2020-04-03

Bestanddeel

Een bestanddeel is alles wat volgens verkeersopvattingen deel uitmaakt van een zaak. Indien een persoon een roerend goed koopt, kan hij ingevolge artikel 5:1 van het Burgerlijk Wetboek worden aangemerkt als eigenaar. Wanneer de aankoop een fiets betreft, is de eigenaar in beginsel eigenaar van alle onderdelen waaruit de fiets bestaat. Hierbij moet er worden gedacht aan bijvoorbeeld de wielen, het stuur en de fietsbel. Al deze onderdelen zijn aan te merken als roerende zaken. Indien deze roerende...

2020-04-03

bestanddeel

Onderdeel van een delictsomschrijving. Pas als alle bestanddelen zijn vervuld, kan tot straf worden overgegaan. Bij misdrijven moet ook aan de eisen van wederrechtelijkheid en schuld zijn voldaan als deze eisen geen bestanddeel zijn.

2020-04-03

bestanddeel

bestanddeel - zelfstandig naamwoord uitspraak: be-stand-deel 1. wat kleiner is dan het totaal ♢ welke bestanddelen heeft deze computer? 2. grondstof waarmee je iets maakt ♢ uit welke bestanddelen bestaat dit gerecht? Zelfstandig naamwoord: be-stand-deel het bestanddeel ...

2020-04-03

bestanddeel

bestanddeel - Zelfstandignaamwoord 1. één van de componenten waaruit iets is samengesteld, opgebouwd of bereid Wij verkopen ingrediënten die zijn samengesteld uit vele bestanddelen. Groete en fruit zijn belangrijke bestandelen van een gezonde voeding. Woordherkomst samenstelling van bestand en deel Synoniemen component, onderdeel, ingrediënt Verwante begrippen elemen...

2020-04-03

Bestanddeel

BESTANDDEEL, o. (-en), samenstellend gedeelte, eene der stoffen, waaruit een samengesteld lichaam bestaat.

2020-04-03

bestanddeel

bestanddeel - o. (-delen), samenstellend deel: een belangrijk — van onze taal; juridisch: zie bijzaak.

2020-04-03

Bestanddeel

Bestanddeel is de algemeen gehanteerde, niet gespecificeerde benaming voor het begrip, waar-mee wordt aangeduid al wat volgens algemene verkeersopvatting onderdeel van een vast-goedobject uitmaakt, evenals de zodanig met de hoofdzaak daarvan verbonden zaak, die daar-van niet gescheiden kan worden, zonder dat enige beschadiging van betekenis wordt toege-bracht, waardoor dat bestanddeel deel uitmaakt van het object. Zie ook: object, onderdeel, vastgoedobject en zaak (zaken). Deze omschrijv...