2020-01-27

berichten

(berichtte, heeft bericht), mededelen, ter kennis brengen van, kennis geven van; aankondigen.

2020-01-27

Berichten

BERICHTEN, (berichtte, heeft bericht), mededeelen, ter kennis brengen van, kennis geven van; aankondigen. BERICHTER, m. (-s). BERICHTSTER, v. (-s).

2020-01-27

Berichten

zie Aankondigen.

2020-01-27

berichten

berichten - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord bericht berichten - Werkwoord 1. (ov) van nieuws voorzien over iets, ergens inlichtingen over krijgen De nabestaanden zullen vandaag bericht worden over de oorzaak van de ramp. De kranten berichten allemaal over dezelfde onderwerpen. Woordherkomst afgeleid van het Middelnederlandse richten met het...

2020-01-27

berichten

berichten - regelmatig werkwoord uitspraak: be-rich-ten 1. vertellen hoe het is ♢ hij berichtte dat hij goed was aangekomen Regelmatig werkwoord: be-rich-ten ik bericht jij/u bericht hij/zij bericht wij/zij/jullie berichten ik/jij/u/hij/zij ber...

2017-03-31

Gemengde berichten

Gemengde berichten - allerlei korte berichten van uiteenlopende aard, zoals bijv. een politiemelding, bepaalde incidenten die in een tiental regels kunnen worden afgedaan. Ook wel varia genoemd. Dit soort werk wordt meestal aan leerlingjournalisten overgelaten. Er valt immers weinig eer mee te behalen.

2019-03-09

Berichten aan Zeevarenden

(BAZ), in Ned. de dagelijkse mededelingen van de afdeling Hydrografie van het Ministerie van Defensie/Marine Zaken, over wijzigingen in zeemansgidsen, lichtenlijsten (waarin alle bijzonderheden omtrent kustverlichting worden vermeld), betonningsstaten (waarin de volledige betonning van alle vaarwaters in een bepaald gebied wordt aangegeven), getij- en stroom tafels e.d., alsmede waarschuwingen voor in vaarwaters voorkomende al dan niet tijdelijke gevaren (wrakken en van hun plaats gedreven tonne...

2019-05-01

Berichten aan zeevarenden (b.a.z.)

Berichten aan zeevarenden (b.a.z.) - wekelijks mededelingenblad, uitgegeven door het Bureau Hydrografie van het Ministerie van Defensie (Marine), met aanvullingen en wijzigingen op eerder verstrekte navigatorische gegevens. Aan de hand hiervan kunnen zeekaarten, nautische boekwerken e.d. door de gebruiker zelf worden bijgewerkt. In België worden deze gegevens door het Ministerie van Openbare Werken verstrekt in het 14-daagse Bericht aan Zeevarenden/ Avis aux Navigateurs. Bermuda Race →...

2017-12-05

Berichten Model Kabels en Leidingen

(Synoniem voor: BMKL) Het BMKL is een door de wetgever vastgesteld model en beschrijft op meer technische wijze de berichten die uitwisseld dienen te worden tussen met name netbeheerders en het Kadaster.

2019-04-30

Aankondigen — aandienen — aanmelden — aanzeggen — afkondigen — bekend maken — berichten — kond doen

Bekend maken, ter kennis brengen is de algemeene uitdrukking om iemand te doen weten dat iets het geval is, gebeurd is of geschieden zal. Aan¬kondigen is mondeling of schriftelijk doen weten, dat iets gebeurd is of gebeuren zal, doch met de bijgedachte, dat de kennisgeving geschiedt bij monde van iemand, die wettelijk of rechtens hiertoe geroepen is. Er is daar¬door iets meer formeels in gelegen. Er werd een gezant naar het Engelsche hof gezonden ten einde daar het huwelijk der prinses a...

2019-04-28

Berichten — te kennen geven — kennisgeven — mede¬deelen — melden — verhalen — verwittigen

Iemand in kennis stellen van een feit. Iemand te kennen geven dat iets geschied is laat in het midden of dit door woorden of teekens geschiedt. Iemand er van kennis¬geven is alleen tot zijne kennis brengen, dat het feit volbracht is, zonder meer in bijzonderheden te treden. Dit is ook het geval met verwittigen; het veronderstelt echter dat de persoon, ter wiens kennis iets gebracht wordt en voor wien het van belang is het te weten, onbekend met het feit is. In berichten, mededeelen en melden...

2019-04-28

Kennisgeven

zie Berichten.

2017-05-02

Message note

Geschreven berichten.

2019-04-28

Verhalen

zie Berichten, zie Beschrijven.

2019-10-02

annonce ren

berichten, aankondigen.

2019-04-28

Mededeelen

zie Berichten.

2019-04-28

Melden

zie Berichten.

2019-09-19

relateren

berichten, vermelden.

2019-06-08

telegrammen

telegrammen - Per telegraaf overgebrachte berichten..

2017-03-31

Varia

Varia - gemengde berichten .