Wat is de betekenis van Brak water?

2024-05-20
Begrippenlijst Lenntech

Lenntech (2016)

Brak water

Brak water is water dat noch zout, noch zoet is. Het zit tussen deze twee categorieën in.

2024-05-20
Prisma van het weer

Peter Timofeeff (1993)

Brak water

Zoutsmakend water, maar met een lager zoutgehalte dan zeewater. Langs de kust ontstaat dit door vermenging van zoet oppervlaktewater of grondwater met zeewater. Dit is bijv. het geval in estuaria. Afhankelijk van de hoeveelheid zout of zoet water die wordt aangevoerd, kan er een sterke wisseling van het zoutgehalte van het water optreden. Door deze...

2024-05-20
Encyclopedie van de Zaanstreek

Eindredactie Jan Pieter Woudt & Klaas Woudt (1991)

Brak water

Water dat niet zoet of zout is. Door overstromingen van de zee, kwel (= doorsijpeling) en inlaat van water uit zeegaten kwam brak water in de Zaanstreek veelvuldig voor. Door het terugdringen van de zeeinvloed wordt het water in de Zaanstreek langzaam zoeter. Maatgevend in de onderverdeling in zoet, brak en zout is het Chloridegehalte van het water...

2024-05-20
Encyclopedie van het milieu

Oosthoek (1984)

brak water

overgangsfase tussen zoet en zout water. Brakke zones treden op in b.v. estuariën, waar rivieren in zee uitmonden. Het zoute of mariene milieu wordt gekenmerkt door een rijkere flora en fauna dan het zoete of limnische. Vooral in wat kleinere, ondiepe wateren zoals kreken kan het zoutgehalte onder invloed van regenval en verdamping sterk schom...

2024-05-20
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Brak water

een vermenging van zeewater met zoet rivierwater, wanneer de vloed binnendringt en het zoute zeewater met het water van de rivier in aanraking komt.

2024-05-20
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Brak water

is een vermenging van zoet en zout water. Sommige zeeboezems zijn door een aanzienlijke toevoer van zoet water in brak water veranderd, zoals de Oostzee, welker water vooral in het oostelijk en noordelijk gedeelte slechts zeer weinig zouthoudend is, nl. 0,7 pct; in de Botnische Golf slechts 0,3 pct. De flora en fauna van brak water vertonen eigenaa...

2024-05-20
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Brak water

Brak water - een mengsel van zoet en zout water. Men kan met Krümmel als onderste grens van het zoutgehalte aannemen het gehalte, dat zich door den smaak verraadt. Het blijkt, volgens proefnemingen te Kiel verricht, te liggen tusschen 0.6 en 10∕00.