Wat is de betekenis van bodem?

2019
2022-07-02
Willem G. Keeris

Willem G. Keeris (1942) is emeritus hoogleraar Vastgoedmanagement en tevens visiting professor bij de groep Real Estate & Housing van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft.

Bodem

Bodem is de algemeen gehanteerde, niet gespecificeerde benaming voor het begrip, waarmee onder meer de natuurlijke oppervlakte van de grond wordt aangeduid, maar ook de onder-grond, of de onderste laag van een bouwwerk, dan wel – afhankelijk van de context – de fi-guurlijk bedoelde betekenis ervan qua niveau, zoals de laagste waardering...

Lees verder
2019
2022-07-02
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

bodem

bodem - Zelfstandignaamwoord 1. een onderkant De bodem van de emmer is lek. 2. de grond De bodem raakte hierdoor verontreinigd. 3. (scheepvaart) een schip In de haven lag een vloot van meer dan dertig Engelse bode...

Lees verder
2018
2022-07-02
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

bodem

bodem - zelfstandig naamwoord uitspraak: bo-dem 1. oppervlakte van de aarde ♢ ze hebben gifstoffen in de bodem gevonden 2. onderkant van een ding waar je iets in kunt stoppen ♢ er zit een gat in...

Lees verder
2017
2022-07-02
Kadaster

Woordenboek van het Kadaster.

Bodem

De bodem is het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en organismen voorzover dit zich tot een meter onder het maaiveld bevindt.

2002
2022-07-02
XYZ van Amsterdam

Geschreven door J. Kruizinga Gerrit Vermeer, 2002

Bodem

Bodem - Dat de bodem van A. slap is, weet iedereen. "Amsterdam, die grote stad, die is gebouwd op palen", zongen de kinderen. Het is zo, al bouwt men de nieuwe wijken op met zand verhoogde terreinen. Ook daar gaat het niet zonder heien*. Grondboringen wijzen uit dat de bodem eerst een ca. 5 m dikke veenlaag heeft, deel van het grote Hollands- Utrec...

Lees verder
1984
2022-07-02
Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

Bodem

De bodem is het aan de atmosfeer grenzende bovenste gedeelte van de aardkorst, dat deel uitmaakt van de biosfeer. Hij vormt het milieu waarin micro-organismen en dieren leven en waarin planten wortelen. De verticale afmeting (diepte) van de bodem varieert, maar bedraagt ten hoogste enkele meters. De bodem vormt dus maar een heel klein deel van de a...

Lees verder
1982
2022-07-02
Encyclopedie van Zeeland

Alles over Zeeland

BODEM

Na de meer geologisch georiënteerde dr. W.C.H. Staring (1808-1877) die een eenvoudige grondsoortenkaart op zijn naam bracht, was het dr.W.A.J. Oosting die omstreeks 1930 de eerste schreden zette op het bodemkundig pad in Nederland. De kaarten van Staring hadden wel enige betekenis voor de bodemkunde, maar gaven te weinig informatie omtrent de...

Lees verder
1974
2022-07-02
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

bodem

bovenste laag van de aardkorst die voor plantenproduktie van belang is. Ontstaan door verwering van gesteente of door sedimentatie van door water of wind verplaatst materiaal.

1973
2022-07-02
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Bodem

m. (-s), 1. grondvlak (van binnen of van buiten beschouwd, en ook als stuk) van een vat, van tonnen, manden, kisten, bekers enz.; elk van de ronde sluitstukken van tonnen en vaten die geen afzonderlijk, los deksel hebben; een bodem in een vat slaan, erin zetten; een loze, een dubbele bodem, een tweede, losliggende boven de eerste (veelal met het do...

Lees verder
1958
2022-07-02
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

BODEM

Hieronder verstaat men de bovenste laag van de aardkorst, die voor de plantengroei van belang is en die door klimatologische en biologische omstandigheden wordt beïnvloed. De B. van Nederland wordt sedert 1945 in kaart gebracht door de Stichting voor Bodemkartering te Bennekom; te Heerenveen is de karteringsleider voor Frl. gevestigd. Men verk...

