Wat is de betekenis van Boekhouden?

2019
2021-09-19
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

boekhouden

boekhouden - Werkwoord 1. (inerg) het systematisch vastleggen van financiële feiten van een persoon, een bedrijf of een (overheids)instelling Door het boekhouden houdt men oog voor de financiële toestand van het bedrijf. Woordherkomst samenstelling van boek en houden

Lees verder
2018
2021-09-19
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

boekhouden

boekhouden - zelfstandig naamwoord uitspraak: boek-hou-den 1. het volgens bepaalde regels bijhouden van de inkomsten en uitgaven van een bedrijf of instelling ♢ voor het boekhouden heeft men hier een apart kantoor Zelfstandig naamwoord: boek...

Lees verder
2005
2021-09-19
Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Boekhouden

Het systematisch vastleggen van financiële informatie.

2001
2021-09-19
Filosofisch woordenboek

Paul Frentrop - Voor rede vatbaar

Boekhouden

Opbrengsten dienen gerealiseerd te zijn en uitgaven mogen alleen via de balans naar de toekomst worden verschoven als ze ongetwijfeld tot opbrengsten zullen leiden. Toch bestaan er leerstoelen in de accountancy.

1990
2021-09-19
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

boekhouden

boekhouden - Het verzamelen van gegevens, meestal in monetaire termen, over economische activiteiten, het verwerken van deze gegevens en het bekendmaken van die gegevens voor gebruik door belanghebbende beleidsvormers.

1954
2021-09-19
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Boekhouden

is het regelmatig en systematisch aantekenen van financiële gegevens (z. Landbouwboekhouden).

1952
2021-09-19
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Boekhouden

v., boekhâlde.

1950
2021-09-19
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Boekhouden

I. ww. (hield boek, heeft boekgehouden), stelselmatig aantekenen wat men van belang acht om vast te leggen: hij hield boek van al wat hem ervoer ; in ’t bijz.: volgens bepaalde regels in daartoe ingerichte boeken schrijven wat er in een handel plaatsheeft, de koopmansboeken in orde houden; II. zn. o., de kunst van koopmansboeken bij te...

Lees verder
1939
2021-09-19
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Boekhouden

Bijhouden van je boeken.

1934
2021-09-19
Maatschappelijk leven

Maatschappelijk leven

Boekhouden

Doel der boekhouding. Het boekhouden voor den handelsman bestaat uit het volgens een bepaald systeem opschrijven van zijn handelsvoorvallen, met als einddoel, na afloop van een zekere periode (b.v. aan het eind van ieder jaar) de grootte van de in die periode gemaakte winst te leeren kennen, en liefst ook nog te kunnen nagaan, waar de winst vandaan...

Lees verder
1933
2021-09-19
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Boekhouden

het geregeld aanteekening houden v/d fluctuaties i/e vermogen. De wet verplicht daartoe eiken koopman, alsook tot het jaarlijks opmaken v/e → balans en het 30 jaar bewaren v. zijn koopmansboeken. Men onderscheidt enkel en dubbel of Italiaansch b.; het eerste geeft alleen een overzicht v. schulden en vorderingen, het laatste v/h zuiver vermogen...

Lees verder
1933
2021-09-19
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Boekhouden

Boekhouden - is het regelmatig en stelselmatig houden van aanteekeningen over de veranderingen in de middelen eener huishouding, soms ook tegelijkertijd over de veranderingen in het vermogen, ten einde voortdurend te kennen den omvang en de samenstelling der middelen en om te kunnen nagaan hoe de daarin plaats gehad hebbende handelingen in hun fina...

Lees verder
1916
2021-09-19
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Boekhouden

Boekhouden - het geregeld en stelselmatig aanteekening houden van de veranderingen, welke in een vermogen plaats hebben. Alleen door eene goede boekhouding is het mogelijk, een juist inzicht in den financieelen toestand van iemand of van eene zaak te krijgen en te houden. De b. kan meermalen aanwijzing geven omtrent de voordeeligste wijze van behee...

Lees verder
1910
2021-09-19
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Boekhouden

Boekhouden - aanteekenen volgens een vast systeem van het ontstaan en tenietgaan (vermeerderen en verminderen) van bezittingen en schulden. Men onderscheidt enkel en dubbel boekhouden. Enkel boekhouden is het aanteekenen van veranderingen in bezittingen en schulden eener zaak (ontstaan en tenietgaan) in geen in alle onderdeelen doorloopend onderli...

Lees verder
1898
2021-09-19
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Boekhouden

BOEKHOUDEN, (hield boek, heeft boekgehouden), stelselmatig alles aanteekenen, wat er in een handel plaats heeft; de koopmansboeken in orde houden; iets in een aanteekenboekje of een register opschrijven; — o. leeraar in het boekhouden; — het dubbel of Italiaansch boekhouden, boekhouding waarbij alle posten dubbel geboekt worden en zich...

Lees verder
1870
2021-09-19
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Boekhouden

Boekhouden is in het algemeen het aanteekenen van het debet en credit, van het verschuldigde en te ontvangene, van het ac­tief en passief in een of ander bedrijf, zoodat de ondernemer of bezitter door vergelij­king van die beide deelen een duidelijk inzigt verkrijgt in den toestand van zijn vermogen of in d...

Lees verder