2020-02-28

Beemster

Een van de in Centraal Noord Holland voorkomende zeventiende-eeuwse droogmakerijen, die door zijn omvang en bijzondere eigen karakter als een afzonderlijke landstreek kan worden beschouwd. De polder is maximaal 11,5 km lang en overwegend ongeveer 8 km breed. De noordoostelijke grens van de droogmakerij verloopt nogal grillig. Ze vertoont daarbij een tweetal "uithammen". Het vrijwel geheel door land omgeven water, waaruit de droogmakerij voortkwam, ontstond in vroeghistorische tijd door afslag v...

2020-02-28

beemster

Droogmakerij in Holland in de zeventiende eeuw: van meer naar landbouwgrond.

2020-02-28

Beemster

Zie: Middenbeemster.

2020-02-28

Beemster

Beemster - waterschap (droogmakerij), tevens gem. in N.-Holland. Oppervl. 7200 H.A., aantal inw. 4700, waarvan 58 % Ned. Herv. en 28 % R. Kath. De B. heeft,volgens ’t reglement van 1855, een bestuur, dat bestaat uit: een dijkgraaf, door den koning be noemd uit een voordracht van 3 door Hoofdinge landen aangeboden, 6 door Hoofdingelanden gekozen Heemraden en 18 Hoofdingelanden, gekozen door de stemgerechtigde grondbezitters of Ingelanden van het waterschap. Het watersch. De B. ligt ± 3....