2020-02-17

Bijbel

De Bijbel, in het Grieks biblia, is een verzameling van verschillende boeken: het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Hebreeuws en Grieks zijn de belangrijkste talen van de Bijbel. De Bijbel heeft een centrale boodschap: Gods verlossing van zijn volk. Het Oude Testament is grotendeels geschreven in het Hebreeuws, maar ook in het Aramees. Deze bevat boeken over Gods wetten, boeken met wijsheid, geschiedenis en poëzie en boeken van de profeten. Het vertelt over Gods uitverkoren volk (het volk...

2020-02-17

Bijbel

Bijbel, de gezamenlijke boeken van het Oude en Nieuwe Testament, het heilige boek van de christenen; (fig.) gezaghebbend, omvangrijk naslagwerk op een bepaald gebied; boek dat een richtsnoer is voor een bepaalde groep mensen. Bijbels, als in de bijbel, passend bij de inhoud van de bijbel. Bijbel is via Latijn biblia ontleend aan het Grieks en betekent letterlijk ‘boeken’. Het Middelnederlandse bible zal door het Frans beïnvloed zijn. De bijbel zelf kent het woord niet. Vanuit de optiek van...

2020-02-17

Bijbel

Als het 'Boek des Levens' is de Bijbel een geliefd symbool op een grafsteen. Vaak is het boek opengeslagen en voorzien van een psalmtekst. Een vouw in een bladzijde of een boekenlegger geeft aan dat de persoon vrij plotseling is gestorven.

2020-02-17

Bijbel

Aldus wordt de H. Schrift genoemd naar het Gr. biblion ~ het boek bij uitnemendheid, welk woord zelf afgeleid is van biblos — papyrus schors, waarop in de oudheid werd geschreven. Vóór de IVe eeuw schijnt het woord bible (bijbel) niet te zijn gebruikt; de Joden noemden hunne heilige boeken de Schrifturen. Zoo was het ook bij ons vddr de Hervorming, toen men sprak van die scripture; vandaar dat ook de titel van den Statenbijbel luidt: „Biblia, d. i. de gantsche H. Schrifture." Deze „State...

2020-02-17

Bijbel

Het heilige boek van de christenen, bestaande uit het Oude en Nieuwe Testament.

2020-02-17

Bijbel

Bijbel, afkomstig van het Grieksche woord biblia, dat boeken beteekent, is de naam der gezamenlijke door de Christenen als heilig beschouwde geschriften, en wordt ook wel “gewijde schrift” of “woord van God” ge­noemd. Het eerste en grootste deel des Bij­bels is het Oude Verbond of Testament; het is in het Hebreeuwsch en Chaldeeuwsch op­gesteld en wordt verdeeld in de Wet, de Propheten en de overige geschriften. De Wet of de Thora, verva...

2020-02-17

Bijbel

de - die men met de knieën opendoet i7de-eeuwse uitdr. voor het vrouwelijk geslachtsorgaan. Andere benamingen uit die periode zijn de rozenkrans; de kermishut.Vermeld door Heestermans et al.

2020-02-17

Bijbel

Bijbel - Zelfstandignaamwoord 1. (religie) het heilige boek der christenen De Bijbel bestaat uit het Oude en het Nieuwe Testament. 2. (onderwijs) school met de Bijbel: een school op christelijke grondslag De protestantse kinderen gingen naar de school met de Bijbel Verwante begrippen Oude Testament, Nieuwe Testament, Tenach, Koran Zie ook bijbel

2020-02-17

Bijbel

Bijbel - zelfstandig naamwoord uitspraak: bij-bel 1. boek waar het christelijke geloof op gebaseerd is (Oude en Nieuwe Testament) ♢ zijn de verhalen in de Bijbel waar gebeurd? 1. de Bijbel wel in de mond maar niet in het hart hebben [er niet naar handelen] 2. school met de Bijbel ...

2020-02-17

Bijbel

BIJBEL, m. (-s), de Heilige Schrift; — den bijbel wel in den mond., maar niet in het hart hebben, vaak vroom praten en er niet naar handelen; — de bijbel van deux aas, de in 1562 te Embden, en in 1571 in Nederland uitgegeven bijbel; — school met den bijbel, waar het onderwijs op het godsdienstig geloof volgens den bijbel steunt; — (iron.) de bijbel van 52 bladen, kaartspel; — (gemeenz.) dik, statig boek: dat is een echte bijbel geworden; een bijbel van een boek; — werktuig om de hulz...

2020-02-17

Bijbel

Bijbel - is de samenvattende benaming van de boeken van het O. en N.T., welke onder ingeving van den H. Geest geschreven zijn. Het woord b. komt van het Gr. ta biblia (= de boeken). Deze meervoudsvorm werd in de middeleeuwen als vrouwelijk enkelvoud beschouwd (biblia = de bijbel). Wezen. Volgens de leer der Kerk zijn de geopenbaarde waarheden vervat in de mondelinge overleveringen en in geschreven boeken. De verzameling dezer boeken vormt den b. of de H. Schrift. Wat den b. als zoodanig van al...

2020-02-17

Bijbel

betekent eigenlijk eenvoudig boek. Het is een verzameling van boeken (in den meervoudsvorm: biblia = boeken), die tezamen het Oude en het Nieuwe Testament vormen. Testament wordt hier gebruikt in de betekenis van „verbond”, n.l. tussen God en de mensen.De Bijbel is al heel oud. Reeds langen tijd vóór Christus’ geboorte bestonden onder de Israëlieten verspreide geschriften, die later het Oude Testament zouden vormen. Ezra, die omstreeks 458 v. Chr. nog een aan...

2020-02-17

bijbel

bijbel - m., (argot) een spelkaarten.

2020-02-17

bijbel

spel kaarten.

2020-02-17

Bijbel

I. Inleiding Het woord Bijbel is, gelijk de vroeger veel en thans nog wel gebruikte naam Biblia bewijst, afgeleid van het Grieksche biblia, dat boeken beteekent. Naar de afkomst duidt de naam Bijbel dus eigenlijk aan, dat hij een bundel van verschillende geschriften is. Het gebruik heeft echter aan het woord Bijbel een andere beteekenis gegeven. Niet de veelheid, maar de eenheid ligt er in uitgedrukt. Het woord Bijbel geeft te kennen, dat die vele boeken bijeen hooren, een zelfden Goddelijken oo...

2020-02-17

BIJBEL

1.De Bijbel als Woord Gods. Volgens de christelijke leer bevat de Bijbel het geopenbaarde woord van God. Door de taal en de spraak kunnen de mensen met elkaar in contact treden en elkander ontmoeten, bovendien kan het gesprokene in schrift worden vastgelegd, worden geboekstaafd, zodat het boek ver over de grenzen van een mensenleven heen gedachten kan verderdragen. Deze mogelijkheden heeft God benut. Hij heeft gesproken door zijn profeten, maar Hij heeft wat Hij wilde zeggen ook aan latere gesl...