2020-04-07

Branding

Branding heeft meerdere betekenissen. Een ‘brand’ als naam of symbool ter identificatie van de goederen van een verkoper en om zich te onderscheiden van andere verkopers. Personal branding, wanneer een individu zich positioneert als merk. Als er marketingactiviteiten rondom een ‘brand’ worden toegepast noemt men dit brand management. De naam branding komt oorspronkelijk van het brandmerken van dieren om aan te tonen wie de eigenaar is van het betreffende dier. In het begin van de 19e eeuw kwam d...

2020-04-07

Branding

Breking van de golven in het zeewater. Branding ontstaat op plaatsen waar de zee ondiep wordt, zoals bij de kust, waardoor de rondcirkelende waterdeeltjes langs de bodem worden afgeremd.

2020-04-07

Branding

Branding is de keuze van de merkbenadering.

2020-04-07

Branding

Onder branding vallen alle activiteiten en contacten met klanten om het merk anders te positioneren in de markt en die als doel hebben dat de klanten zich met het merk willen en kunnen identificeren. Oorspronkelijk komt het begrip branding van vroeger toen de dieren nog gebrandmerkt werden om aan te tonen van welke eigenaar ze waren. Na de industriële revolutie kwam de massaproductie op gang en kwam er de noodzaak om meerdere producten samen te brengen onder één merknaam (ook wel brand genoemd)....

2020-04-07

Branding

Branding - (Sur.) scrimmage, doelworsteling.

2020-04-07

branding

branding - Zelfstandignaamwoord 1. het deel van de zee, dichtbij de kust, waar de golven breken In de branding van een oceaan kun je goed surfen. Woordherkomst Naamwoord van handeling van branden met het achtervoegsel -ing

2020-04-07

branding

branding - zelfstandig naamwoord uitspraak: bran-ding 1. plaats aan de kust waar de golven met veel gespat op slaan ♢ we liepen met onze blote voeten door de branding Zelfstandig naamwoord: bran-ding de branding

2020-04-07

Branding

Branding aan de zeekust of op ondiep­ten wordt veroorzaakt in het eerste geval door­dien de golven op het strand worden terug­geworpen en tegen de achteraankomende golf inloopen, zoodat zij met elkander in botsing komen en zich schuimend verheffen, en in het tweede geval doordien de loop der golf op de ondiepte vertraagd en alzoo de golf door de achter haar aanrollende golf ingehaald wordt. Men heeft dus branding op rotsachtige oevers en vlakke stranden en zij is er voor den zeeman zeer gevaarli...

2020-04-07

Branding

BRANDING, v. (-en), het branden; het woelen en schuimen der golven, ontstaande door de vereeniging der aanrollende en terugkaatsende golven, bij de kusten en op ondiepe plaatsen; de branding staat op de kust, rolt aan, slecht (gaat liggen); — branding aan lij! uitroep ter waarschuwing dadelijk over stag te gaan, ter ontkoming van gevaar.

2020-04-07

Branding

Branding. - Hiervan zijn in hoofdzaak twee soorten te onderscheiden, n.l. de branding tegen klippen, steile rotswanden en alleenstaande rotsen en de branding op het vlakke strand. Loopen bij harden wind de golven, welke alsdan eene groote snelheid hebben, tegen steile kusten of rotsen op, dan kunnen van die golftoppen groote massa’s water in de hoogte — tot 30 M. — geslingerd worden. In mindere mate doet zich het verschijnsel bij deining voor. Ook tegen de wanden der groote ijsbergen op Zuiderbr...

2020-04-07

branding

branding - v. (-en), 1. het branden; 2. het woelen en schuimen van de aanrollende en teruggekaatste golven bij kusten en ondiepe plaatsen: de — staat op de kust, rolt aan, slecht (gaat liggen); — aan lij!, uitroep als waarschuwing dadelijk overstag te gaan, ter ontkoming aan gevaar; in de — raken, in grote verlegenheid. Brandingsgolven gaan gepaard met watertransport in de richting van de golven. Dit opgestuwde water geeft aanleiding tot sterke onderstroming zeewaarts en tot...

2020-04-07

Branding

Branding is de algemeen gehanteerde, niet gespecificeerde marketing benaming, waarmee het geheel aan activiteiten wordt aangeduid, met betrekking tot het promoten van een productfor-mule, op basis van het daaraan toeschrijven van een premium merk-imago. Zie ook: brand, brand equity, brand extention, imago, product en productformule. Bij branding is het gewenst een positieve reactie op te roepen bij de personen binnen de prefe-rent gestelde doelgroep(en). Deze reactie kan opgewekt worden door ko...

2020-04-07

Branding

Branding - ontstaat, wanneer de golven van de zee of van een groot meer tegen de kust loopen. Is de kust steil met diep water in de onmiddellijke nabijheid, dan ontstaat, echter alleen als de golven met groote kracht tegen de kust oploopen, de klippenbranding. Bij aflandschen wind of kalm weer is de b. niet merkbaar, de teruggekaatste golven interfereeren met de nieuw aankomende. In de klippenbranding concentreert zich de totale energie van de golven vlak bij de kust, waardoor vooral bij in zee...

2020-04-07

Branding

zie Deining.

2020-04-07

Branding

is tegelijkertijd iets prachtigs en iets vreselijks. Het is op ons strand het breken van de zeegolven eén eindje van de kust, daar waar de zee niet meer diep genoeg1 is en de golven van de zee op het zand dus breken en omslaan. Deze branding ontstaat door allerlei samenwerkende oorzaken: door eb en vloed, door de luchtstromingen en door den toestand van den zeebodem.Nog erger dan van de strandbranding is de uitwerking van de klippenbranding, die in ons land niet voorkomt, doch wel in ande...