Lees verder
1954
2022-07-02
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Bodem

de bovenste laag van de aardkorst, welke voor de plantenproductie van belang is, en waarin biol. krachten werkzaam zijn. Hij is het studie-object van de bodemkunde en dient voor het vóórtbrengen van planten, waarmede mens en dier zich voeden. Hij is ontstaan door verwering van gesteente of door sedimentatie van door water of wind verp...

Lees verder
1952
2022-07-02
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Bodem

s., boaijem, boom, groun; houten — (in sluiskolk en regenbak), boom, bodding; stevige — van vaarwater, skougroun; een vruchtbare —, in goede grounaerd.

1950
2022-07-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Bodem

door samentrekking ook BOÖM, BOOM, m. (-s), 1. grondvlak (van binnen of van buiten beschouwd, en ook als stuk) van een vat, van tonnen, manden, kisten, bekers enz.; ieder der ronde sluitstukken van tonnen en vaten die geen afzonderlijk, los deksel hebben; — een bodem in een vat slaan, er in zetten; — een loze, een dubbele bodem, ee...

Lees verder
1937
2022-07-02
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

bodem

m. bodems, bodempje (1 van tonnen, manden, kisten, glazen: onderste, grondvlak; van tonnen zonder afzonderlijk deksel: boven- of benedensluitstuk; 2 schip; 3 bedding; vaste ondergrond; 4 aardkorst; schoot der aarde; 5 aardoppervlakte; bij uitbr. vloer; 6 grondgebied, land): 1. de droesem op de bodem der fles; de bodem v. e. vat inslaan; 2. een Enge...

Lees verder
1933
2022-07-02
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Bodem

voor dampkring en leven toegankelijke bovenste laag v/d aardkorst, onderwerp der b.-kunde of pedologie, die, behalve de physieke, b.-gesteldheid, de biologische beteekenis ervan v/d landbouw, zijn „ziekten” enz., bestudeert

1933
2022-07-02
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Bodem

Bodem - Dit woord wordt in de geologie gebruikt in twee beteekenissen. In de eerste plaats bedoelt men er mee de vaste aardkorst in den ruimsten zin, daarnaast het oppervlakkige gedeelte van de aardkorst, waarin zich de verweeringsprocessen afspelen en waarin de plantengroei plaats vindt. In samenstellingen wordt het eveneens in beide beteekenissen...

Lees verder
1929
2022-07-02
Geneeskundige Encyclopaedie 1929

Dr. Ch. Bles

Bodem

Deze heeft een grooten invloed op de algemeene gezondheid, aangezien de in den bodem gedrongen stoffen daarin tot ontbinding en rotting overgaan en weder door verdamping de lucht in onze woningen verontreinigen kunnen. Deze rottingsprocessen hebben alleen plaats in de bovenste aardlaag (3—6 M. onder de oppervlakte zijn geen levensvatbare kiem...

Lees verder
1916
2022-07-02
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Bodem

Bodem - Het is gebruikelijk geworden om het bovenste gedeelte der aardkorst, dat toegankelijk is voor de atmosfeer en dientengevolge ook voor organismen, te onderscheiden als b. Het groote belang, dat deze bovenste laag heeft voor den landbouw, heeft geleid tot afzonderlijke bestudeering harer eigenschappen en tot het ontstaan van een afzonderlijke...

Lees verder
1910
2022-07-02
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Bodem

Bodem - dit woord wordt vaak gebruikt om een schip aan te duiden, b.v. een vreemde bodem is een schip van vreemde nationaliteit. Bodem, onderste van een vat, kist etc. Op den bodem: onderin.

1898
2022-07-02
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Bodem

BODEM, m. (-s), (samengetrokken tot BOOM), het grondvlak, de onderkant (van tonnen, manden, kisten, bekers enz.); de ronde sluitstukken (van tonnen en vaten die geen afzonderlijk, los deksel ebben; — een looze, een dubbele bodem, een tweede losliggende boven den eersten (veelal met het doel om iets te verbergen); — een bodem in een vat...

Lees verder