2020-01-27

biologie

biologie - v., wetenschap van het leven ; levensleer, levenskunde;toepassing van een geheimzinnigen invloed op anderen.

2020-01-27

Biologie

Biologie - letterlijk: wetenschap van het leven, is een der belangrijkste natuurwetenschappen, zoowel door het onderwerp als door den omvang van het reeds verrichte onderzoek. De biologie bestudeert de levende natuur, en wel met exacte methoden, d.w.z. dat zij, uitgaande van waargenomen verschijnselen, de regels en wetten tracht te vinden waaraan deze onderworpen zijn. Het biologisch onderzoek beperkt zich echter tot waarneembare feiten en leert dus niets onmiddellijks over de natuur van het org...

2020-01-27

Biologie

Biologie, de leer van het leven in den meest algemeenen zin. Omvat dus de kennis van dieren en planten, maar ook de levensverschijnselen van den mensch. Het begrip dekt zich ten deele met natuurlijke historie, waaronder echter ook de leer van de ertsen en gesteenten gerekend wordt. In engeren zin is het woord b. ook nog wel eens gebruikt voor de kennis van de levensverschijnselen van plant en dier, voor zoover die beperkt zijn tot wisselwerkingen met de omgeving. Meestal wordt daarvoor tegenwoor...

2020-01-27

biologie

biologie - [Gr. bios, leven], v., tak van de natuurwetenschappen die zich bezighoudt met levensvormen, zowel recente als uitgestorven. De biologie bestudeert de levensverschijnselen in de meest uitgebreide zin, zowel die van planten als dieren en mensen. In engere zin werd het woord biologie ook wel gebruikt voor de kennis van plant en dier, voorzover die beperkt is tot een algemene beschrijving van de levensgeschiedenis, de plaats van voorkomen en de wisselwerking met de omgeving. Meestal wordt...

2020-01-27

Biologie

Biologie is de leer van het leven, gelijk het zich in tallooze verrigtingen en verschijn­selen in de bewerktuigde schepping openbaart. Wij zullen daarover handelen in het artikel Physiologie. — Men geeft den naam van biolo­gie ook aan een aantal zonderlinge verschijn­selen op het gebied van het zenuwleven; hier­over raadplege men Electro-biologie.

2020-01-27

biologie

biologie - De studie van levende organismen, inclusief de structuur, werking, oorsprong en evolutie, classificatie, spreiding en onderlinge verbanden.

2020-01-27

biologie

biologie - Zelfstandignaamwoord 1. (wetenschap) de wetenschap van de levende wezens, levensvormen en levensverschijnselen De Fransman Louis Pasteur – de vader van de biologie van de micro-organismen, en geboren in 1822 – voorspelde het al: „Het zijn de microben die het laatste woord zullen hebben.”. 2. schoolvak dat gaat over de levende natuur Op de middelbare school krijgen alle leerlingen bio...

2020-01-27

Biologie

Wat is biologie? Wanneer we woordelijk vertalen wat biologie is, dan zou deze naamsdefinitie moeten luiden: biologie is de leer, of beter de wetenschap, van het leven. Leer wil meestal zeggen een afgerond geheel van weten, wetenschap sluit meer in het groeiend en wordend deel van ons weten. Deze naamsdefinitie van biologie als wetenschap van het leven is echter niet juist, want datgene waarmee de biologen bezig zijn geeft geen antwoord op de vraag, wat het leven, of beter wat het wezenlijke van...

2020-01-27

Biologie

Biologie is de studie van alle levende organismen. Ook de structuur, werking, oorsprong en evolutie, spreiding, classificatie en onderlinge verbanden behoren tot de biologie. Een definitie van ‘leven’ is niet makkelijk te geven. Biologie is daarom ook een zeer breed onderwerp. Biologie heeft veel onderverdelingen, onderwerpen en disciplines. Er zijn vijf verenigde principes die worden beschouwd als de fundamentele grondbeginselen van de huidige biologie. Dit zijn dat cellen de basale bouwste...

2020-01-27

biologie

biologie - v. gmv. leer des levens, physiologie der wezens; beneveling □, misleiding van het zin- en denkvermogen

2020-01-27

Biologie

BIOLOGIE, v. leer des levens, physiologie der bewerktuigde wezens; — de kunst om den wil van een ander aan den zijnen te onderwerpen.

2020-01-27

biologie

biologie - zelfstandig naamwoord uitspraak: bi-o-lo-gie 1. studie van alles wat leeft, dus van mensen, dieren en planten ♢ bij biologie moet je wel 100 planten leren 2. schoolvak waarbij je leert over alles wat leeft ♢ we hebben vrijdags altijd biologie Zelfstandig naamwoord: bi-o-lo-gie de bio...

2020-01-27

biologie

(Fr.) v. levensleer, natuurleer der levende wezens; ook; geheimzinnige hypnotische Inwerking op de mens, waarbij zijn wilskracht en zintuigen, zo t schijnt, geheel onder beheer gesteld worden v. d. bioloog of biologist, de verrichter v. die bewerking.

2019-06-08

mariene biologie

mariene biologie - Tak van de biologie die zich bezighoudt met levensvormen die in zee en op de kust leven, en met de omgevingskenmerken die deze levensvormen beïnvloeden.

2017-03-28

evolutionaire biologie

evolutionaire biologie - Het geheel van biologische disciplines die de evolutionaire processen bestudeert, zowel op het terrein van de ecologie, het gedrag, de genetica als de systematiek.

2019-07-10

Theoretische biologie

Onder theoretische biologie heeft men vaak verstaan een wijsgerige theorie van het leven, zoals het mechanisme, het vitalisme, het holisme die geven. Ook al hebben soms biologen van origine zich op dit terrein bewogen, het lag toch meestal buiten het gebied van onderzoek van de vakbiologen, en was meer van belang voor de natuurfilosofie, de metafysica enz. dan voor de biologie. Dichter bij de vakbiologie staan enkele grootse wijsgerige theorieën over het leven, zoals de evolutietheorie,<...

2018-09-02

Electro-biologie

ELECTRO-BIOLOGIE, v. kennis der electrische verschijnselen die zich hij het levende dier openbaren.

2019-04-24

Crimineele biologie

Crimineele biologie - is de wetenschap, die onderzoekt in hoever het misdrijf verklaard kan worden door zekere geestelijke afwijkingen of lichamelijke ontaardingsteekenen van den misdadiger. Op het voetspoor van den Franschen psycholoog Morel bestudeerde de Turijnsche medicus, Cesare Lombroso, de geestelijke en lichamelijke ontaarding van den mensch, bracht het onderzoek over naar het gebied van de criminaliteit en legde hiermee de grondslagen van de crimineele biologie, ook crimineele anthropol...

2019-01-19

Fragmentatie (biologie)

Fragmentatie (biologie) - bijzondere vorm van kerndeeling, waarbij de kern in stukken uiteen valt na een gewone insnoering, Wellicht is dit proces. ten minste bij de hoogere dieren en planten, uitsluitend pathologisch. Wordt ook wel bestempeld met den naam amitose of directe kerndeeling.

2019-07-22

Haren (biologie)

Haren (biologie) - Haar.