2019-12-11

Belanghebbende

Men is belanghebbende in juridische zin indien hij rechtstreeks bij een besluit van een overheidsorgaan is betrokken. De term belanghebbende wordt veelal gebruikt in het bestuursrecht om helder te krijgen wie het recht heeft om bezwaar of beroep te maken tegen een besluit van een overheidsorgaan. Gelet op artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht wordt onder belanghebbende verstaan: ''degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.'' Ten eerste ziet het rechtstreekse op direct...

2019-12-11

Belanghebbende

Het begrip belanghebbende wordt in artikel 1:2 lid 1 Algemene wet bestuursrecht (‘Awb’) gedefinieerd als: 'Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken'. 'Belanghebbende' is een belangrijk begrip uit de Awb: Alléén een belanghebbende kan een bestuursorgaan vragen om een besluit en in bezwaar/beroep gaan tegen een besluit. In de jurisprudentie is uitgewerkt wanneer er wel of niet sprake is van een belanghebbende. Er dient bijvoorbeeld sprake te zijn van een zekere mate van...

2019-12-11

belanghebbende

Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, art. 1:2 lid 1 Awb. Rechtspersonen kunnen eveneens belanghebbende in de zin van de Awb zijn (art. 1:2 lid 3 Awb).

2019-12-11

Belanghebbende

Iemand die betrokken is bij een besluit of geschil en daar (rechtstreeks) belang bij heeft.

2019-12-11

belanghebbende

Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.

2019-12-11

Belanghebbende

iemand wiens belang rechtstreeks betrokken is bij een besluit of geschil.

2019-12-11

Belanghebbende

Degene die belang heeft bij een rechtens relevante handeling.

2019-12-11

Belanghebbende

Een belanghebbende is een persoon wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.

2019-12-11

belanghebbende

belanghebbende - Zelfstandignaamwoord 1. iemand die ergens belang bij heeft Willen de belanghebbenden zich melden bij het hoofdkantoor? 2. (juridisch) persoon of entiteit die een belang heeft dat rechtstreeks bij een besluit betrokken is De belanghebbende kon rechtens bezwaar indienen tegen de weigering hem een vergunning te verlenen. belanghebbende - Bijvoeglijk naamwoord...

2019-12-11

Belanghebbende

BELANGHEBBENDE, m. en v. (-n), persoon die belang bij iets heeft; — belanghebbende bij iets zijn, erbij geïnteresseerd zijn.

2019-12-11

belanghebbende

v./m. (-n), persoon die belang bij iets heeft: het contract moet door ieder van de belanghebbenden getekend worden; (in belastingzaken) de belastingplichtige, in tegenstelling tot de fiscus. De term belanghebbende is vooral van betekenis in het administratief of bestuursrecht, omdat in vele wetsartikelen de mogelijkheid om tegen een beschikking in beroep te komen is toegekend aan ‘belanghebbenden’. Zelfs kan men stellen, dat ook in die gevallen, waarin de wet niet uitdrukkelijk aangeeft wie...