ons smoezen onbegrijpelijke woorden als fokse slangen, platvinnen en brandweeren. Later vernam ik, dat een platvin een portemonnaie is, en een brandweer, een beurs met geld, vanwege ’t gerammel. ¶ J.C.L. Sand, Ratten van Amsterdam (1922), p. 73

2019-11-22

Brandweer

BRANDWEER, v. de personen die ermee belast zijn, voorkomende branden te blusschen; — COMMANDANT, m. (-en); — KAZERNE, v. (-n); — MAN, m. (-nen), lid van de brandweer; — POST, m. (-en), standplaats van de brandweer of een deel ervan; ...SCHEL, v. (-len), electrische schel om de brandweer te roepen, zoodra het noodig is; — TELEGRAAF, v.

2019-11-22

brandweer

brandweer - v./m. (-weren), gemeentelijke organisatie ter beperking en bestrijding van brand, tot redding van mens en dier en algemene technische hulpverlening. De oudste vormen van brandweerorganisatie en het gebruik van brandweermaterieel dateren van vóór de christelijke jaartelling, o.a. bij Grieken en Romeinen. Vanaf ca. 800 zijn betere gegevens bekend over ingestelde brandweerorganisaties. De Frankische keizer Karel de Grote (768-814) gaf reeds voorschriften voor de instelling...

2019-11-22

Brandweer

Organisatie in het bijzonder belast met brandpreventie, brandbestrijding en technische hulpverlening.

2019-11-22

Brandweer

Brandweer - noemt men de organisatie, welke ten doel heeft een in een gemeente uitbrekenden brand met de ten dienste staande middelen, als brandspuiten, brandbluschapparaten enz., te blusschen en de schade aan eigendommen en gevaar voor het leven der ingezetenen door brand zooveel mogelijk te beperken. De inrichting van de brandweer is zeer verschillend. Volgens de Ned. Gemeentewet berust het opperbevel bij brand bij den burgemeester; de feitelijke leiding van het blusschen en het dagelijksch be...

2019-11-22

Brandweer

De strijd tegen het vuur als vernielend element is even oud als de mens. Doch van een georganiseerden kamp was pas sprake, toen de mensen in steden en dorpen gingen wonen. De huizen waren in den regel van hout opgetrokken en van rieten daken voorzien. Aanvankelijk ontbraken zelfs behoorlijke schoorstenen. Men maakte eenvoudig een gat in het dak en daardoor moest de rook van het vuur, dat in een kuil gestookt werd, wegtrekken. De brand van zo’n primitief huisje betekende dikwijls de onderg...

2019-11-22

brandweer

De brandweer is de instantie die zich bezighoudt met het redden van mens en dier en het voorkomen en bestrijden van brand en het verlenen van hulp bij ongevallen. Tot haar taken behoren ook voorlichting, controle op preventieve maatregelen, brandbestrijding en rampenbestrijding.