Wat is de betekenis van bewustzijn?

2024-02-25
Jannes H Mulder

Jannes H Mulder (2024)

Bewustzijn

Bewustzijn is zintuiglijk ervaren er te zijn. Bewustzijn is een verzameling van ervaringen waardoor er kennis is over hoe te handelen. Ons bewustzijn ontwikkelt zich vanuit indrukken, herinneringen en ervaringen en leert ons hoe te handelen. Hetzelfde fenomeen doet zich bijvoorbeeld bij de octopus voor. Een octopus beschermt zich tegen aanvallers d...

2024-02-25
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

bewustzijn

bewustzijn - Zelfstandignaamwoord 1. (psychologie) een toestand waarin men gewaarwordingen uit zijn omgeving ondergaat en besef heeft van het eigen ik, wakker Hij verloor het bewustzijn na het zien van het bloed. 2. de situatie dat je kennis van iets hebt Het po...

2024-02-25
Jules Grandgagnage

Schrijver op Ensie

Bewustzijn

Wat de mens kent, en uitsluitend kent, is zijn bewustzijn. Het bewustzijn bij het kind groeit elke dag door toepassing van de mentale functies van het denken, voelen, de gewaarwording en de intuïtie. Het proces waarbij iemands bewustzijn gedifferentieerd wordt van dat van anderen noemt Jung "individuatie". Jung schreef in 'De me...

2024-02-25
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

bewustzijn

bewustzijn - zelfstandig naamwoord uitspraak: be-wust-zijn 1. het besef dat je er bent ♢ door de klap verloor hij zijn bewustzijn Zelfstandig naamwoord: be-wust-zijn het bewustzijn Synoniemen positieve...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-25
Dokterswoordenboek

Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt (2010)

bewustzijn

Het weten (beseffen) dat je bestaat en dat de dingen om je heen gebeuren. Er zijn twee ‘bewustzijnstoestanden’: het waken en het slapen (en dromen). Beide toestanden komen bij mensen en dieren voor. Maar er zijn allerlei vormen van ‘wakker zijn’, zoals de weg rechtop gezeten op een fiets of scooter met een helder bewustzijn (‘alertheid’), onderuit...

2024-02-25
Het Lexicon van de gedragsbiologie

Mark Nelissen (1996)

bewustzijn

bewustzijn - Toestand van corticale werking die een kader levert voor de integratie van de input. Er kunnen verschillende niveaus worden onderscheiden: (1) de aanwezigheid van aandacht en de mogelijkheid om die aan¬dacht doelgericht te veranderen, (2) de creatie van en het omgaan met abstracte ideeën, alsook het communi¬catief uitdrukken ervan, (3)...

2024-02-25
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers (2017)

Bewustzijn

Zie geest, filosofie van de.

2024-02-25
Lexicon van de Yoga

Helen Knopper (1976)

BEWUSTZIJN

één van de twee sferen van de Psyche; de andere is het Onbewuste, B. is het vermogen tot besef, tot het weten van zichzelf en het erkennen van het bestaan der dingen. Als de vier bewustzijnsfuncties noemt Jung: het denken, de Intuïtie, het voelen en het gewaarworden. Het woord B. wordt op talloze manieren geïnterpreteerd. Me...

2024-02-25
Lexicon van de Psychologie

N. Sillamy (1965)

BEWUSTZIJN

besef. Deze term heeft verscheidene betekenissen. Het zelfbewustzijn is de kennis die ieder bezit omtrent zijn bestaan, zijn daden en de buitenwereld. Het bewustzijn dat de gegevens van onze zintuigen en ons geheugen coördineert, dat onze plaats in tijd en ruimte bepaalt, mag men niet zien als een bijzondere, georganiseerde functie die ergens...

2024-02-25
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Bewustzijn

1. de normale geestelijke toestand van de mens waarbij hij reageert op door de zintuigen waarneembare prikkels. Deze geestelijke activiteit kan algeheel of in bepaalde onderdelen verminderd zijn tot bewusteloosheid (zie aldaar) toe. 2. zelfbewustzijn, ik-bewustzijn, het weten resp. onderscheiden tussen zichzelf en het andere, het vermogen zichzelf...

