Wat is de betekenis van Boekhouden?

2023-11-29
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

boekhouden

boekhouden - Werkwoord 1. (inerg) het systematisch vastleggen van financiële feiten van een persoon, een bedrijf of een (overheids)instelling Door het boekhouden houdt men oog voor de financiële toestand van het bedrijf. Woordherkomst samenstelling van boek en houden

2023-11-29
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

boekhouden

boekhouden - zelfstandig naamwoord uitspraak: boek-hou-den 1. het volgens bepaalde regels bijhouden van de inkomsten en uitgaven van een bedrijf of instelling ♢ voor het boekhouden heeft men hier een apart kantoor Zelfstandig naamwoord: boek...

Direct alle resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-11-29
Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

André Heezen (2005)

Boekhouden

Het systematisch vastleggen van financiële informatie.

2023-11-29
Voor rede vatbaar:. een filosofisch woordenboek voor Nederland

Paul Frentrop (2001)

Boekhouden

Opbrengsten dienen gerealiseerd te zijn en uitgaven mogen alleen via de balans naar de toekomst worden verschoven als ze ongetwijfeld tot opbrengsten zullen leiden. Toch bestaan er leerstoelen in de accountancy.

2023-11-29
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

boekhouden

boekhouden - Het verzamelen van gegevens, meestal in monetaire termen, over economische activiteiten, het verwerken van deze gegevens en het bekendmaken van die gegevens voor gebruik door belanghebbende beleidsvormers.

2023-11-29
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Boekhouden

is het regelmatig en systematisch aantekenen van financiële gegevens (z. Landbouwboekhouden).

2023-11-29
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Boekhouden

v., boekhâlde.

2023-11-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Boekhouden

I. ww. (hield boek, heeft boekgehouden), stelselmatig aantekenen wat men van belang acht om vast te leggen: hij hield boek van al wat hem ervoer ; in ’t bijz.: volgens bepaalde regels in daartoe ingerichte boeken schrijven wat er in een handel plaatsheeft, de koopmansboeken in orde houden; II. zn. o., de kunst van koopmansboeken bij te...

2023-11-29
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Boekhouden

is het vastleggen en systematisch verwerken van in het algemeen financiële gegevens, die betrekking hebben op een vermogen of een inkomen. De betekenis van het boekhouden is in het bijzonder op de voorgrond getreden bij de onderneming. Waar de ondernemingsgedachte zich het eerst heeft verwezenlijkt in de koophandel is het begrijpelijk,...

2023-11-29
Humoristisch woordenboek

H. Moritsen (1939)

Boekhouden

Bijhouden van je boeken.

2023-11-29
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

boekhouden

1. hield boek, h. boekgehouden (ontvangsten en uitgaven in de boeken aantekenen; volgens bepaalde regels van feiten van financiële aard, die zich in een bedrijfs- of verbruikshuishouding voordoen v. ontvangsten, uitgaven enz. aantekening houden); 2. o.: akte boekhouden; enkel boekhouden, dubbel boekhouden, Italiaans boekhouden.

2023-11-29
Encyclopedie voor het Maatschappelijk leven

P.J. Mols (1934)

Boekhouden

Doel der boekhouding. Het boekhouden voor den handelsman bestaat uit het volgens een bepaald systeem opschrijven van zijn handelsvoorvallen, met als einddoel, na afloop van een zekere periode (b.v. aan het eind van ieder jaar) de grootte van de in die periode gemaakte winst te leeren kennen, en liefst ook nog te kunnen nagaan, waar de winst vandaan...

2023-11-29
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Boekhouden

het geregeld aanteekening houden v/d fluctuaties i/e vermogen. De wet verplicht daartoe eiken koopman, alsook tot het jaarlijks opmaken v/e → balans en het 30 jaar bewaren v. zijn koopmansboeken. Men onderscheidt enkel en dubbel of Italiaansch b.; het eerste geeft alleen een overzicht v. schulden en vorderingen, het laatste v/h zuiver vermogen...

2023-11-29
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Boekhouden

Boekhouden - is het regelmatig en stelselmatig houden van aanteekeningen over de veranderingen in de middelen eener huishouding, soms ook tegelijkertijd over de veranderingen in het vermogen, ten einde voortdurend te kennen den omvang en de samenstelling der middelen en om te kunnen nagaan hoe de daarin plaats gehad hebbende handelingen in hun fina...

2023-11-29
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Boekhouden

Boekhouden - het geregeld en stelselmatig aanteekening houden van de veranderingen, welke in een vermogen plaats hebben. Alleen door eene goede boekhouding is het mogelijk, een juist inzicht in den financieelen toestand van iemand of van eene zaak te krijgen en te houden. De b. kan meermalen aanwijzing geven omtrent de voordeeligste wijze van behee...

2023-11-29
Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Boekhouden

Boekhouden - aanteekenen volgens een vast systeem van het ontstaan en tenietgaan (vermeerderen en verminderen) van bezittingen en schulden. Men onderscheidt enkel en dubbel boekhouden. Enkel boekhouden is het aanteekenen van veranderingen in bezittingen en schulden eener zaak (ontstaan en tenietgaan) in geen in alle onderdeelen doorloopend onderli...

2023-11-29
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Boekhouden

In het algemeen het boeken of aanteekenen in de daarvoor aangelegde boeken van al hetgeen in een onderneming omgaat. Volgens art. 6 van het wetboek van koophandel is elk koopman verplicht dagboek te houden en daarin van dag tot dag naar tijdsorde al zijn verbintenissen, zijn ontvangsten en uitgaven, zijn inkoopen en verkoopen aan te teekenen; de wi...

2023-11-29
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Boekhouden

BOEKHOUDEN, (hield boek, heeft boekgehouden), stelselmatig alles aanteekenen, wat er in een handel plaats heeft; de koopmansboeken in orde houden; iets in een aanteekenboekje of een register opschrijven; — o. leeraar in het boekhouden; — het dubbel of Italiaansch boekhouden, boekhouding waarbij alle posten dubbel geboekt worden en zich...

2023-11-29
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Boekhouden

Boekhouden is in het algemeen het aanteekenen van het debet en credit, van het verschuldigde en te ontvangene, van het ac­tief en passief in een of ander bedrijf, zoodat de ondernemer of bezitter door vergelij­king van die beide deelen een duidelijk inzigt verkrijgt in den toestand van zijn vermogen of in d...