2024-02-25
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Bewustzijn

s.n., biwustwêzen (it); buiten —, bûten westen; totkomen, bykomme.

2024-02-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Bewustzijn

o., 1. vermogen tot besef, tot weten en erkennen van het bestaan van zichzelf en der dingen: de mens onderscheidt zich van het dier door zijn bewustzijn ; 2. besef van een bepaalde gesteldheid, van verhoudingen enz. : het nationaal bewustzijn; in ’t bewustzijn harer kracht, door het kennen harer kracht gesteund; 3. zintuiglijk b...

2024-02-25
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Bewustzijn

is een uitermate samengesteld begrip, dat hierna in vier paragrafen wordt behandeld: 1. Inleiding. 2. Bewustzijn als ziel of psyche. Parallelisme en Wisselwerking. 3. Bewustzijn als zelfbewustzijn en reflexie; eenheid en omvang van het bewustzijn; aandacht. 4. Bewustzijn als kennis der drijfveren van ons gedrag. Bewustzijnspsychologie en psychologi...

2024-02-25
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

bewustzijn

o. (helder en duidelijk besef, het weten en kennen van het bestaan van iets of van zich zelf); in het bewustzijn van zijn kracht, overtuigd van zijn kracht en er op vertrouwende; het bewustzijn verliezen, bewusteloos worden; het bewustzijn terugkrijgen; weer tot bewustzijn komen; met volle bewustzijn; bij zijn volle bewustzijn zijn.

2024-02-25
Occult woordenboekje

D. van Veen Jzn. (1936)

Bewustzijn

het zich realiseren van de buitenwereld; een helder besef, het weten en erkennen, dat iets bestaat, ook, dat wij zelf bestaan. Men onderscheidt verschillende bewustzijnslagen, die men niet als streng gescheiden denkt, maar als geleidelijk in elkaar overgaande moet beschouwen. Men zegt b.v., dat in ons dag- of waakbewustzijn datgene is, waaraan wij...

2024-02-25
Encyclopedie voor Ziel- en Opvoedkunde

Drs. P. Wijkema (1936)

Bewustzijn

1) totaliteit van gedachten, gevoelens en strevingen, voor zoverre ze door het Ik ervaren worden. 2) functie, welke de betrekking van de gedachten, gevoelens en strevingen van het individu tot zijn Ik onderhoudt, voor zover ze door zijn Ik ervaren worden (Jung).

2024-02-25
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Bewustzijn

het weten v/h Ik omtrent zichzelf.

2024-02-25
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Bewustzijn

Bewustzijn - (Lat. conscientia = medeweten) is die spheer van het zieleleven, waarin de ervaringen een zekere hoedanigheid hebben (➝ Bewust). Tot het onmiddellijke kennen van den bewustzijnsinhoud (d.i. hetgeen bewust is) is slechts eigen ondervinding in staat. Het bewustzijn wordt opgevat als een min of meer afgrensbaar gebied van het psychisch le...

2024-02-25
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

bewustzijn

o. 1. a. Algm. het zich bewust zijn van iets: in het van zijn kracht, b. Inz. het zich bewust zijn van leven, kracht, vermogen om te denken en te voelen: bij zijn volle zijn; met volle -; zijn verliezen. terugkrijgen; buiten liggen, zijn; weer tot komen; engte des -s, het niet veel voorstellingen tegelijk bewust zijn. 2. overtuiging: in het van ti...

2024-02-25
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Bewustzijn

Dit woord komt in het tegenwoordig spraakgebruik vooral in drie beteekenissen voor. Ten eerste kan het woord „bewustzijn” beteekenen de geschiktheid om psychische handelingen te verrichten of psychische toestanden te hebben. Het vormt dan een tegenstelling met bewusteloosheid. Ten tweede wordt het woord gebezigd om aan te duiden het in...